تحلیلی بر نقش و جایگاه چین در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 استاد دانشگاه امام حسین (ع)

3 استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

چکیده : کشور چین با دو دیدگاه اقتصادی و امنیتی  تعاملات خود با افغانستان را ادامه می دهد و در بعد اقتصادی سرمایه گذاری  در بخش معادن و انرژی  است و در بعد امنیتی یکی از عمده نگرانی های چین خطر توسعه  گروههای تکفیری و افراطی از افغانستان به چین  است  و تلاش می نماید با هماهنگی  و توافق با گروههای افراطی محلی تامین طرح های اقتصادی خود را تامین  و همچنین به دنبال واسطه گری  جهت انجام مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان      می باشد . نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که  حضور چین در افغانستان و طرح های این کشور  برای ج .ا .ا  در وحله اول فرصت است و  در صورت غفلت  ، فضای  مانور  ج .ا. ا  در افغانستان  محدود خواهد شد ،  و لذا لازم است ایران در دو بعد اقتصادی و امنیتی  در صحنه افغانستان با چین همکاری نماید .علاوه بر موارد فوق لازم است با اقدامات اعتماد ساز  نسبت به تغییر نگرش نه چندان مثبت سیاسیون افغانستان نسبت به ایران  تلاش گردد . در مجموع می توان گفت که مکمل این اقدامات  بنابر نظر مثبت تعداد 86 درصد از پرسش شوندگان ، انعقاد  پیمان راهبردی بین ایران و افغانستان است .

کلیدواژه‌ها


 1. منابع وماخذ

   

  Bibliography

  1. Afghanistan Green Book, (2010), the Foreign Ministry Publication, Third Edition, Tehran.
  2. Allkozi, Rasoul,(2005),” the Role of the Regional Countries in the Process of Afghanistan Reconstruction-the role of China” (the Foreign Ministry Paper),[ In Persian], Momivand Publication.
  3. Ali Abadi, Ali Reza (1996),”Afghanistan”, the Foreign Ministry Publication, Third Edition, ,[ In Persian],  Tehran
  4. Barez, Abedin (2012), “the Encyclopedia of the Political Sciences”, ),[ In Persian], Kabul, Movimand Publication.
  5. Bakhshi,Ali Aqa (2007),” the Encyclopedia of the Political Sciences”-Second Edition, ),[ In Persian],Tehran: Chapar Publication.
  6. Balkhi,Mirveis and et.al.(2014),”the Foreign Policy of Afghanistan toward China and its Effect on the Regional Cooperations-,[ In Persian],  First Edition(pp.225-250).
  7. Daveed Garteustein – Ross ," Daniel Trombly & nathaniel Borr( octobre 2014),  “ haina s post – 2014, role in afghanistan” FDD Press
  8. Majrooh, Said Khalid(2011), “The Short-Term Foresight of Afghanistan-China Realtions”. ,[ In Persian],
  9. -  Matsuda Yasuhiro ,( December 2006),”An Eassay on Chana s Military Diplomacy: Examination of Foreign Strategy,NIDS Security Reportsm,No.7.
  10. Mola Zehi,Pir Muhammad(2004),”The Stability in Afghanistan and its Role on the National Security of the I.R. of Iran”, the Asia Book, No 3, Abrar Moaser Publication, ,[ In Persian], Tehran Sokhanyar, Qulam Muhammad (2005), the 50 Years of Relations between Afghanistan-China, the center for the Strategic Studies of the Foreign Ministry, ,[ In Persian],  Kabul.
  11. Monadi,Said Mahdi(2014),”The Foreign Policy of Afghanistan toward Iran , its Effect on the Regional Cooperation” ,[ In Persian],   First Edition(pp 99-126).
  12. Malak, Setiz,” a Survey of the Role of China in the Region and Afghanistan” ,[ In Persian],  ,http://www.tkg.af/dari/analysis/analysis/8506.-www.bbc.com/.../12110  
  13.   RahimPoor, Ali (2008), the Geo-strategic Transformations in 21st Century and the Regional Status of Iran, the Political-Economic Information Journal, ,[ In Persian], issues No. 183-184.

   

  1. Nami, Muhammd Hassan(2007) The Geography of Afghanistan, the Publication of the  Organization of Geography of the Armed Forces, ,[ In Persian], Tehran.
  2. Oyshenik, Elizabeth (2014),”Afghanistan Challenges, The Objectives for the Regional Security of China-Part 2), translated by Hamidi, ),[ In Persian], Khali-0-Lah, Tehran.
  3.  Shafiee, Nozar( spring and summer of 2004),the Political Study of US in Afghanistan, Concerned the Big Middle East Plan, The Nehzat(Movement) Seasonal Newsletter , ,[ In Persian],  The 5th Year, No. 17-18.
  4. Shribani, Qavam(2008),Iran’s Security and the NATO Approach in the Central Asia, the Foreign Ministry Publication, ,[ In Persian],  Tehran.
  5. Sokhanyar, Qulam Muhammad (2005), the 50 Years of Relations between Afghanistan-China, the center for the Strategic Studies of the Foreign Ministry, ,[ In Persian],   Kabul.
  6. Tamana, faramarz  ,( 2014), Afghanistan Foreign polecy in  global active system  , the center for the Strategic Studies of the Foreign Ministry, ,[ In Persian],   Kabul.
  7. The Office for the Political and International Studies (1999),china-First Edition, ,[ In Persian],  Tehran.
  8. The Defensive-Strategic Studies Group, Afghanistan Case Study, Farabi Think-tank Publication, ,[ In Persian], Tehran.
  9. The International Center for Peace(2012),”The China’s Strategic view of Afghanistan” quoted from http:/peace-ipsc.org.

   

  - Enternet  Website

  1. hamidi ,khalil-o-lah , , 2015,afghanistan view of china , available in   http://www.iss.europa.eu/document-search-
  2. Ketvazi,Ahmad Shah (1993), The Relations betwwen Afghanistanand-China and its Feect on Pakistan available in http://www.khaama.com/persian/archives/19133.
  3. Manshoo,Renard(1990),The First contract of Oil Extraction with Afghanistan and China available in : http://www.radiofarda.com /24436400.html
  4. Maftoon,Khalid(1993),Unlimited Aids of China to Afghanistan available in  ..http://www.darivoa.com/content/2502188.html
  5. Sirat,Hossein(2015),The Signature of MoU on Anti-Terrorism between Afghanistan-China available in  .http://www.dw.com/fa-af 
  6. site  ,afghanistan_china_oil_gas_deal_the_first_security_amodarya ,(2015), Available in,- ttp://www.radiofarda.com/content/f2 /24436400.html
  7. site,(2015), afghan_china_political_economical_agreements  available  in  -http://www.khaama.com/persian/archives/19133
  8. Site , (1993),The Signing of Four Cooperation Agreement Between Afghanistan and China available in  http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/10/141028_fm_afghan_china_political_economical_agreements.