بررسی تغییر و تحولات سیاسی و ارتباط آن با مکان‌های شهری (مطالعه موردی تحولات سیاسی در مصر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده
هدف مقاله حاضر، تشریح مفهوم مکان و تاثیرات آن بر تغییر و تحولات سیاسی است همچنین تاثیرات مکان بر هویت جغرافیایی و نیزبا تاکید بر تحولات سیاسی و تغییرات رژیم‌های حاکم مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی تغییر و تحولات سیاسی و ارتباط آن با مکان‌های شهری با مطالعه در زمینه مفهوم مکان‌ها و تحولات منطقه‌ای و جهانی و تاثیرات این مفهوم بر جغرافیا، می‌توان به این نتیجه رسید که مکان تاثیرات شگرفی بر جغرافیا گذاشته که از آن جمله می‌توان به افزایش بی‌سابقه تحولات سیاسی اشاره کرد. تاثیرات مکان و دگرگونی‌های ناشی از آن مطالعات نشان می‌دهد که جغرافیا نه تنها خود را با این تحولات تطبیق داده است که حتی به روشنی در برابر دید و نگرش سطحی‌بینانه برخی از اندیشمندان در برابر تحولات سیاسی ایستاده است و به نوعی آن را به نگریستن دوباره در مواجهه با مسایل عادت داده است بنابراین مکان‌های شهری به علت افزایش تغییر و تحولات سیاسی روز به روز بر اهمیت و ابعاد خود می‌افزاید. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای واستفاده از سایت‌های معتبر اینترنتی نتیجه حاصله زیر را به همراه داشته است از بین عوامل گوناگون در بین تغییر رژیم‌های سیاسی حاکم بر کشورها عواملی چون مکان‌های نمادین شهرها و هویت‌یابی مکانی تاثیر عمده‌ای در تکوین و نقش‌پذیری و تحولات گوناگون بر جای گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


منابع
اقبالیان، علی، رشیدی، یاسر (1386). راهنمای سیستم حمل و نقل هوشمند، پژوهشکده حمل و نقل، کمیته بهره‌برداری از شبکه‌ها،
فروزنده، کاظم (1387). سیستم‌های حمل و نقل هوشمند its، مرکز تحقیقات راه آهن،
سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (1384). نشریه حمل و نقل ریلی، چاپ پژوهشکده حمل و نقل،
عیسایی، محسن و محمد تقی (1384). سیستم‌های هوشمند حمل ونقل (درون شهری و برون شهری)، انتشارات آذر،
مومنی، مینو (1389). تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم‌های حمل ونقل، مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات،