تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان با تأکید بر مذهب شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه جغرافیای سیاسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

چکیده
ایران و پاکستان دارای اشتراکات فرهنگی فراوانی­اند. روابط ایران و پاکستان ریشة در تاریخ کهن دو کشور دارد. وجود عوامل متعدد نظیر تاریخ، شباهات فرهنگی و رسوم مشترک، جغرافیای سرزمینی و ... گویای علائق و روابط فرهنگی مستحکم دو کشور است. یکی از مهمترین بخش­های ارتباط فرهنگی دو کشور حول محور دین و مذهب شکل گرفته است. روشن است که اسلام­گرایی جنبه مشترکی است که توانسته زمینه تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی را فراهم آورد و هم اکنون نیروی الزام­آور و اصلی بین دو کشور اسلام است. اشتراک مذهبی در درجه اول ناشی از اسلام و در درجه بعد، تشیع اصلی­ترین امری است که زمینه­ساز ارتباط دو جامعه ایران و پاکستان بوده است. تشیع و وجود برخی گرایش­های خاص در میان اهل تسنن به ویژه آن دسته از گرایش­های سنی­گرایانه که تعلق خاطر بیشتری به اهل بیت (ع) دارند توانسته است زمینه اشتراک و تأثیرپذیری بیشتری را ایجاد کند. لذا به توجه به اهمیت موضوع، نگارنده­گان در این مقاله با بهره­گیری از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه­ای، با طرح سؤال "مذهب شیعه چه تأثیری بر روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان دارد؟" درصدد تحلیل روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان با تأکید بر مذهب شیعه بر آمده است.

Abstract
Islamic State of Iraq and Syria is the most important geopolitical crisis in the Middle East and even the world at the present time.The group has shown both political thought and political thought that it seeks to change the current political, cultural and social order of the Middle East and beyond in the whole world.The purpose of this article is to explain the geopolitical effects of ISIL's political thought and action on the establishment of an ideological and ideological government in the Middle East.The main question of the article is that what has been the geopolitical impact of ISIL's political thought and action in establishing the country and the ideological government in the Middle East? The hypothesis we are testing is to answer this question that is the geopolitics of the Middle East have already reverted to their Westphalian era as a result of ISIL's actions. And geopolitical controversies between the geopolitical unit of the upper region and we see a kind of paradox between geopolitical interests and geopolitical conflicts in the Middle East's regional and trans-regional relations. The results of this paper also show that, given the geopolitical sensitivity of the Middle East region ISIL's political thought and action have deepened distrust and divergence in the Middle East and prioritized political, territorial, and geographical security over the economic, social, cultural and political dynamics of the region. According to this introduction, this paper attempts to analyze and explain the geopolitical effects of ISIL's political thought and activities on the establishment of the country and the ideological regime in the Middle East using library resources and the use of tables, maps and charts.

کلیدواژه‌ها


References
Abdi,Ataollah. (2012). Theoretical framework for designing geopolitical models of ethnic groups, Proceedings of the 5th Congress of the Iranian Geopolitics Association Islamic Azad University, Rasht. [In Persian]
Ahmadi,Seyed Abbas. (2011). Iran, Islamic Revolution and Shiite Geopolitics, Tehran, Andishe Sazan e Noor Publishing [In Persian]
Ahmadi,Seyed Abbas and Lotfi,Heidar. (2010). Islamic Revolution and the International role of Iran in the region, New attitudes in human geography (human geography):, Volume 2, No 2, Spring [In Persian]
Ahmadi,Seyed Abbas and Moosavi,Elham Sadat. (2010). Shia Geography and Opportunities in the Shiite Territories of the Islamic World, Proceedings of the Fourth International Congress of Geographers of the World of Islam [In Persian]
Alam,Shah. (2004). Iran-Pakistan Relations: Political and Strategic Dimensions, STRATEGIC ANALYSIS, October,Volume 28,Issue 4, October
Arefi,Mohammad Akram. (2003). Islamic Movement of Pakistan, Investigating Failure to Build Islamic System, Qom, Book Garden [In Persian]
Arefi,Mohammad Akram. (2006). Pakistan Shiites, Qom: Shiite Institute [In Persian]
Ashrafi,Morteza. (2012). Islamic Revolution and Islamic Awakening, Ekram Publishing [In Persian]
Ataei,Farhad and Shahvand,Shahrad. (2012). Sectarian Extremism in Pakistan (2001-1979), Political Science Political Science Research. No. 2. pp. 103-86 [In Persian]
Bagheri,Esmaeil. (2014). Pathology of the Shiites in Pakistan with an Emphasis on the Wahdat Muslim Party, Regional Studies New Volume, No. 14, Winter [In Persian]
Darvishi Setalani,Farhad and Mozafari,samira. (2018). Investigating the Factors Influencing the Bravia Reliance of Iran-Egypt Relations (1979-2013) The Political World Political Studies Quarterly, Seventh, No. 25, Spring [In Persian]
Ferdos,Seyede Nekhat. (2011). Persian Unbreakable Link in Pakistan, Tehran University Monthly, No. 16 [In Persian]
Ghafoori,Mahmood and davand,Mohammad. (2015). Analysis of the Threats of Government and Pakistani Society against National Security of the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal of Subcontinent Studies, Sixth Year, No. 18, pp. 89-116 [In Persian]
Haddede Adel,Gholamali. (2014). Pakistan and Farsi, available at http://haddadadel.ir [In Persian]
Hafez nia, Mohammadreza and Ahmadi,Seyed Abbas. (2009). Geopolitical Explanation of the Influence of the Islamic Revolution on the Shiites' Politicalization in the World, Shi'ite Quarterly, No. 25, Pages 73 to 110, Spring [In Persian]
Hafez nia, Mohammadreza. (2011). Principles and Concepts of Geopolitics, Papeli Publications, Mashhad. [In Persian]
Hafez nia,Mohammadreza. (2002). Political Geography of Iran, Tehran,SAMT Publishing [In Persian]
Hamidi,Somayeh and Ashragh gil,Fatemeh. (2016). Examination of Iran-Pakistan foreign relations in the light of the international system during the years 1979-1947. Foreign Relations History Series, Year 17, No. 67, Summer, pp. 151-135 [In Persian]
Hass. Ernest. (1994). Beyond the Nation-state. California. stand ford university press.P:44.
Jafariarn,Rasool. (2010). Shia Atlas, Tehran, Geographic Organization of the Armed Forces [In Persian]
Jamali,Javad. (2009). Semantics of anti-Semitic violence in Pakistan, Journal of Regional Studies of the Islamic World, 37: 133-144 [In Persian]
Jamali,Javad. (2011). Extremism in Pakistan, First Edition, Andishe Sazane Noor Publications, Tehran. [In Persian]
Javdani moghadam,Mahdi and Nasoorian,Mohammad Mahdi. (2009). The Role of the Islamic Revolution in Iran in Shiite Collective Identity in the Middle East, Quarterly Journal, No. 9,99-112 [In Persian]
Kahrazah,Yaser et al. (2017). Security Challenges for Iran-Pakistan Relations in the Balochistan Region after September 11th, Quarterly Survey of Sub-Continent Studies of Sistan and Baluchestan University, Ninth, No. 32, Autumn [In Persian]
Khalili,Mohsen et al. (2013). Geo-political jingang and non-Iranian politics. Case study: Pakistan and Iran, Quarterly Journal of Subcontinent Studies, Volume 5, Issue 17, Winter [In Persian]
Kamran,Hasan. (2013). Impact of Islamic Revolution of Iran on Pakistani Shiites Based on Broadcast Theory, Journal of Geography, Vol. 11, No. 37, Pages 71-95 [In Persian]
Kaviani rad,Morad et al. (2017). Geopolitical Explanation of Competitive Structures in Southeast Iran, Geography Quarterly (Regional Planning), Seventh, No. 3 Summer. Pp. 216-203. [In Persian]
Mahkouii,Hojat and Bavir,Hasan. (2016). Shiite Geopolitics and Its Role in Iran-Pakistan Relationships, Journal of Political Studies, Islamic World, Volume 5, Issue 18, Summer [In Persian]
Mahkouii,Hojat. (2012). Explaining the Role of Religion from a Geopolitical Perspective in the Middle East; A Case Study: Shiite Religion, Middle East Studies, No. 69, Summer [In Persian]
Masood nia,Hosein and Najafi,Davood. (2011). Factors Influencing the Formation and Development of Fundamentalism in Pakistan, Quarterly Journal of Subcontinent Studies, Volume 3, Issue 8, Autumn, pp. 66-83. [In Persian]
Milani,Jamil and esmaeili,Mohammad Taghi. (2014). The theory of broadcasting and reflecting the Islamic Revolution of Iran on Pakistan, Islamic Revolution Studies, Vol. 11, No. 38, Autumn [In Persian]
Mohammadi,Hamidreza and Ahmadi,Ebrahim. (2015). Divergence in Iranian-Pakistani Relations with Emphasis on Religious Extremism, 27th International Political Studies Series, Fourteenth, No. 14, pp. 143-168 [In Persian]
Mohammadi,Hamidreza and Ahmadi,Ebrahim. (2015). A Study of the Convergence Grounds of Iran and Pakistan (Explanation of Three Geocalctic, Geo-Kenomic, Geocalctic Approaches) Geosciences Quarterly Journal of the Islamic World, Vol. 5, No. 2, Summer [In Persian]
Mohammadi,Hamidreza and Ahmadi,Ebrahim. (2016). Two-level geopolitical analysis of the divergence of Iran-Pakistan relations (Future scenarios of these relations and proposed convergence strategies), Journal of Strategic Policy Studies, Vol. 5, No. 19, Winter [In Persian]
Moosavi,Masood. (2010). Exploring the Positions and Practices of Pakistan in the Iraq War with Iran, Negin Quarterly, No. 33,63-88 [In Persian]
Mohammadi,Hamidreza and Ahmadi,Ebrahim. (2017). Explaining the Geopolitical Model of Iran-Pakistan Relationships, Human Geography Researches, Volume 49, Issue 2, Summer, pp. 307-323[In Persian]
Mushahid, Hussain. (1993). Pakistan-Iran Relations in the chaging world scenario: challenges and Response, in tarik join, al, eds., Foreignpolicy Debate: The years Ahead (Islam a bad: In statute of policy studies), PP: 215-9O
Naderi,Ahmad. (2016). From state-centered geopolitics to civilization-oriented geocalcity; Middle East in the battleground of civilizations. Two research papers on soft power studies, Spring & Summer, No. 10 [In Persian]
Pishgahi Fard,Zahra and Ghodsi,Amir. (2008). Investigating and Analyzing Pakistan's Geopolitical Features and Its Role in Relations with Other Countries, Geographic Research Quarterly, No. 63, pp. 81-99 [In Persian]
Pishgahi Fard,Zahra et al. (2015). Shiite Geopolitics and Iranian Territory in the Eastern Mediterranean, Shi'ite Quarterly, Volume 13, Issue 49, Summer
Rafi,Hosein. (2015). The Effect of Wahhabi Influence in Pakistan on Iran's Relations with the Islamic Republic of Iran, International Relations Study (International Relations), Volume 8, Issue 32, Winter, pp. 1-21-177 [In Persian]
Rahimi,Hasan. (2013). Geopolitical Theories, First Edition, Selection Publishing, Tehran [In Persian]
Rahman, T. (1999). Declins of Persian In British India, Journal south, Asia, Vo1. XXII, NO1. PP:41-62.
Rashidi,Ahmad and Shah ghale,Safiollah. (2012). The Basis of Intellectualism, Pakistan's Taliban Anti-Shiite, Journal of Political Studies, Islamic World, Year 1, Issue 2, Summer [In Persian]
Roshan,Aliasghar and Farhadia,noorollah. (2006). Dictionary of Political and Military Geography, First Edition, Tehran, Imam Hossein University Press [In Persian]
Safavi,Seyed Yahya. (2008). Unity of the Islamic World, Tehran, Shakib Publication, First Edition. [In Persian]
Sajadpoor,Kazem and Karimi Ghahroodi, Maede. (2011). Indo-Pakistani Nuclear Competitions and its Consequences for Iran's National Security, Strategic Studies Quarterly, Fourteenth, No. 4, pp. 258-227. [In Persian]
Sial,Safdar. (2015). An analysis of emerging Pakistani-Iranian ties,Norwegian Peacebuilding Resource Center, https://www.files.ethz.ch, April
Simbar,Reza et al. (2016). An Analysis of the Nature of Iran-Pakistan Relations (1985-2015). Political World Literacy Quarterly, Vol 5, No. 20, Winter, pp. 98-67. [In Persian]
Shahbazi,Mohammad Bagher. (1990). A brief overview of the current situation of the Shiites in Pakistan, the Islamic Republic of Iran's Dictionary, p. 1989 [In Persian]
Vaezi,Mahmood. (2008). Security Security in Iraq, Actors and Approaches, Diplomatic Hometown, No. 24. [In Persian]
Yazdan panah kiomars and Bayat,Hamidreza. (2015). Geopolitical Elements Affecting the Convergence among the Countries of Iran, India, Pakistan and Afghanistan and Its Influence on the Southern Regions (A Comparative Method of Using the Cantor and SPIEGEL Theory), Geographical Quarterly (Regional Planning), Volume 19, Issue 1, Summer. [In Persian]
Zaki,Yashar et al. (2016). Geopolitical Competition JA Iran and Saudi Arabia in Southwest Asia, articles on the geopolitical crises of the Islamic world [In Persian]
Zare,Sedigheh and Ahmadi,Hamid. (2015). The Political Revival of Shiites and the Sectarian Conflicts in the Middle East, Quarterly Journal of International Relations Studies, Vol. 1, No. 19, pp. 15-54. [In Persian]
Zargar,Ali Asghar. (2012). Analysis of security challenges in the border regions of Iran and Pakistan, Proceedings of the National Conference on Border Cities and Challenges, Challenges and Approaches, Sistan and Baluchestan University, April 30, [In Persian]
Zeinalabedin,Yosef. (2012). The Role of Culture in Iran's Central and Central Asia, Major Khorasan Magazine, Year 4, No. 10, Spring. [In Persian]
http://www.irna.ir
http://www.cia.gov
www.mouood.org