سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری و شوراهای اسلامی شهر جهت برنامه ریزی استراتژیک منابع درآمدی پایدارشهرداری (مورد مطالعه شهر و شهرداری ملایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، و مربی واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

2 دانشیار دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

چکیده
 تفکر استراتژیک در بقاء سازمان و پیشرفت در محیط متغیر و پویای امروزی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند و به مدیران در خلق فرصت‌های جدید و اتخاذ استراتژی و برنامه ریزی استراتژیک جهت تأمین منابع درآمدی پایدار کمک می‌نماید، این پژوهش سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری و شورای اسلامی شهر ملایر جهت تأمین منابع درامدی پایدار شهرداری به کمک مدل گلدمن ۲ می‌پردازد. این مدل شامل 4 شاخص اصلی " تفکر سیستمی "، "تفکر مفهومی "، "آینده نگری"، "فرصت طلبی هوشمندانه" می‌باشد که به کمک منابع موجود و نظر صاحب نظران به 29 زیرعامل تقسیم و با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی، اهمیت عامل ووضع موجود هریک از شاخص‌های مذکور با پرسشنامه ازمدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر، مورد ارزیابی قرارگرفت. تحلیل نتایج به کمک آزمون فریدمن ۳ و T زوجی، بیان می‌کند که با وجود اقدامات مهم همچون، تدوین برنامه کوتاه مدت، داشتن امکانات بالقوه مناسب در شهرداری و شوراهای اسلامی شهر ملایر، فاصله معنی داری بین اهمیت عوامل شاخص تأمین منابع درامدی پایدار با وضع موجود آنها در سازمان‌ها وجود دارد که عدم توجه به آنها اجتناب ناپذیر و بتعث تشدید بحران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


References
Arthur C.N and Et. Al. (1994), The Regional Development Management in Central City. Revitalization. Journal of Planning Literature
Handder, R. (2000),Development Geography. Rout ledge London New York.
Khanifar, Hussein(2010), An Introduction to the Concept of Land Use and its Uses in Iran, Environmental Education Magazine, Second Year, No. 2. [In Persian]
Long Norman(1998), Sociological Perspective on Agrarian Development and State Intervention in Development policies.
Momeni, Mehdi, Omid Mubaraki, Narges Criminal(2013), Land Expansion and Spatial Development Management, Malekan City, Journal of Urban Management Studies, Vol. 5, No. 13. [In Persian]
Masoumi Eshkevari, Seyed Hassan(2006), Principles and Principles of Regional Planning, Tehran, Payam Publication. [In Persian]
Mardia. K.R.J.T.Kent and J. M. BIBB(1982), Multivariate Analysis, Published by Academic Press INC.
Nagle, Garrett(2005), Access to Geography: Development. Rout ledge. London.
Poor Ahmad, Ahmad (2001),Spatial planning and Balancing in the Urban System of the Country, Journal of Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran. [In Persian]
UNDP(1997), HUMAN Development Report, New York.
Sangachin, Farzam, Esmaeil Salehi, Morteza Dinarwandi(2012), Estimation of the Development Level of Provinces of Iran with Factor Analysis Approach, Journal of Spatial Planning, Vol. 4, No. 2. [In Persian]
Saraee, Mohammad Hossein, Kobra Sorkh Kamal, Maryam Beyranvand(2011), Evaluation of Development Situation in Provinces of the Country Using Logit and Probite Techniques, Journal of New Attitudes in Human Geography, Third Year, No. 3. [In Persian]
Sharifzadegan, Mohammad Hossein, Seyed Amir Razavi(2010), Evaluation of the Planning Process of Land Planning in Iran and its Improvement Strategies, Journal of Environmental Science, No. 4. [In Persian]
Zarabi, Asghar and Tabrizi, Nazanin(2011), Determination of developmental levels of Mazandaran towns with factor analysis, Journal of Environmental Studies, No. 17. [In Persian]
Ziyari, Kermatollah, Kobra Sorkh Kamal, Seyed Mohammad Zanjirchi(2010), Classical Assessment of the Efficiency of Provinces of the Country in terms of DEA Development, Moderator of Humanities, Planning and Landuse planning, Vol. 4. [In Persian]