ارزیابی میزان تطابق شهر قاین با شاخص‌های شهر خلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن ، ایران

2 استادیار دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

چکیده
شهر خلاق رویکردی نو درمدیریت شهری است که با تمرکز بر برنامه­ریزی فرهنگی در شهرها سعی در توسعه شهری با محوریت جذب طبقه­ی خلاق، توسعه صنایع خلاق و صنایع فرهنگی و در نهایت رشد اقتصاد برمبنای خلاق دارد. هدف این مطالعه بررسی شهر قاین با توجه به رویکرد شهر خلاق می­باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع روش­های اسنادی- تحلیلی است. همچنین با استفاده از نرم­افزارهای Spss و Smart Pls داده­های تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. حجم نمونه 382 عدد پرسشنامه می­باشد که از جامعه آماری شهر قاین با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. یافته­ها نشان می­دهد که شهر قاین در زمینه ایجاد شهرخلاق از نظر شاخص­های میراث فرهنگی، صنایع خلاق، استعدادهای خلاق، حاکمیت خلاقانه، کیفیت زندگی و زیر ساخت­های خلاق در وضعیت نامطلوب قرار دارد و شهر قاین با شهر خلاق تطابق ندارد. از بین شاخص­های شهر خلاق عامل استعدادهای خلاق اولویت اول و زیرساخت­های خلاق اولویت آخر را به خود اختصاص می‌دهد و عامل میراث فرهنگی از طریق میانجی­گری صنایع خلاق بر حاکمیت خلاقانه در شهر قاین تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


References
Akbari Motlagh, M. 2013, Investigating the Dimensions of Creative City Theory and Its Impact on Sustainable Urban Development with an Emphasis on Global Experiences, National Conference on Sustainable Architecture and Urban Development Bokan, May 26.
Mokhtari Malek Abadi, R., Mursouzi, N., Ali Akbari, I., Amini, D., 2015, Explaining the Indicative Criteria of Spatial Indicators of the Creative City Space with the Iranian-Islamic Approach, Iranian Journal of Islamic Studies, No. 22, pp. 23-39.
Vickery, J. (2011), Beyond the Creative Cities- Cultural Policy in an age of Scarcity, for made: a center for place-making Birmingham, Birmingham, November, 2011.
Correia, C., da Silva Costa, J. (2014), “Measuring Creativity in the EU Member States.” Investigations Regionals 30:7–26;
Costa, P., Miguel, M., Vasconcelos, B., Sugahara, G. (2007.) “A discussion on the governance of Creative Cities: some insight for policy action".Norwegian Journal of Geography. Vol.61.
Florida, R. (2005), cities and creative class, Routledge, New York-London. Foundation: Series B-Human geography, 90 (2). p 4.
Florida, R. (2002), “The Rise of the Creative Class. And how it’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life”;
Fotouhi Mehrabani, B., Kalantari, M., Rajai, S. A. 2016, "The Creative City and Indicators of the Creative Iranian City", Geographic Quarterly, New Year, Fourteenth year, No. 51, pp. 118-101.
Hartley, J., Potts, J., Trent, M. (2012), “The CCI Creative City Index 2012”. Cultural Science Journal, 5(1): 138.
Hulland, J. (1999). "Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies", Strategic Management Journal 20 (2): 195-204.
Landry, C. (2011), “The Creativity City Index.” City, Culture and Society 2(3):173–76;
Mousavi, M. 2014, "Ranking of neighborhoods in terms of moving towards creativity with a focus on the realization of a creative city using Tapis and ANP", Geography and Regional Development, No. 10, pp. 19-38.
Naghizadeh, M., Zamani, B., Karami, I. 2010, "Cultural Considerations in the Formation of Urban Views Based on the Structure of the Views of the Iranian City in the Islamic Period", Journal of City Identity, Year 5, No. 7.
Pourahmad, A., Gharlakhloo, M., Mousavi, S. 2011, "A Study of the Concepts and Indicators of the Theory of World Cities", Bagh-e Nazar, Volume 8, Issue 16, pp. 29-42.
Rabbani Khorasgani, A., Rabbani Khorasgani, R., Adibi, M., Moazzeni, A. 2011; "The Study of the Role of Social Diversity in Creating a Creative and Innovative City in the Case of Isfahan city", Journal of Geography and Development, Volume 9, Issue 21, Pages 180-159.
Rahimi, M., 2013, Creative City (Theoretical Foundations and Indicators) with Emphasis on Tehran City, National Conference on the Creative Arts of Qeshm.
Reckwitz, A. (2009), Die selbstkulturalisierung der Stadt: Zur Transformation moderner Urbanite in der “creative city“, Mittelweg 36, 18(2): 2-34;
Shabani, A. H., Izadi, M. S., 2014, "A New Approach to Creative Recreation, Naqshejahan ", Year 4, No. 2, pp. 63-54.
Shafiei, Z., Farokhian, F., Mirqadr, L. 2014, "Isfahan as the Creative City of Handicrafts with the Approach of Tourism Development," Geographical Quarterly, New period, Twelfth year, No. 43, pp. 278-251.
Winden, W., Den berg, L., Pol, P. (2007). "European Cities in the Knowledge Economy: Towards a Typology " Urban Studies, Vol. 44, No. 3.
Zarabi, A., Mousavi, M., Kashkoli, A.B. 2014, "A Study on the Reliability of a Creative City (Comparative Comparison between Indicators of Sustainable Urban Development and Criteria for the Creation of a Creative City, Case Study: Cities of Yazd Province"), Journal Geography and Urban Space Development, Year 1, No. 1, pp. 17-1.