ریشه‌های بسط و نضج بنیادگرائی افراطی در پاکستان در راستای ایجاد امنیت ملی و منطقه‌ای با تاکید بر مرزهای مشترک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
کشور پاکستان در سال 1947 م.به عنوان کشوری مسلمان، شامل دو قسمت پاکستان و بنگلادش، از هند اعلام استقلال کرد؛ پس از استقلال نیز این کشور نخستین کشوری بود که عنوان جمهوری اسلامی را برای ساختار سیاسی خود برگزید. بدین ترتیب، اسلام نه تنها در استقلال این کشور نقش داشت بلکه پس از آن نیز به عنوان نیروی اثرگذار در صحنه‌ی سیاسی پاکستان باقی ماند که دولت مردان این کشور را ناگزیر از توجه به این موضوع در سیاست‌های داخلی و خارجی خود کرد. اهمیت این کشور از یک طرف، به دلیل نقش اسلام و گروه‌های اسلام گرا در تحولات سیاسی پاکستان و از سوی دیگر، به دلیل فراهم ساختن بستر مناسب برای شکل‌گیری و رشد تفکرات بنیادگرایی از نوع بنیادگرایی افراطی و صدور آن به کشورهای همسایه است. به نظر می‌رسد محیط اجتماعی پاکستان، نقش اسلام در تحولات سیاسی این کشور، وجود مدارس مذهبی و نقش قدرت‌های خارجی به ویژه عربستان از عمده‌ترین دلایل رشد اسلام سیاسی رادیکال در پاکستان است.

کلیدواژه‌ها


منابع
Abbas,Hassan, (2004) Pakistan's Drift into Extremism: Allah, then Army, and America's War Terror, M.E.,Sharpe‌(INPERSIAN)
Arfey, Mohammad Akram (1988), "Mbay religious and ethnic Taliban", Journal of Political Science, Q 1, No. 4. (INPERSIAN)
Arfey, Mohammad Akram (2000), "Pakistan and Islamic fundamentalism", Journal of Political Science, Q 4, No. 16. (INPERSIAN)
Andlyb,. (2000), the basic theory and principles Border regions of the Islamic Republic of Iran, Iranian Revolutionary Guards Command and General Staff College, the first edition. (INPERSIAN)
Baqai, Huma (2011), "Extremism and Fundamentalism: Linkages to Terrorism‌, Pakistan‌`s Perspective‌," International Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 1, No. 6(INPERSIAN)
Baqai, Huma (2014), "Extremism and Fundamentalism: Linkages to Terrorism‌, Pakistan‌`s Perspective‌," International Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 1, No. 6(INPERSIAN)
Bishvn, Joan and Joel both Rosen (1981), methods, systems thinking, translated by Amir Hossein Jhanblgv, Tehran: Publication advance.
Douyrty, James and Robert Faltzgraf (1983), conflicting theories in international relations, translated by Alireza Tayyeb and great Vahid, Tehran: Publication Ghomes
Douran, Daniel (1997), systems theory, translated by Mohammad Yamin dose, Magenta,
-Ezaty, Ezatallah. (1998), geopolitical, Tehran: Publication side. (INPERSIAN)
Fair, Christine(2013) Militant Recruitment in Pakistan‌: Implications‌ for Al Qaeda and Other Organizations, Studies in /Conflict & Terrorism, Volume 27, Issue 6
Izaddoust, Mustafa (2002), "The role of political parties in Pakistan's political life", Foreign Policy magazine, the sixteenth year. (INPERSIAN)
Jafary, A. (2009), "the spiritual son of Wahhabism", available at: xpsa02 tsop/moc.afgolb.24oirafai//:ptth_ Jamali, J. (2011) extremism in Pakistan, Tehran: light Andishe(INPERSIAN)
Khoshhal Dastjerd, J. (2005), "Comparison of Prkhshagry in the hottest and coldest region in Isfahan province", Journal of Geographical Research, No. 78. (INPERSIAN)
Kidd Andrew and F. Walter Barbara (spring 2014), "Sabotaging the Peace‌: The Politics of Extremist Violence," International Organization, Vol. 56, No. 2(INPERSIAN)
Kazmi, Syed Asif (2010), "political-social study of the formation of the Taliban in Pakistan", Quarterly Journal of Speech(INPERSIAN)
Lake, David A. (2002), "Rational Extremism: Understanding Terrorism in the Twenty-First Century," Dialogue IO
Omidi, H. (2009), "manufactured crisis to split the cost in Pakistan ', the true dawn. (INPERSIAN)
Pourrkhsrvany, Anis (1988), "cooperation between Iran and Pakistan in the field of human security; Barriers and Solutions", Proceedings of the International Conference on Human Security in West Asia, Birjand University, 6 and 7 December Tehran, Cultural and Scientific Publications. (INPERSIAN)
Msbah Muhammad Taqi (2007), "Deobandyah, Pshtvnysm, Talebanism", available at:
Mili, William (2013), the Taliban and world politics, translator Abdul Ghaffar researcher, Mashhad, publications song.
Rva’ Olivier (2000), Afghanistan, the jihad until the civil war, translator Ali Alami Kerman, Tehran: the Institute for Political and International Studies. (INPERSIAN)
Smt Allahi, Mohammad Hashemi (1399), accelerated the Taliban, Tehran Hoda Publications International. (INPERSIAN)‌
Shahvand, Shahrad (2010) military occupation of Afghanistan and the spread of sectarian extremism in Pakistan (2010-2001), a master's thesis, Datshkdh law and political science at Tehran University. (INPERSIAN)
http://www.satp.org (South Asia terrorism portal)
www.indiandefencereview.com