راهبردهای افزایش مشارکت مردمی در ارتقاء شاخص‌های زیست محیطی نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان‌های بخش مرکزی ملارد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار حضرت امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
معضلات و چالش­­های زیست‌محیطی موجود در روستاهای کشور ضرورت و اهمیت ارتقاء شاخص‌های زیست‌محیطی قبل از هر گونه برنامه­ریزی را بسیار ضروری ساخته است. با توجه به اهمیت مشارکت مردمی در ارتقاء شاخص‌های توسعه به ویژه بعد زیست‌محیطی­(­طبیعی­) در مناطق روستایی، تحقیق حاضر سعی دارد راهبردهای مشارکت ساکنین را برای ارتقاء شاخص‌های زیست‌محیطی روستا در دهستان‌های بخش مرکزی ملارد شناسایی و به اولویت‌بندی آن‌ها بپردازد. سؤال اصلی مقاله این است که چگونه می­توان زمینه مشارکت ساکنین نواحی روستایی دهستان‌های بخش مرکزی ملارد را برای بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی فراهم نمود؟ و اینکه راهبردهای اولویت‌دار برای افزایش مشارکت مردمی در بهبود محیط‌زیست نواحی روستایی دهستان‌های بخش مرکزی ملارد کدامند؟ تحقیق حاضر کاربردی است و به روش توصیفی - پیمایشی انجام شده است. روش گردآوری داده‌ها، میدانی و با استفاده از پرسشنامه است و با مدل SWOT و آزمون T به سؤالات پاسخ داده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بیشترین تمرکز صنایع فعال در دهستان‌های بخش مرکزی ملارد بوده که 92/25 درصد از کل واحدها را به خود اختصاص داده است، علاوه بر این مشکلات زیست‌محیطی ناشی از تولید زباله‌های خانگی، فضولات حیوانی مانند دیگر روستاهای کشور گریبان گیر این دهستان است. در بین عوامل درونی و بیرونی مؤثر، عامل O6 (آموزش و اطلاع‌رسانی به روستائیان) با مجموع امتیاز نهایی 2658/0 در اولویت اول قرار دارد. این در حالی است که عامل­T7 (تغییر الگوی مصرف) با مجموع امتیاز نهایی 0169/0 کمترین میزان تأثیر را در افزایش مشارکت مردمی دهستان‌های بخش مرکزی ملارد در راستای ارتقای زیست‌محیطی به خود اختصاص داده است. موقعیت قرار‌گیری عوامل درونی و بیرونی در ماتریس 9 خانه­ای نشان می­دهد که باید برای ارتقای وضعیت زیست‌محیطی راهبردهای تهاجمی را مورد توجه و در اولویت اول قرار داد.

کلیدواژه‌ها


References
Abbaspour, Majid & Hassan Ahadi & Mahmoud Mahmoudi & Narges Kargari (2003), Assessing the cultural and psychological effects of short-term training courses on reducing energy consumption and environmental protection for the general public, Science and Technology, No. 19.
Alawitabar, Alireza (2006), Market Economics and Democracy, Quarterly Journal, No. 5
Amar, Timur(2014), An analysis of the environmental challenges of rural areas with an emphasis on solid waste (Case study: Anzali, Growth and Roudbar counties), Journal of Rural Planning and Research, Vol. 4, No. 3, Successive 11.
Bahram Soltani, Kambiz (1992), Urban Issues and Methods, Urban Studies and Research Center.
Bashirieh, Hussein (1995), History of Political Thoughts and Movements in the 20th Century, Liberal-Democratic Thoughts, Quarterly of Political-Economic Information, No. 95, 96.
Environmental Protection Agency (2011), Secretariat of the Environmental Assessment Committee, environmental assessment reports.
Golshiri esfahani, Zahra and Mohammad Hossein Sarai(2010), Strategic Planning of the Rural Environmental System by SWOT Analysis (Case Study: Wheat Ban Bran, Borujen County), Rural Research Journal, No. 4.
Gravavandi, Shahpar & Abdolhamid Papzan & Nasimil Afsharzadeh(2011), Modeling sustainable environmental development using basic theory (Case study: Shrovein village of Javanroud city), Housing and environment of village, No. 136.
Hashemi Moghadam, Amir (2007), Reflections: Melard, Farang and History, Quarterly Journal of the Month of History and Geography, No. 118
Matin, Nematollah (1998), Theoretical Foundations of Participation and Its Needs, Journal of Jihad, Nos. 214 and 215.
Moazen Jami, Mohammad Hadi (1999), the Role of Public Participation in Social Strengthening, Journal of Police Magazine, No. 2.
Mohammadi Ashnai, Mohammad Hossain & Ali Mohammadi ashnai & elham hasani (2008), Integration of Environmental Ethics with the Strategic Environmental Assessment Approach to Achieve Sustainable Development, Ethics in Science and Technology, Year 3, Issue 3 & 4.
Mohammadi Ashnani, Mohammad Hossein & Ali Mohammadi ashnaey & elham hasani (2008), Proposal of Comparative Assessment and Environmental Planning Process for Sustainable Rural Development in Iran, Village and Development, 11, No. 1.
Montegami, Forough (2005), Familiarity with Welfare States, Quarterly Journal of Business Review, No. 12 Delavari, Abolfazl (2003), Citizenship of the City Government to Global Citizenship, Quarterly Journal of the Moon of Social Sciences, Nos. 67 and 68.
Naderzad, bozorg(1996), Tocqueville, Reflection in Society and History, Bukhara Quarterly, No. 44.
Rahimi, Hossein (2003), Investigating the Rural Environmental Role Effect on Sustainable Development, Peyk Nour, Year 1, Issue 3
Rahnavard, Farajollah & Marzieh Mohebbi Daligani (2016), The effects of globalization on public administration in Iran, Journal of Governmental Administration (Tehran University), Vol. 8 - No. 3.
Ramezani Ghavam Abadi, Mohammad Hussein (2013), Environmental protection in the constitutional rights of the Islamic Republic of Iran, Jurisprudence commentary quarterly, No. 63.
Ranjbar, Mohammad & Alireza Stealaji (2016), The Role of Housing Improvement Credit on Improving the Economic Situation in Rural Areas (Case Study: Malard County), Shabak Quarterly, No. 8/3
Rezaei, Abdul Ali (1996), Professional Groups, Civil Ethics and Democracy A Review of Emile Durkheim's Viewpoints, Political and Economic Information Quarterly, No. 105 & 106.
Saeed Abadi, Zahra & Shahnaz Hashemi & Mohammad Soltanifar (2017), Environmentalists; Multiple Concepts in the Humanities, Strategic Quarterly, No. 83.
Saeed Nia, Ahmad (2008), Green Book of Municipalities, Urban Research and Planning Center.
Saeedi, Mohammad Reza (2003), Revenues for People's Participation and NGOs, Tehran: Publications.
Shakouri, Ali (2008), Research in Development and Participation in Selected Villages in East Azarbaijan Province, Geographical Research, Vol. 31, No. 37
Latinreferences
Hill M.J, Brateen R. 2005. “Multi-criteria decision analysis in spatial decision support: The ASSESS analytic hierarchi process and the rule of quantitative methods a spatially explicit analsis”. Environmental Modeling & Software.
Oakley, P. et al. (1999), Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development. Geneva: ILO.
Sutton, Ph (2004), what is sustainability? Written for Eingana, the journal of the Victorian Association for Environmental Education, http://www.green-innovations.asn.au/. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management. Vol, 6.
E.A, Agwu, 2005, Development in Participation towards Attitude Peoples Rural, Development Rural of Journal, State Enugu in community NGWO of study A,Project, VOL 2. No, 2
Online references
http://abadmelk.com
rdcir.ir
https://www.amar.org.ir
http://abadmelk.com
Google Earth