تبیین میزان اثرگذاری مولفه‌های نهادی در الگوی مدیریت زمین شهری در ایران موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران ( مسئول مکاتبات)

2 دانشیار گروه شهر سازی ومعماری ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

4 دانشیار گروه جغرافیا ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

چکیده
با توجه به اهمیت نقش مولفه‌های نهادی در مدیریت زمین شهری و چالش­های فراروی آن در کشور، پژوهش حاضر با هدف تبیین میزان اثرگذاری مولفه‌های نهادی در الگوی فعلی مدیریت زمین شهری در منطقه 12 کلانشهر تهران و معرفی راهکارهای مدیریت بهینه زمین شهری در این منطقه صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف نظری بوده و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می­باشد. جهت گردآوری داده‌ها از روش­های اسنادی و میدانی و برای تحلیل داده‌ها ازآزمون t تک­نمونه­ای، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. جامعه­آماری پژوهش نیز نهادهای متولی مدیریت زمین شهری و مراجعه­کنندگان به این نهادها بوده که به ترتیب 206 و 130 نمونه تعیین و مورد مصاحبه و پرسشگری قرار گرفته است. نتایج حاصله از بررسی یافته‌ها نشان می­دهد از میان مولفه‌های نهادی، تصمیم­گیری غیرمشارکتی و ساختار تمرکزگرا بیشترین تأثیر را در ناکارآمدی الگوی فعلی مدیریت زمین شهری در منطقه 12 کلانشهر تهران داشته است.

کلیدواژه‌ها


References
Almeida Cláudia Maria. (2005). Cellular Automata and Neural Networks as a Modelling Framework for The Simulation of Urban Landuse Change, https://www.researchgate.net.
Argan, Abbas, Sadat Homayouni, Panthea and Voloujerdi, Negar. (2016). Explaining the Good Governor's Role in Good Earth Management, Fourth National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management, Tehran. [In Persian]
Beltrao, Giovana. (2013).Urban Planning and Land Management for Promoting Inclusive Cities, Asian Development Bank Press.
Clark, Michael. (1992). A Sustainable Economy, London, Earthscam.
Delfan-Azari, Shaghayegh and Afshar, Raheleh. (2011). The role of state institutions in changing the pattern of urban land use (Case study: Kelardasht city), its research ground, Second year, No. 8, 85-72. [In Persian]
Eftekhari, Abdolreza Rokn al-Din, Badri, Seyyed Ali and Sajasi Qidari, Hamdoleh. (2011). The Foundations of Theory of Planning of the Rural Areas, Islamic Revolution's Housing Foundation, First Edition, Tehran. [In Persian]
FAO. (2017). Land Resource Planning for Sustainable Land Management, FAO Press.
Firman, T: Major Issues in Indonesia’s Urban land development, Land Use Policy, 21 (2004) pp. 347-355, Internet: www.authors.elsevier.com.
Ghamami, Majid, Tofigh, Firouz, Madani-Pour, Ali and Davoudi, Simin. (2005). Modern Methods of Modernization in France, England and the United States, First Edition, Center for Urban and Architectural Studies. [In Persian]
Hisham,Elshimy. (2011). Sustainable Development Criteria set for the transportation hubs of the national association of province planning,Procedia Engineering,pp1042-1055.
Khatam, Azam. (2003). Integration of Urban Development Studies, Tehran: Housing Studies. [In Persian]
Lemmen,.C., Oosterom,.P., Bennett,.R. (2015). The Land Administration Domain Model, Land Use Policy,Pages1-11.
Mesghini, Abolfazl and Nourmohammadi, Mehdi. (2013).Analyzing the challenges of Urban Land Management in Developing Countries, The 5th Conference on Urban Planning and Management, Mashhad. [In Persian]
Mursouzi, Nafiseh and Bahrami Paveh, Rahmatollah. (2011).Sustainable Urban Development, Payame Noor University, Tehran. [In Persian]
Momeni, Mostafa. (1987).Iranian Journal of Geography, Quarterly Journal of Geographic Research, No. 1, Summer 2, Summer. [In Persian]
Mozafar Stock Exchange. (2000).Concepts, Basics and Challenges of Urban Management, Urban Management Quarterly, No. 2-81-68. [In Persian]
OECD. (2007). Institutionalizing Sustainable Development (OECD Sustainable Development Studies), OECD publication World Bank (2000) Environment Model for Sustainable Rural Development: The Africa Network on Participatory Approaches. Available on: http: //d 100239.mydominwebshot.com.
Rahimi, Akbar. (2017). Changes in urban land use and its effect on public utilities in the city, Journal of Geography and Planning, Volume 21, Issue 59, Issue 59, Issue No. 2, Spring 2017, 88-65. [In Persian]
Rafiean, Mojtaba, Hesamian, Farrokh, Hadadan Yazdi, Kimia. (2009). A Model for Land Development in Inefficient Urban Textiles, Investigating: Range Ravand, Tehran Municipality Area, Tehran Art University Quarterly (Architecture and Urban Planning), No. 3, 96-81. [In Persian]
Rafiean, Mojtaba. (2010).Urban land, Usage, Development: A reflection on modern patterns of planning and managing changes in urban land use, Paradise Magazine, No. 10 (Special Report of the Development Organization of Tehran). [In Persian]
Roberts,.B., Peter Hohmann,.Rene,. (2014). World Bank Conference on Land and Poverty 2014: Integrating Land Governance into the Post 2015 Agenda: Harnessing Synergies for Implementation and Monitoring Impact, Secondary Cities: Managing Urban Land Governance Systems.
Saeedi Rezvani, Navid. (1994). Improvement of Urban Management, Report of the Executive Secretary of the United Nations Commission on Human Settlements at the 1993 Nairobi Meeting, Ministry of Interior. [In Persian]
Sayyafizadeh, Alireza and Badriyfar, Mansour. (2008). The Necessity of Reforming Urban Development Management System in Tehran Metropolitan Area, Land Survey, Vol. 5, No. 18, 53-35. [In Persian]
Sarafi, Mozaffar (1998), Fundamentals of Regional Development Planning, Planning and Budget Organization Publishing, First Printing, Tehran. [In Persian]