نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

4 دانشجویی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده
صنعت گردشگری، به عنوان رویکردی جدید برای توسعه همزیستی انسان و اجتماع، به منظور بهره وری اقتصادی، امروز در توسعه مناطق، جایگاه چشمگیری یافته است. اکوتوریسم بخشی درحال گسترش از بازار گردشگری در طبیعت است. شهرستان رامسر د استان مازندران، با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و وجود جاذبه‌های طبیعی پتانسیل بالایی را جهت فعالیتهای اکوتوریستی فراهم ساخته است. روش تحقیق در پژوهش از نوع کاربردی- توصیفی می‌باشد و با اسفاده از روش اسنادی و کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و با استفاده از تکنیک تاپسیس اطلاعات را تحلیل نموده و در نتیجه در رتبه‌بندی معیارها موقعیت استراتژیک شهرستان در شمال کشور به عنوان منطقه‌ای توریستی مهم جهت توسعه بخش گردشگری، وجود مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان و قابلیت شهرستان برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه توریسم بیشترین امتیاز را کسب نموده و در اولویت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


References
Alvani, Seyyed Mehdi, Pirouz Bakhti, Masoumeh (2006). Tourism Management Process, Office of Cultural Research, Tehran.
Beladi, H; chi-chur chao, bharat R. hazari, laffargue, (2009), tourism and the environment resource and economics 31 (2009) 39-49, www.elsevier.com.
Burton, R (2000) Rural geography, longman. Edinburg.
Bussaba Sitikarn (2002) Tourism impacts: key concerns for achievement. School of management
Cevat, T (2001) challenge of sustainable tourism development developing world: the case of Turkey, Tourism management 22 (2001) Received 4 April 1999; accepted 6 june 2000.
Craig- Smith and Stephen, J. (2005) Global warming and Oceania, in Cooper and Hall, Oceania, a Tourism handbook, channel publications, Clevedon, England.
Chuck. Oh Gi (2006), Tourism in Comprehensive Perspective, translation by Ali Parsayian and Seyed Mohammad Arabi, Cultural Research Center, Tehran
Drama, Andy & Allen Moore (2009), Introduction to Ecosystem Planning and Management, translated by Mohsen Ranjbar, Ayyeg Publishing, Tehran.
Dinari, Ahmad (2005), Urban Tourism in Iran and the World, Vocabulary of Wisdom Publications.
Techno, Zohreh, Mohammad Nejad, Ali (2009), The role of urban management in tourism development (Case study: Ramsar), Journal of Tourism Studies, No. 11
Goodwin, H (1995) “Tourism and the environment”, Biologist (London) 1995 Vol. 42 No. 3 pp. 129-133, ISSN 0006-3347.
Hallaj Sani, Mostafa (1997), Tourism in Ramsar, Moein Publications, Tehran
Heydari Chiane, Rahim (2008), Basics of Tourism Planning, Tehran, Iran
Holden, A (2001) Environment and Tourism, Routlege, London and new york.
Inskeep, E (1991) Tourism planning, van nosrat Reinhold, new york.
Jinyang, D; King, B and Bauer, T (2002) Evaluating natural Attractions for tourism, Annals of tourism Research, vol. 29, No. 2, pp. 422-438, 2002 Elsevier.
KHeirkhah Zarkesh, M and Almasi, N and Taghizadeh, f (2001) Ecotourism land Capability Evaluation using Spatial multi Criteria Evaluation, Research journal of applied sciences, Engineering and technology 3 (7): 639-700, 2011. ISSN: 2040-7467.
Cooper, Chris-John, Fletcher-Gilbert, David-Van Hill, Gilbert (2001), Principles and Foundations of Tourism, Translated by Akbar Ghamkarvar, Faramad Publications, Tehran
Liu Xuling, Yang Zhaoping, Di feng, Chen Xuegang (2009) Evaluation on tourism Ecological security in nature Heritage sites Case of kanas Nature Reseve of xinjiang china, chin. Chin. Geogra. Sci. 2009 19(3) 265-273 Doi: 10.1007/s11769-009-0265- z www.springerlink.com.
Logar, I (2010) sustainable tourism management in Crikvanica. Croatia: an assessment of policy instruments-tourism management 31 (2010)125-135.
Mashayekhi, Alinqi, Farhangi, Ali Akbar, Momeni, Mansour, Alidousti, Sirous (2005), A Study of the Key Factors Influencing the Use of Information Technology in Iranian Government Organizations: Using the Delphi Method, The Journal of Humanities, Special Issue Management, Autumn 2005, Pages 191-231.
Nastaran, Mahin, Abolhasani, Farahnaz, Izadi, Malihe (2010), Application of TOPSIS technique in analyzing and prioritizing sustainable development of urban areas, Journal of Geography and Environmental Planning, 2010, No. 38, pp. 83-100
Papeli, Yazdi, Mohammad Hossein, Saghaei, Mahdi (2007), Tourism (Nature and Concepts), Publications. Tehran.
Rezvani, Ali Asghar (2006), Geography and Tourism Industry, Payame Noor Publications, Tehran.
Shahr and Banian Consulting Engineers (2004), Strategic Plan for Ramsar.
Sitikarn, B (2002) tourism impacts: key concerns for sustainability achievement school of management, Mae fah luang university. bussaba@mfu.ac.th.
Sajjadi, Seyed Mohammad Taghi (2005), Ramsar Historical History and Geography, Moein Publications, Tehran.
Teresa Gari’n-Mun’ oz,_, Lui’s F. Montero-Marti’n (2007) tourism in the Balearic Island: A dynamic model for international Demand using panel data tourism management 28 (2007) 1224-1235, www. Sciencedirect.com
University of Dortmund (2001), sustainable regional development for tourism country Donegal, reapublic of Ireland, faculty of spatial planning.
Wallarce, G.N. and Pierce, S.M. (1996) “An evaluation of ecotourism in Amazon, Brazil”. Annals of tourism Reseacrh, vol. 23.
Xiong Y, Guang Z-ming, chen gui-qiu, tang lin, wang ke-lin, Huang Dao-you (2007) combining AHP with GIS in synthetic evaluation of eco- environment quality a case study of hunan province, china Ecological moeling 209 (2007) 97-109, www. Sciencedirect.com.
Xuling L; Zhaoping Y; Feng Di and Xuegang, C (2009) evaluation on tourism ecological security in nature heritage sites case of kanas nature reseve of xinjiang, china. Chin. Geogra. Sci. 2009 19 (3) 265-273 Doi: 1001007/s11769-009-0265-z.
Zhang, H (2000) the sustainable Development of tourism in lijiang science & technology; zhanghong 136@hotmail.com.
Zhung Y, penc H (2002) study on function of compenents of dynamic system of touism development in developed region (a case study of foshan in Guangdong province). Chinese geographical science. Vol: 12, No 3, pp 226-232. Science press, Beijing chinal. 19:1389-1105-20-39-11&catid=17:tarticle&itemid=18.
Zahedi, Shams Sadat (2003), The Challenges of Sustainable Tourism from the Viewpoint of Ecotourism, A Collection of Articles on Policy Studies and Tourism Development Programs in the Islamic Republic of Iran, Allameh Tabatabai University, May 82, Tehran.