تحلیل و سطح‌بندی میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با استفاده از مدل‌های کمی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

چکیده

    سنجش و تعیین سطح توسعه­یافتگی به­عنوان یکی از مهم­ترین مسائل برنامه­ریزی کشورها می­باشد، به­نحوی­که از دهه 1990 غالب کشورها به­بازنگری وضعیت خود در این خصوص پرداخته­اند. بنابراین، در پژوهش حاضر به­منظور تعیین سطح توسعه­یافتگی استان­های کشور از هفت شاخص؛ امید به­ زندگی، سرانه تولید­ناخالص، سطح زیرکشت، سطح­سواد، وضعیت­اشتغال، دسترسی به امکانات­آموزشی و دسترسی به آب­آشامیدنی با استفاده از مدل­کمی موریس و نرم­افزار سیستم اطلاعات­جغرافیایی (GIS)، استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل شاخص­های مذکور، استان­های تهران، فارس و اصفهان به­ترتیب با ضریب توسعه موریس 62/78، 38/70 و 69 دارای بالاترین سطح توسعه از نقطه نظر شاخص­های توسعه و استان­های هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان به ترتیب با ضریب توسعه موریس 87/40، 66/33 و 62/3 دارای پایین­ترین سطح توسعه در بین استان­های کشور می­باشند. همچنین با استفاده از نرم­­افزار سیستم اطلاعات­جغرافیایی (GIS)، پهنه­بندی و توزیع­فضایی درجه توسعه­یافتگی استان­های کشور نمایش داده شده است.

کلیدواژه‌ها


References
Abdullah Zadeh, Gholam Hossein Sharif-zadeh, Abolghasem (2012). The level of regional development in Iran (using composite index approach), Journal of Urban and Regional Studies and Research, Issue XIII, summer. Pages 62-41. [In Persian].
Arthur C.N and Et. Al. (1994), The Regional Development Management in Cenral City.Revitalization. Journal of Planning Literature.
Bhatia, Y. K., Rai, S. C. (2004). Evaluation of Socio Economics Development in Small Areas. Sponsored by Planning Commission Government of India, New Delhi.
Cziraky, D., Sambt, J., Rovan, J., Puljiz, J. (2006). Regional development assessment: A structural equation approach. European Journal of Operational Research, 174: 427–442.
Ebrahimzadeh, Issa, the second Eskandari, Mohammad, Ismail race, M., (2010). The application of factor analysis in explaining the spatial pattern of urban-regional development and underdevelopment in Iran, Journal of Geography and Development, Volume 8, Number 17, pp. 28-7. [In Persian].
Etaat, Javad, Eskandarisanei, Mohammad, Esmaeilnejad, Morteza, (2013). Measurable indicators of development in the province between the years 1383-1388, Journal of Regional Planning, Issue 12, Winter, pp. 20-11. [In Persian].
Ghanbari, Abolfazl (2011). Determine the degree of development and priority predict the urban places of Planning and Development, Journal of geographer (Geography), Volume IX, Issue 29, pp. 165-179. [In Persian].
Handder, R. (2000), Development Geography. Routledge London New York.
Joao Oliveira, S., M. Manuela., C., Manuel Ferreira. (2001), amultivariate methodology touncover regional disparities: a contribution to improve European Union and Governmental Decisions. Departamento de Mathematical. Faculdade de Ciencias e Tecnologia – U.N.L, Lisbon, Portugal.
Long Norman. (1998), Sociological Perspectiveon Agrarian Development and State Intervention in Development policies.
Mardia. K.R.J.T.Kent and J. M. (1982), BIBBY, Multivariate Analysis, Published by Academic Press INC.
Miron. Dumitru, Alina Mihaela Dima, Simona Resilache (2009), Index of Regional Economic Growth In Post-Accession Romania, Romanian Jornal of Economic Forecasting-3.
Mirzakhani, Bahareh and BrndkFarhad (2014). Zoning of city of Ardebil province, Journal of Geography and Environmental Studies, Issue XI, Fall, pp. 90-79. [In Persian].
Molaee, Mohammad (2008). Check and compare the degree of development of agricultural sector in Iran during the years 1373 to 1383, Journal of Agricultural Economics, Volume 16, Issue 63, pp. 71-88. [In Persian].
Momeni, Mehdi Mubarak, omid and Janaei, Narges. (2013). Land use planning and management of spatial development, the city of landlordism, Journal of Urban Management Studies, Issue 13, Spring, pp. 46-56. [In Persian].
Mousavi, Mir Najaf (2003). Assess the degree of development of Iran, end Namh‌ master, Yazd University. [In Persian].
Nagle. (2005), Garrett. Access to Geography: Devolopment. Routledge. London.
Nazmfar, HusseinMohammadi, Chnvr, Ali Bakhshi, Aminah and Ansarian, Tayebeh. (2013). DA assess the development level city in Kermanshah Province, the first national conference on geography, urban planning and sustainable development, March, Tehran. [In Persian].
Porahmad, Ahmad (2001), Land use planning and to balance the country's urban system, Faculty of Literature and Human Sciences, Tehran, Volume 48, No. 160, pp. 479-490. [In Persian].
Qadiri Masoom, Mojtaba (1998). Iran's capacities geographical areas for economic development planning (Moghan) doctoral thesis Department of Human Geography, Help doctor R. Jones, Tehran University. [In Persian].
Rezaei, Sattar, Karbani, Ali Kazemi and heroism, Ismail (2015). Health sector development level and degree of enjoyment Morris and numerical taxonomy using two methods: a case study of the city of Kurdistan, Kurdistan Lvm‌Pzshky Journal, Twentieth period, June and July, pp. 50-40. [In Persian].
Rezvani, Mohammad reza. (2004). Measurement and analysis of the level of development of rural areas in Sanandaj city, Journal of Geography and Regional Development, Number Three, Fall and Winter, pp. 150-164. [In Persian].
Sadr Mousavi, Mirstar and Talebzade, Mir Haydar (2013). And analyze the level of development in rural areas Chalderan city, The Journal of Geography and Planning, Vol. 17, Issue 44, Summer, pp. 235-215. [In Persian].
Safaeipor, Masoud and Movadat, Elias (2013). Assessment of Iran's provinces with emphasis on socio-economic indicators and HDI using TOPSIS technique and GIS, urban planning studies, first year, the third number, Fall, pp. 27-11. [In Persian].
Sangachin, Farzam, Salehi, Ismail and Dinarvandi, Morteza. (2012). Province-level assessment of Iran's development of factor analysis, land use Journal, Volume IV, Issue 2, pp. 5-26. [In Persian].
Sanie, Ehsan. (2011). A way to balance urban and land use planning system development, economic and policy issues monthly economic magazine, numbers 9 and 10. [In Persian].
Sarrafi, Mohammad. (2000). Regional Development Planning Basics, Second Edition, published by the Management and Planning Organization Kshvr.thran. [In Persian].
Sharama, Bimal. )2004(, Regional disparities in agricultural labou Productivity in the Brahmaputra Valley, Assam, India, Department of Geography, Gauhati University.
Sheikh Bigelow, Rana, Taghvaei, Masoud. and Servati, Mohammadreza (2012). Spatial Analysis deprivation and inequalities of development in the city of Iran, social welfare -Research Science Quarterly, Issue 46. [In Persian].
Soares, J.O., Marqus, M.M.L., Monteiro, C.M.F. (2003). A multivariate methodology to uncover regional disparities: A contribution to improve European Union and governmental decisions. European Journal of Operational Research, 145: 121–135.
Statistical Center of Iran, population and housing census years 1996, 2006 and 2011. [In Persian].
Thomas. A.(2004), The Study of Development. Paper prepared for DSA Annual Conference. 6 November, Church House. London.
Ulrich, R. (2003), Effects of intraregional disparities on regional development in China: inequality decomposition and panel data analysis, Nagoya- University, Nagoya,Japan.
UNDP. (1997), HUMAN Development Report, New York.
Zarabi, Asghar and ShahivandiAhmad (2010). Analysis of the distribution of indices of economic development in the provinces of Iran, Journal of Geography and Environmental Planning, Year 21, Number 2, Summer, pp. 32-17. [In Persian].
zarabi, Asghar and Tabriz, Nazanin (2011). Determine the level of development in the Caspian city of factor analysis, preparation of the Quarterly, Volume 4, Issue 12, pp. 63-77. [In Persian].
Ziarei, Kerematoolah, Sorkh Kamal, Kobra, and Beyranvand, Maryam (2010). State-of-town classic assess performance in terms of development using DEA, professor of Human Sciences, and Spatial Planning, Volume IV, Issue 3, Pages 256-273. [In Persian].