تحلیل نظام شهری استان زنجان با استفاده از مدل‌های جمعیتی طی دوره‌ 1392-1355

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه‌ محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه‌ تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    به دنبال شهرنشینی شتابان و عدم توازن شبکه شهری در ایران، استان زنجان نیز طی سال‌های 1355 تا 1392 با مسئله‌ی عدم توازن شبکه‌ی شهری مواجه بوده است. هدف این پژوهش تحلیل تحولات شبکه‌ی شهری استان زنجان و سنجش میزان تعادل آن است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری داده‌ها اسنادی است. از مدل‌های نخست شهری، چهارشهر، رتبه – اندازه، تعدیلی بهفروز، ضریب آنتروپی، تحلیل لگاریتمی و فاصله‌ی نقطه‌ی جدایی استفاده شده است. یافته‌ها عبارت است از: 1) شبکه‌ی شهری استان زنجان نامتوازن و با نخست شهری مواجه است، 2) شهر شدن نقاط روستایی منجر به برجسته شدن پدیده‌ی نخست شهری و نامتوازنی شبکه‌ی شهری استان شده است. نتایج نشان‌ می‌دهد که تا پیش از سال 1385 عدم توازن شدید بوده است و به تدریج تا سال 1392 رو به کاهش نهاده است و اکنون شبکه‌ی شهری استان به سمت تعادل در حرکت است.در پایان پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


References
Amakchi, Hamideh. (2004). Middle Cities And Their Role In The National Development Framework, [In Persian], Tehran: Publications Of Research Center For Urban Development And Architecture Of Iran.
Azimi, Naser. (2002). Scanning Basics Urbanization And Urban Systems. [In Persian], Volume I. Mashhad. Publications Of Nika.
Berry, Berry, Horton, Frank. (1970). Geographic Perspectives on Urban System, New Jersey. Prentice-Hall, Inc, DOI: 10.1016/0016-7185(71)90038-8.
Carter, Harlod (1990). The Study Of Urban Geography, Third Edition, Edward Arnold. ISBN-13: 978-0470235348.
Chadwick, George. (1987). Models Of Urban And Regional System In Developing, New York.ISBN: 9781483285535.
Dadashpour, Hashem. Afaghpour, Atusa. Rafiean, Mojtaba.(2010). Analysis Of The Spatial Organization Of Cities In Coastal Areas Of Southern Iran, [In Persian], Journal Of Geography And Regional Development. No 14.
Department Planning Of Zanjan Province Governor. (2010). Preparation Program Of The Province OF ILAM. Volume I. First Edition, [In Persian], Governor Of Zanjan. Office Of Planning And Budget.
Farhodi, Rahmatolah. Zangane Shahraki, Saeid. Saed Mocheshi, Ramin. (2009). The Spatial Distribution Of Population In The Urban System During The 1956- 2006 Iran, [In Persian], Journal Of Research In Human Geography. No 68. Pp: 55-68.
Farid, Yadolah. (1988). Geography and Urbanology, [In Persian], University of Tabriz Publications.
Gharakhlo, Mahdi. Omranzadeh, Behzad. Akbarpour Saraskanroud, Mohammad. (2010). Urban Land Management And Network Analysis Ardebil. [In Persian], In Journal Of Applied Research Geography. No 11. Pp: 79-87.
Hataminejad, Hossein.(1993) Evaluation Of Quantitative Models In Urban Networks In Khorasan, [In Persian], Journal Of Geographical Research. No. 297, Pp: 6463-6489.
Kalantari, Khalil. (2010). Planning and Regional Development. [In Persian],Tehran. Publications Of Khoshbin. N 5, PP: 33-53.
Lee, Jin, Hwan (1986), Korean City- Size Distribution. In: Urban Research Methods, New Delhi, Urban Research Methods: Central Place, Hierarchical and City Size Models -- Volume 5. Pp: 76-96.
Maksoud, Faisal, Abdul. (2003). Future Trends Of The Urban Systems In Developing Countries In View Of A More Globalized World, Isocarp Congress.
National Center Of Statistics (1976- 2011). General Population And Housing Census. [In Persian]
National Center Of Statistics (2013). Statistical Yearbooks Province. [In Persian]
Nazarian, Asghar. (1993). Geography Of Population. [In Persian],Tehran. Publications Of University Of Payam Noor.
Omuta, Gideon. And Onokerhoraye. Andrew. (1986), Regional Development And Planning For Africa, University Of Benin. ISBN: 9782360651, 9789782360656.
Pflieger, Gilbert, Rozenblat, Celine (2010). Introduction. Urban Networks And Network Theory: The City As The Connector Of Multiple Networks. Published By: Sage (Http://Www.Sagepublications.Com). On Behalf Of: Urban Studies Journal Foundation. Doi:10.1177/0042098010377368.
Pourahmad, Ahmad. Mohammadi,Alireza. Pishgar, Elahe. (2013). Analysis Of Ilam Province Urban Network During 1996 To 2011, [In Persian], Journal Of Mazandaran Urban Planning.
Pred, Allan. (1977): City-Systems in Advanced Economies, Hutchinson. London. ISBN-13: 978-0470990735.
Pumain, Denise (2003); "Scaling Laws And Urban Systems", Http://Samoa.Santafe.Edu/Media/Workingpapers/04-02-002.Pdf.
Rennie, Short. John.(1996). The Urban Order: An Introduction to Urban Geography, London, Blakwall. ISBN: 978-1-55786-360-7