بررسی نقش اماکن متبرکه بر مسائل فرهنگی اعتقادی مردم و تأثیرات ژئوپلتیکی آن (مطالعه موردی استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
   دزدی و راهزنی دریایی یکی از چالش‌های عمده کشور‌هایی است که عموماً با حمل و نقل دریایی سر و کار دارند. اما انگیزه‌های سیاسی ناشی از فعالیت‌های نامشروع دریایی می‌تواند تروریسم دریایی را پدید آورد. موقعیت ویژه شاخ آفریقا به ویژه کشور سومالی که در راس آن قرار دارد نشان‌دهنده تاثیر گذاری آن بر تردد‌های دریایی است. این کشور از شمال به خلیج عدن و تنگه باب المندب مشرف و از شرق نیز به اقیانوس هند ارتباط دارد فلذا تردد کشتی‌ها عموماً از پهنه‌های آبی که این کشور بدان‌ها مشرف است صورت می‌پذیرد. مشکلات ناشی از نابسامانی‌های حاکمیتی که پس از سال 1991 در این کشور پدید آمده است منجر گردیده که اولاً قلمرو‌های متعدد حاکمیتی در این کشور پدید آمده و نیز دولت قانونی این کشور توان اعمال صلاحیت در حوزه قلمرو‌های آبی خود را نداشته باشد. در این تحقیق به بررسی تحلیلی و توصیفی، تاثیر دزدی و تروریسم دریایی سومالی بر نقش حاکمیتی و صلاحیتی دولت‌ها در دریا‌ها پرداخته شده و به تاثیر جغرافیای سیاسی نابسامان در گسترش بی ثباتی دریایی سومالی اشاره دارد همچنین، تاثیر بی ثباتی دریایی سومالی بر تغییر صلاحیت دولت‌ها در عرصه دریاها ارزیابی می‌شود.
نتایج حاصله بیانگر آن است که جغرافیای سیاسی نابسامان در کشور سومالی باعث شده، فضای سرزمینی به عنوان مکملی لجستیکی، جهت توسعه فعالیت‌های دزدان و تروریست‌های دریایی ایفای نقش نماید و بدین ترتیب امنیت دریایی را با مخاطره مواجه سازد.
 

کلیدواژه‌ها


References
Balis, John and others (2005), the strategy in the contemporary world; Introduction to Strategic Studies, Translation Kabk Khabiri, Tehran: Tehran Abrar Moaser International Research Institute.[In Persian]
Bezkorovainiy,Volodymyr and Sergiy Sokolyuk(2012) Piracy, Maritime Terrorism and Disorder at Sea: The View from the Ukraine, The Corbett Centre for Maritime Policy Studies, university of London
Cronjé, Dian (2010) The Pirates of Somalia Maritime bandits or warlords of the High Seas? Thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Philosophy (Political Management) at Stellenbosch University
 Davis, William M. (2009) Master of Military Art and Science Strategy, Master’s Thesis, U.S. Army Command and General Staff College
Dillon, Dana (2005) Maritime Piracy: Defining the Problem, SAIS Review Vol. XXV no.1 (Winter- Spring 2005)
Engelhard, Brody(2012) Somalia: Pressure Mounts on Journalists as Killings Continue: http://www.sampsoniaway.org/blog/2012/04/23/somalia-pressure-mounts-on-journalists-as-killings-continue/
Eugene, kontorovich (2011) international legal response to the problem of piracy off the coast of Somalia, translation Javed Hamid Reza Zadeh: http://qanun.blogfa.com/post/46/[In Persian]
Hafeznia, MR and Murad Kaviani Rad (2005) New Prespective in political geography, Tehran: SAMT Published[In Persian]
Hosseini, M. (2010) piracy from the perspective of international law, scientific meeting: http://internationallawof.blogfa.com/post-605.aspx[In Persian]
Hosseini, MJ (2010) The crisis of piracy off the coast of Somalia and the role of trans-regional powers, African Studies, spring and winter 2010, p168-111 [In Persian]
http://www.eurocrime.it/pirateria.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Somalian_Piracy_Threat_2010_map-fr.svg
ICC- IMB(2011) Piracy and Armed Robbery Against Ships, Report for the period, ICC International maritime Bureau
Keyserlingk, Heilala von(2012) Understanding Somali Piracy: Beyond a State-Centric Approach, Published by KOBRA
Khaniha, N. and M. Qorchy (2010), globalization, post-Fordist economy and international straits, the International Journal of Foreign Relations, the first year, the first issue, Spring 1388, pp. 256-227
Simbar, Reza. (2010) On terrorism in the international system, Rasht, Iran: Islamic Azad University of Rasht[In Persian]
Mousavi, Seyedfazlollah & Other(2011)Current challenges in international law on the exercise of jurisdiction over piracy, Journal of Law, in Issue 32, Spring 2011, p402-367[In Persian]
Murphy, Martin N (2012) SOMALI PIRACY WHY SHOULD WE CARE? RUSI JOURNAL DECEMBER 2012 VOL. 156 NO. 6 pp. 4–1
Nezafat، N.A(2010) Piracy in Somalia and the international response and the role of Europe, Africa Studies Quarterly, Winter 2010, pp. 274-249[In Persian]
Pishgahifard, Z. (1999) Geography of illegal activity in the world today, the House Journal and Research, No. 28, October-Persian [In Persian]
Pishgahifard, Z. (2006) Introduction to the political geography sea (with an emphasis on Iranian waters), Tehran: SAMT Published[In Persian]
Popovic, Alex (2012) Understanding Modern Piracy: Terrorists and their Maritime Campaign, A Global Analysis Briefing by the GreySide Group
Rinehard, Britta(2012)International Maritime Piracy and Armed Robbery, Comprehensive Information on Complex Crises