تبیین جایگاه مهاجرت معکوس در بازساخت روستاهای شمال استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

عضو هیات علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس‌آباد مغان، پارس آباد، ایران

چکیده

چکیده

    هدف اصلی این مقاله بررسی علل اصلی شکل‌گیری مهاجرت معکوس و سنجش تاثیرات آن در باز ساخت اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، فضایی- کالبدی و سیاست‌گذاری و راهبردی در روستاهای شمال استان اردبیل (شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار و مغان) است. روش انجام پژوهش نیز کتابخانه­ای– اسنادی است که با تحلیل ثانویه داده­های حاصل از سرشماری­های عمومی نفوس و مسکن و استفاده از شیوه نمونه گیری سهمیه­ای با توزیع پرسشنامه بصورت تصادفی ساده در بین 333 نفر از مسولین مرتبط (فرمانداران، بخشداران)، کارشناسان بنیاد مسکن، دهیاران، اعضای شورای اسلامی روستاها و نیز اهالی روستاهای مورد مطالعه صورت گرفته است. برای آزمون متغیرهای پژوهش از روش پیرسون و نرم افزار SPSS اسفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که رابطه­ی مثبت، معنادار و تاثیرگذاری بین متغیر مهاجرت معکوس و متغیرهای اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، فضایی- کالبدی و سیاست‌گذاری و راهبردی وجود دارد

کلیدواژه‌ها


References
Allen. Frank & Ozcan Nurollah (2006)," Rural development in EU- Turkey", 21th meeting of the EU-Turkey Joint Consultative Committee, Kayseri,Turkey
Bayazit.M & Avci,I (1997), "water Resourcesurkey:Potential,Planning, Development and Management", Water Resources Development,Vol. 13, No.$, 443-452
Baysan.N (2000), "Agricultural Development Strategies and Southeeastern Anatolia" Project regional Development Activities in the GAP Region, available at:
Azkia, Mustafa (2006). Rural Participatory Appraisal (theoretical research methods Course notes) Tehran: Tehran University, Department of Development Studies. [In Persian].
Chavan, J., (2008.) The geography of Iran, Mashhad:  Jihad publications of the Mashhad University. [In Persian].
Development Approaches to Regional Planning (1999) Module of Methods and Techniques of Development Planning and Management, DSE Training Course TK, Germany.
Ghatak, maitresh and maitraya ghakat; 2000 recent reforms in panchyat. system in west Bengal: towards greatr participatoty coverment? deratment of economic university of chicage.
Hafeznia, Mohammad Reza (2010). Introduction to Research Methods in Human Sciences, Tehran: samt publisher, seventeenth edition. [In Persian].
Hussein zadeh Dalir , Karim (2010). Regional planning, tehran, samt publisher. [In Persian].
Findley, Sally (2009). Internal migration planning. AbdulaLilahsayzadeh, Shiraz, Shiraz Navid press. [In Persian].
Keshtkar, M., (2002). provincial migration and open - population distribution in Iran 75-1365, Journal of Population, No. 42, pp. 34-21[In Persian].
Kidd, A.D. J.P.A. Lamers, P.P Ficarelli & V. Hoffmann. (2012) Privatizing Agricultural Extension: Caveat emptor, Journal of Rural Studies, 16.
Lhsaei zadeh, Abdolali (2009).Migration, Shiraz: Navid Publications. [In Persian].
Mahdavi, M., (1997). An introduction to the first volume of the rural geography of Iran, the Tehran press. [In Persian].
Mashhadi zadeh Dehaghani, N., (2008). urban planning in Iran, Tehran: Iran University of Science and Technology. [In Persian].
Molaei Hashjin, Nasrullah (2006). The geographical perspective (concepts, definitions, classifications), Quarterly geographical perspective, Islamic Azad University of Rasht. [In Persian].
Momeni, M., (2012). Statistical analysis using SPSS, publishing a new book, VII. [In Persian].
Olcay Unver. I. H (2010) Southeastern Turkey: Sustainable Development and Foreign Investment, available at: https://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/2350280.pdf
Pitie, Jean (1978). Rural migration, translated by Dr. M. Momeni Kashi, Tehran, Islamic revolutionary educational organizations and publications printing. [In Persian].
Qadiri, masoom (2004). The axes and the challenges of rural management in Iran, geographical research, (50). [In Persian].
Rabbani, R., (2010). Urban Sociology, Isfahan: Isfahan University Press. [In Persian].
Shokuie, H., (2009). Philosophy and geography evolved, Tehran, Payam Noor University Press. [In Persian].
Statistical Yearbook of Ardabil Province (2012). Publication Planning Department, Bureau of Statistics and studies governor of Ardebil. [In Persian].
Statistical Center of Iran (2006). The results of the General Census of Population and Housing country. [In Persian].
Taleb, M., (2008). Issues and barriers to the development of rural sociology in Iran, a social sciences, No. 7, Tehran. [In Persian].
Taghavi Nejad Deilami, Mohammad Reza (1966). Architecture, urbanization in Iran Tehran over time, yasavoli Publications Cultural Center. [In Persian].
Tavasoli, G. (1974). Urban sociology, Tehran University, Second Edition. [In Persian].
Todaro, Michael (2010). Economic development in third world countries, Farjadi GA translations,Tehran: publications Koohsar, Seventeenth Edition. [In Persian].
Zanjani, Habibollah (1986). Immigration, tehran: samt publisher. [In Persian].