بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی و قومی‌کردها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    جهانی شدن یک فرآیند چند بعدی است که از یک طرف موجب یکپارچگی ملل مختلف جهان می‏گردد و از سویی با ایجاد بحران هویّت و تحریک و توسعه خودآگاهی، موجبات پیدایش محلی گرایی را در پی دارد. استان کردستان به لحاظ هویتی جزو مناطق دو هویتی ایران (هویت ملی و هویت قومی) محسوب می‌شود که متأثر از فرآیند جهانی شدن است. هدف پژوهش حاضر عبارت است از "بررسی گسترش جهانی شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی و قومی اقلیت کرد استان کردستان " در این ارتباط، سوالاتی به شکل زیر مطرح می‌گردد: 1- چه رابطه معناداری بین جهانی شدن و هویت ملی کردها وجود دارد؟ 2- چه رابطه معناداری بین جهانی شدن و هویت قومی‌کردها وجود دارد؟به لحاظ روش­شناسی، پژوهش حاضر از نوع پوزیتویستی(اثباتی) و از نظر روش انجام تحقیق، توصیفی- تحلیلی و همبستگی می‌باشد. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه‌ای بوده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی استان کردستان به مطابق با سرشماری سال 1390، 1982 نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 235 نفر بوده است. نتایج یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ضریب رگرسیون استاندارد شده برای متغیر جهانی شدن و هویت‌های ملی و قومی به ترتیب (167/0-) و (143/0) در سطح خطای کمتر از 05/0 معنادار می‌باشد و می‌توان گفت که گسترش جهانی شدن گرچه منجر به ایجاد گسست‌های هویتی می‌شود، اما این پدیده نتوانسته است بحران هویتی را در منطقه کردستان به وجود آورد، زیرا هویت ملی و هویت قومی در بین کردهای ایران بخش‌هایی جدایی ناپذیر از یکدیگرند.

کلیدواژه‌ها


Refrences
Abolhasani, (2009)، Components of national identity, Journal of Politics, Volume 28, Issue 4.
Ashraf (2000)، National and ethnic identity crisis in Iran, Iran, the twelfth year, Tehran.
Friedman, (2010), the world is flat, translated by Ahmad Azizi, Tehran, Harris Publications.
Ghzelsofla, (2007), what is imperialism; history and theory, Mazandaran, Mazandaran University.
Golmohammadi, (2003), Globalization and culture culture culture in the era of globalization, Tehran.
Hafeznia, (2006), Principles and concepts of geopolitics, Astan Quds Razavi, printing, Mashhad.
Held & macgero, (2003)، Globalization and its opponents, translation M. Karbassian, Scientific and Cultural Publications, Tehran.
Mojtahedzadeh, (2005)، Iranian geopolitical ideas and facts, Reed Publishing, Tehran.
Nassaj, (2009), Iran with emphasis on globalization and identity components of language and customs, Journal of Theoretical Politics, Issue 5, spring.
Rahmat elahi, (2005), Globalization and its impact on ethnic and national identities, Journal of Legal Thought, Chapter III, No. 8, spring and summer, Tehran.
Razavi, (2009), Ethnic identities, social cohesion, national security, Monthly Social, Sciences, Issue 16, summer.