گردشگری روستایی به عنوان مدلی برای توسعه روستایی (مطالعه موردی شهرستان گرمسار)

نویسنده

استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارش آباد مغان اردبیل

چکیده

چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی علل اصلی شکل‌گیری مهاجرت معکوس و سنجش تاثیرات آن در باز ساخت اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، فضایی- کالبدی و سیاست‌گذاری و راهبردی در روستاهای شمال استان اردبیل (شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار و مغان) است. روش انجام پژوهش نیز کتابخانه­ای– اسنادی است که با تحلیل ثانویه داده­های حاصل از سرشماری­های عمومی نفوس و مسکن و استفاده از شیوه نمونه گیری سهمیه­ای با توزیع پرسشنامه بصورت تصادفی ساده در بین 333 نفر از مسولین مرتبط (فرمانداران، بخشداران)، کارشناسان بنیاد مسکن، دهیاران، اعضای شورای اسلامی روستاها و نیز اهالی روستاهای مورد مطالعه صورت گرفته است. برای آزمون متغیرهای پژوهش از روش پیرسون و نرم افزار SPSS اسفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که رابطه­ی مثبت، معنادار و تاثیرگذاری بین متغیر مهاجرت معکوس و متغیرهای اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، فضایی- کالبدی و سیاست‌گذاری و راهبردی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. - Persian References

  1. Azkia, Mustafa, 1385, Rural Participatory Appraisal (theoretical research methods Course notes) Tehran: Tehran University, Department of Development Studies.
  2. Pitie, Jean, 1369, rural migration, translated by Dr. M. Momeni Kashi, Tehran, Islamic revolutionary educational organizations and publications printing
  3. Taghavi Nejad Deilami, Mohammad Reza, 1357, architecture, urbanization in Iran Tehran over time,yasavoli Publications Cultural Center.
  4. Tavasoli, G., 1374, urban sociology, Tehran University, Second Edition.
  5. Hussein zadeh Dalir , Karim, 1389, regional planning, tehran, samt publisher
  6. Hafeznia, Mohammad Reza, 1389, Introduction to Research Methods in Human Sciences,tehran: samt publisher, seventeenth edition.
  7. chavan, J., 1387, the geography of Iran, Mashhad:  Jihad publications of the Mashhad University
  8. Rabbani, R., 1389, Urban Sociology, Isfahan: Isfahan University Press.
  9. Zanjani, Habibollah, 1387, immigration, tehran: samt publisher.
  10. Statistical Yearbook of Ardabil Province, 1391 Publication Planning Department, Bureau of Statistics and studies governor of Ardebil.
  11. Shokuie, H., 1388, philosophy and geography evolved, Tehran, Payam Noor University Press.
  12. Taleb, M., 1387, issues and barriers to the development of rural sociology in Iran, a social sciences, No. 7, Tehran.
  13. Findley, Sally, 1388, internal migration planning. AbdulaLilahsayzadeh, Shiraz, Shiraz Navid press.
  14.   Keshtkar, M., 1381, provincial migration and open - population distribution in Iran 75-1365, Journal of Population, No. 42, pp. 34-21
  15. Qadiri, masoom, 1383, the axes and the challenges of rural management in Iran, geographical research, (50).
  16. Lhsaei zadeh, Abdolali, 1388, migration, Shiraz: Navid Publications.
  17. Statistical Center of Iran, 1385, the results of the General Census of Population and Housing country.
  18. Mahdavi, M., 1377, an introduction to the first volume of the rural geography of Iran, the Tehran press.
  19. Molaei Hashjin, Nasrullah, 1385, the geographical perspective (concepts, definitions, classifications), Quarterly geographical perspective, Islamic Azad University of Rasht.
  20. Mashhadi zadeh Dehaghani, N., 1387, urban planning in Iran, Tehran: Iran University of Science and Technology.
  21. Momeni, M., 1391, statistical analysis using SPSS, publishing a new book, VII.
  22. Todaro, Michael,1389, economic development in third world countries, Farjadi GA translations,Tehran: publications Koohsar, Seventeenth Edition.