تحلیل آسیب‌پذیری شهرهای کشور از شاخص‌های حدی بارشی در دوره (2010-1981)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دکتری، اقلیم شناسی،گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیاراقلیم شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

4 استادیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه فارابی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
شهرها به دلیل تغییر گسترده در شرایط هیدرولوژیکی حوزه هایی که در آن واقع شده اند و وجود زیرساخت های حیاتی وسیع، به طور فزاینده ای نسبت به تغییر در الگوهای رویدادهای بارش ناشی از تغییرات اقلیمی و سیلاب های منتج از آن آسیب پذیر هستند. در این مقاله نیز با استفاده از شاخص های بارشی پیشنهادی کمیسیون اقلیم شناسی هواشناسی جهانی(CCL) به استخراج داده ها و محاسبه شاخص ها در محیط RCLIMEX و پهنه بندی و وزن دهی سلسله مراتبی(AHP) در سیستم اطلاعات جغرافیایی(Arc GIS) پرداخته و درنهایت مناطق آسیب پذیر ایران از بارش های حدی در 5 طبقه پهنه بندی شد .نتایج نشان داد که فراوانی شاخص های بارش کاهش و روند شدت رخداد آنها در مناطق سواحل خزر، شمالغرب و غرب  ایران در دوره مورد مطالعه افزایش داشته است

کلیدواژه‌ها


7- References:
 
1-    Ahsan Uddin Ahmed, J.V. Revadekar, Madan Lal Shrestha, K.H.M.S. Premalal, (2009), Final report for APN project: ARCP2008-10CMY-Sheikh, 2009.
2-    Alexander LV, Zhang X, Peterson TC, Caesar J, Gleason B, Klein Tank AMG.,Haylock M, Collins D, Trewin B, Rahimzadeh F, Tagipour A, Ambenje P, RupaKumar K, Revadekar JV, Griffiths G, Vincent L, Stephenson D, Burn J, Aguilar E,Brunet M, Taylor M, New M, Zhai P, Rusticucci M, Vazquez-Aguirre JL. 2006.
3-    Alizadeh Pahlavan, H, Zahraee,B, Statistical Precipitation of Down Scaling with aim of Assessment effect of Climate Change on Extreme Event in Urban area , First Conf of Climate Change The way to Sustanable future. Apr.2014,pp2.
4-       Bonsal,B.R.,X.Zhang,L.A. Vincent, and W.D. hogg,2001: Characteristics of Daily and Extreme Temperature Over Canada.J. Climate,14,1959-1976.
5-    Bulygina., O N, Razuvaev., V N , Korshunova., N N and P YaGroisman ,2007, Climate variations and changes in extreme climate events in Russia, IOP PUBLISHING ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS , Environ. Res. Lett. 2 (2007) 045020 (7pp) doi:10.1088/1748-9326/2/4/045020.
6-    Collins, D.A.,P.M.Della-Marta,N.Plummer and B.C Trewin,2000,Trends in Annual Frequenciea of Extreme Temperature Events in Australia. Australian Meteorological Magazine, Vol.49,PP.277-292.
7-    Dalaei, H. Alijani, B. and Ahmadi, M. 2009. Statistical analysis of the risk management approach freezing temperatures and ice road in the province of Lorestan and Bakhtiari. Transportation Engineering Research Journal. 2(2):122-129. [In Persian]
8-       Easterling D.R.2002:Recent Change in Frost Day and the Frost –Free Season in the United States.Bulletin of the American Meteorological, society, Vol.83,No.9,PP.1327-1332.
9-    Easterling D.R., J.L. Evans, P.Ya. Groisman, T.R.Karl,K.E. Kunkel, and P.Ambenje,2000: Observed Variability and Trends in Extreme Climate Events: A brief review. Bulletin of the American Meteorological Society,81(3), 417-425.
10-  Farajzadeh asl, f, 20013, Climatic disaster of IRAN, samt published, p 12 [In Persian]
11-                Frich, P., L.V. Alexander,P.Della- Marta,B.Gleason,M.Haylock,A.M.G . Klein Tank, T.Peterson,2002, Observed Coherent changes in Climatic Extremes during the second half of the Twentieth century. Climate Rs., 19,193-212.
12-  Hoell A, Barlow M, and Saini R (2012); The Leading Pattern of Intraseasonal and Interannual Indian Ocean Precipitation Variability and its Relationship with Asian Circulation During the Boreal Cold Season, AMS Journals Online, doi: 10.1175/JCLI-D-11-00572.1
13-                IPCC,2001, Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group 1 To the Third IPCC  Scientific Assessmant. Cambridge University Press, Cambridge , United Kingdom.
14-                IPCC,1996, Climate Change 1995: The Scientific Climate Change. Contribution of Working Group 1 to the Second Assessment Report to the IPCC [Houghton, J.T.,L.G. Meira Filho, B.A. Callander, N.Harris, A. Kattenbergg, and K. Maskell (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY,USA.