بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران ورزشی به استان مازندران با تأکید بر بازاریابی گردشگری ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران بابلسر ،ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه مازندران بابلسر ، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشگاه مازندران ، بابلسر ، ایران

چکیده

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر، اولویت بندی و تاثیر عوامل جذب کننده گردشگران ورزشی به استان مازندران با تاکید بر بازاریابی گردشگری ورزشی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. پرسشنامه دارای گویه های(مدیریت و بازاریابی، فرهنگ، زیرساخت ها، جاذبه های طبیعی و تاریخی) بودکه بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت طراحی شد. جامعه آماری پژوهش شامل؛ اساتید مدیریت ورزشی، کارشناسان و روسای هیات های ورزشی اداره کل تربیت بدنی و کارشناسان گردشگری استان مازندران بودند که تعداد 95 نفربه عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شدند. از نرم افزار spss  برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی داده ها و از آزمون T تک متغیره درسطح معناداری 05/0≥ p استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین عوامل جذب کننده اعم از؛ زیرساخت ها، جاذبه های طبیعی و تاریخی، مدیریت و برنامه ریزی و  عوامل فرهنگی- اجتماعی بزرگ تر از سطح متوسط (3) می باشد. نتایج آزمون T تک متغیره ای نشان داد که این عوامل به ترتیب اولویت و اهمیت در جذب گردشگران موثرند و در این میان زیرساخت ها، از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار است. البته، جذب گردشگران ورزشی، زمانی امکان پذیر است که همه عوامل موثر در زمینه گردشگری ورزشی مورد توجه قرار گیرد و این مهم بدون تغییر نگرش مسئولین و دست اندرکاران بخش ورزش و گردشگری امکان پذیر نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ
 
-  Abdoli, Bahram, (2004), Fundamental of mental- social of physical education and sport. Bamdad ketab.Tehran.
-  Adabi firojah. J (2007). Survey of effective factors in prompting of Iran’s sport tourism with consider to national sport, attraction. MSC thesis. Tarbiat Modaress University.
-  Afsah Hosseini F,2006. Spot, City, Tourism, Proceeding of the First National Conference of sport & exercise, Tehran, PP.17-19.
-  Aliabadi, Samira; Hessami, Shima, (2015), Feasibility study of Functional link between Ecotourism and Sport Tourism in Iran Case Study (Kurdistan Province), , Volume 3, Issue 11, Page 43-50
-  Amin Bidokhti A, Nazari, M,(2009).The Role of Marketing in Tourism Development. Journal of Management Perspective.32:49-68
-  Balali M, 2011. Surveying the perspective of managers and experts regarding the sports tourism industry in Khorasan Razavi Province. Master thesis. Hakim Sabzavari University.
-  Cho, Kwang-Min (2001). Developing Taekwondo as a tourist commodity. IJASS, 13 (2), 53-62.
-   Deenihan, Gerard & Caulfield, Brian, (2015), Do tourists value different levels of cycling infrastructure? , Tourism Management, Volume 46, PP92–101
-  Gibson, H.J. (2005). The wide world of sport tourism. Parks & Recreation, Vol. 33 Issue 9, p 108, 7p, 11C.
Ghafouri, arzad; Honarvar, Afshar; Nematpoor, Rafiah, 2014, An Investigation of Influential Factors on Development of Water Sport’s Tourism in Coastal Cities of Mazandaran, sport management and development, A Biannual Journal, University of Guilan, Article 3, Volume 2, Issue 2, Page 19-30
-  Gibson H.J, Willming C, Holdnak A. (2003). Small- scale event sport tourism: fans as tourists. Tourism Management. 24. 181-190.
-   Giridhar, b. Sai.(2007), himachal tourism: a swot analysis, international marketing conference on marketing & society, 8-10 april, 2007, iimk 252
-   Gratton, Chris; Henry, Ian (2001). Sport in the City: the role of sport in economic and social regeneration. Routledge, Florence, KY, USA.
-   Haitm, A. B. (2009). Tourism marketing in Libya between reality and ambition. Ph.D Dissertation, west-hungry university. http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/ktk/Kepzes_doktori/2009/2009_HaitmBizan_t.pdf
-   Hinch T &. Higham, J. (2002). Tourism, sport and seasons: The challenges and potentials of overcoming seasonality in the sport and tourism sectors. Tourism Management 23, pp. 175-185.
-   Hingtgen, Nathan.  Kline, Carol, Fernandes, Luci. McGehee, Nancy Gard. (2015), Cuba in transition: Tourism industry perceptions of entrepreneurial change, Tourism Management, Volume 50, October 2015, Pages 184–193
-  Honarvar, Afshar (2005). “Effective factors on tourism development resulting from holding international sports events in the country in sport and tourism managers point of view”, M.Sc. thesis, Tarbiat Moallem University.
-  Jahanbakhsh-Ganjeh, M. (2012), Study the introduction of Persian fallow deer to Dena Protected Area in format of SWOT Model, The First National Conference on Zagros Environmental Law and Natural Resources, 2012, Lorestan, Iran.
-  Jordan, Fiona. (2005).An occupational hazard? Sex segregation in tourism employment; Available online 9June.
-  Khosravi, Hossein (2007).“Urban space and sport tourism”, presented as lecture in the first national conference of city and sport. Tehran
-  Kim Nam- Su, Laurence Chalip. (2004). Why travel to the FIFA World Cup? Effects of motives background, interest, and constraints, Tourism Management, 24: 695-707
-      Kim won young, Jun Ho Mun, Walker, Matthew, Drane, Dan. (2015). Evaluating the perceived social impacts of hosting large-scale sport tourism events: Scale development and validation, Tourism Management, Volume 48, June 2015, Pages 21–32