تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی ره شهر ری

2 دکترای جغرافیای سیاسی، واحد صومعه سرا، دانشگاه آزاد اسلامی، صومعه سرا، ایران

3 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان، ایران

4 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

5 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

چکیده
در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاهاست که تاثیرش بر رژیم حقوقی دریاها اجتناب ناپذیر است. در ضمن بیشتر عواقب جدی که برای منافع و مصالح کشورها به همراه دارد این است که قوانین و مقررات مصوب و پذیرفته شده را غیره مصوب می کند و پیامد مهم این کار رقابت کشورها برای کسب منافع بیشتر در برابر یکدیگر را بدنبال دارد.ژئوپولتیک علم مطالعه روابط قدرتهاست .هیدروپولیتیک ،طول ساحل و کیفیت دسترسی در خلیج فارس باعث دگرگونی هایی در ژئوپولیتیک و رویکردهای بازیگران منطقه ای شده است .هدف این پژوهش این است که با یک چشم انداز از طبیعت و احتمالا فشارهای تغییرات آب و هوایی بر خطوط ساحلی و جزایر و توجه به قوانین موجود دریایی در جهان که احتمالا به وسیله همان تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند  به این سوال پاسخ دهد که کدام یک از بخشهای جهان در نتیجه بالا آمدن سطح آب دریاها با بیشترین چالش های حقوقی دریاها مواجهند،که منطقه خلیج فارس و کشور عراق با توجه به منابع عظیم نفتی و نیاز فراوان به صادرات ان و طول ساحل کمی که عراق در اختیار دارد از مناطق حساس و بحران زای جهان میباشد که هم در گذشته و حال و هم در آینده با توجه به احتمال بالا آمدن سطح اب دریاها و تغییر اندازه و مساحت و نوع این سواحل پتانسیل و قابلیت پیدا کردن بحران و تنش و احتمال درگیری در آینده را خواهد داشت .در آخر هم، بحث را با بیان نظراتی در زمینه اینکه چطور تغییرات آب و هوایی و مناقشات و چالش ها با هم در ارتباطتند  به پایان می رسانیم.
 

کلیدواژه‌ها


References
_ACIA (Arctic Climate Impact Assessment) 2004.The Impacts of a Warming Arctic. Cambridge: Cambridge University Press.
_AOSIS (Alliance of Small Island States) 2007.Website. Available at: http://www.sidsnet.org/aosis/.
_AVISO 2008. “Mean Rise in Sea Level is Only Part of the Story.” Available at: http://www.aviso.oceanobs.com/en/applications/ocean/mean-sea-level-greenhouse-effect/regional-trends/index.html.
_www.rosbaltnord.ru/2008/06/11/493412.html.
_Borgerson, S. 2008. “Arctic Meltdown.”Foreign Affairs (March/April). Available at: www.foreignaffairs.org/20080301faessay87206/scott-g-borgerson/arctic-meltdown.html.
_Caron, David D. 2008. “Climate Change, Sea Level Rise and the Coming Uncertainty in Oceanic Boundaries: A Proposal to Avoid Conflict.” In Maritime Boundary Disputes, Settlement Processes, and the Laws of the Seas, Seoung-Yong Hong and Jon M. Van Dyke eds. Brill, forthcoming.
_Caron, David D. 1990. “When Law Makes Climate Change Worse: Rethinking the Law of Baselines in Light of a Rising Sea Level,” Ecology Law Quarterly 17: 621-53.
_Center for Remote Sensing of Ice Sheets 2008.“Sea Level Rise Maps.” Available at: https://www.cresis.ku.edu/research/data/sea_level_rise/index.html.
_Chung, Muncel 2000. “Exclusive Economic Zones,” Guest Column on About.com: Geography. Available at: http://geography.about.com/library/misc/uceez.htm.
_Church, John and Neil White 2006. “A 20th Century Acceleration in Global Sea-Level Rise,” Geophysical Research Letters 33: L01602 (January 6).
_Davis, W. Jackson 1996.“The Alliance of Small Island States (AOSIS): The International Conscience,” Asia-Pacific Magazine, no. 2: 17-22.
_Foucheer ,Michel,(2000),”the Geoponics of front lines and borderlines” ,Geopolitics ,voloume5 ,n.2
_Freestone, David and John Pethick 1994. “Sea Level Rise and Maritime Boundaries: International Implications of Impacts and Responses.” In Maritime Boundaries, Gerald Blake, ed. London: Routledge.
-jafarinia,abaas(2012),Iraq,markaze pajuheshi shahid sayad shirazi tehran. .[in Persian].
_Hafezneia, Mohamadreza,(1999),Persian Gulf and roleofstrategicthe Strait of Hormuz,Tehran .ediation2 No2 , Publisher Samt .[in Persian].
_Haller-Trost, R. 1990.The Spratly Islands: A Study on the Limitations of International Law.  Canterbury, Kent : Centre of South-East Asian Studies, Eliot College, The University, Canterbury.
_Hargreaves, S. 2006. “The Arctic: Oil’s Last Frontier.” CNNMoney.com (25 October). Available;at:www.money.cnn.com/2006/09/27/news/economy/arctic_drilling/index.htm.
_Heininen, L. and H. Nicol 2007. “The Importance of Northern Dimension Foreign Policies in the Geopolitics of the Circumpolar North.”Geopolitics12 (133): 133-65.
_IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2001.Summary for Policymakers: Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.  Cambridge: Cambridge University Press.
_IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2007.Climate Change: The Physical Science Basis - Summary for Policymakers and Technical Summary. Intergovernmental Panel on Climate Change.
_Lean, Geoffrey 2006.Disappearing World: Global Warming Claims Tropical Island,” The Independent (24 December).
_Kalinze ,Jan m,(2000)political-military Geography: translation :AhmadrezaTagha, war sublime term , comender college and staff Islamic Republic  guards  army.[in Persian]
_Marks, Kathy 2007. “S.O.S.: Pacific Islanders Battle to Save What is Left of Their County From Rising Seas,” The Independent (16 July).
_Marks, Kathy 2006. “Rising Tide of Global Warming Threatens Pacific Island States,” The Independent (25 October).
_McCarthy, Michael 2007. “An Island Made by Global Warming,” The Independent (24 April).
_Mirheidar, dorreh,(2001)political geography basic ,Tehran, edition 8 ,No8  Publisher Samt .[in Persian]
_Pearce, Fred 2007.“But Here is What They Didn’t Tell Us,” New Scientist 7 (10 February).
_PishgahiFard ,Zahra,(2005) An introduction to political Geography of seas with emphasis on Iran s, seas. Publisher ;university of Tehran, .[in Persian]
_RossiiskaiaGazeta 2007.‘Arktika-2007’ VstrechalikakNatsional’nykhGeroev.” (7 August). Available at: www.rg.ru/2007/08/07/arktika-chilingarov-anons.html.
_Tanaka, Yoshifumi 2006.“Low-Tide Elevations in International Law of the Sea: Selected Issues,” Ocean Yearbook 20: 189-219.
_Tsyganok, A. 2008. “Bitva za Arktiku. NezavisimaiiaGazeta,” (27 February). Available at: www.cmolenckb.novoya.com/art/95.html