ارزیابی و تحلیل توسعه‌یافتگی ناحیه‌ای با استفاده از مدل HDI (مطالعه موردی استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ، ملایر ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزا اسلامی واحد ملایر ، ملایر ، ایران

چکیده

چکیده
قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر شهروندان به عنوان بازیگران و عنصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری می توانند  ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا در اداره امورشهر نیز مشارکت کنند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. بیش از یک دهه نیست که مدیریت شهری به عنوان رشته ای نوین، مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. این رویکرد جدید به مسایل شهروندان و فضاهای شهری، اشتراکات گسترده ای با سایر علوم همانند مدیریت دولتی، جامعه شناسی، شهرسازی و ... دارد. متغیر اعتماد به دلیل ماهیت چند سطحی و چند رشته ای خود از جمله نقاط اشتراک بین علوم اجتماعی است. اعتماد به صورت متغیرهای وابسته، مداخله گر و مستقل در مدل های مدیریتی نقش مهمی ایفا میکند. هدف از این پژوهش نیز سنجش میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری میباشد. در این تحقیق روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه ای)، و نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه اسنادی- تحلیلی و پیمایشی بوده است . پس از طراحی پرسشنامه ، ازطریق تحلیل نتایج پرسشنامه های توزیع شده توسط نرم افزار SPSS میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بررسی می شود و توسط روش ضریب همبستگی میزان همبستگی بین فرضیه های تحقیق و درستی آنها بررسی می شود و مطالعات انجام شده نشان می دهد که شهروندان در اطلاع رسانی مشکلات شهری به مدیران مشارکت کمتری را از خود نشان دادند که در نهایت پیشنهاداتی جهت کمک به بهبود این روابط ارائه میگردد.

کلیدواژه‌ها


 1. Hafeznia, Mohammad Reza. (2006). Principles and Concepts of Geopolitics, [In Persian], Mashhad: Papoli Publications
 1. David harvi & Partners . (2000). Social justice and the city, [In Persian],tehran Company processes and urban planning
 2. kivi&kampenhood& partners. (1999). Research Methodology in Social Sciences, [In Persian], Publications tootia
 3. Hussein Shakuiee.(1994). New approaches in urban geography, [In Persian], processes samt
 4. Ismaili Shia. (2000). Introduction to urban planning grounds, [In Persian], processes Iran University of Science and Technology
 5.  (2006). Detailed results of the General Census of Population and Housing Hamedan, [In Persian], processes Office of Statistics and Information Hamedan ostandari
 6. (2011). Detailed results of the General Census of Population and Housing Hamedan, [In Persian], processes Office of Statistics and Information Hamedan ostandari
 7. Hafeznia Mohammad Reza.(2001). Introduction to Research Methods in Human Sciences , [In Persian], processes samt
 8. Dr shams majid & partners .(2014). Assess the degree of development in Hamedan province using GIS and HDI, [In Persian]
 9. Fariborz Mohsen .(2006). Review and rank the development of the city of Lorestan province in years 85&75 , [In Persian], processes Islamic Azad University of Arak
 10. Sepehr doost hamid .(2009). Review the government's performance in the economic development of the villages ofhamedan province . Journal of Rural Development, Vol. 12, No. 2, Tehran
 11. Ziyari Kerematoolah.(2010). Assess the degree of development of the Eastern Azerbaijan province city HDI
 12. BadriSyed Ali & Said Reza Akbarian Ronizi.(2006). A Comparative Study of the Development Evaluation methods
 13. Eshkevari seyed hasan .(2008). Principles of Regional Planning , [In Persian], processes Payam Nour Fourth Edition
 14. Taghvaei masoud &partners.(2013). Assess the degree of development in Hamedan province with an emphasis on regional analysis approach . Journal of Regional Planning Third Year, No. 11