نقش کشور عربستان در گسترش تروریسم و تاثیر ان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران_ایران

چکیده

چکیده
تروریسم پدیده ای جهانیست که در حال حاضر به صورت منطقه ای عمل می کند و شدت کشتار و تخریب ان در جهان اسلام بیشتر از مناطق دیگر است . قدرت های جهانی و منطقه ای  در محور غربی عربی از ابزار تروریسم وگروههای تروریستی به عنوان  پیشقراولان  خود برای تقسیم دوباره جهان در قرن 21  استفاده می نمایند . اغاز تشکیل گروههای تروریستی سلفی  به سال 1984  وشکل گیری   القاعده   با  هدف  مبارزه مجاهدین  با شوروی  در افغانستان   و از سال 2010 با شروع انقلابات مردمی برای مقابله با انقلابات و نفوذ ایران در جنوب ،جنوب غرب و افریقا از شدت زیادی برخوردار بوده است .به کارگیری تروریسم ،بستگی به شرایط بین المللی و رقابت کشورهای منطقه داردکه این گروهها را کنترل یا ازاد بگذارند. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس  باپنج نقش  کلی مالی ، نظامی ،  بستر سازی عقیدتی ، مکانی و رسانه ای  در حال رقابت با ایران به شکل گیری و گسترش تروریسم کمک می کنند. ما در این مقاله درپی پاسخ به این سوال هستیم که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس چه نقشی در گسترش و پیشروی تروریسم منطقه ای دارند؟ تاثیر گسترش تروریسم منطقه ای  بر امنیت ملی ایران چیست؟
نتایج تحقیق نشان می دهد  کمک های مالی کشورهای عربی موثرترین عامل گسترش تروریسم بوده است به طوری که 40/. اشخاص  مهم و سرشناس حامی  مالی  تروریسم از شهروندان عربستان، 43/ از شهروندان دیگر کشورها مرتبط با عربستان،9/ کویت، 6/ قطرو2/ بحرین بوده اندبا توجه به موارد فوق تروریسم در سه  سطح ملی، منطقه ای و جهانی بر امنیت  ملی ایران  تاثیر خواهد گذاشت .این پژوهش به روش مصاحبه،مشاهده و کتابخانه ای تهیه وبرای تهیه نقشه ها از GIS  استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


[In Persian]                                                                                                                                     
-Azar, Edward, and the moon, Chung (1999) security in the Third World Translation Center for Strategic Studies, Tehran: Center for Strategic Studies
Abdullah Khani, Ali., 2009, theories ofsecurity,Tehran:contemporaryAbroremissions-
     -  Adnane Mohammad, 2015,    interview
-Ali Babaei GR 2003, the third edition of the dictionary of international relations. Tehran Foreign Ministry
 - Abdollahian ,Amir  2013,inefficiencies  Greater Middle East Initiative at the rise of Islamic Awakening in Tehran Ministry of Foreign Affairs
-Buzan, Barry and Weaver, to the two Wild, pub (2006), a new framework for security analysis, translation A. Tayeb, Tehran: Center for Strategic Studies
-Behzadi,Hamid,2006 the principles ofinternationalrelationsand foreign policyin the secondedition of thepublicationsdehkhoda
Banaf, 2015, interview-
 , Gholamreza 2015, Interview bagbane-
community site analytical news-a- 14.10.2014- Code: 254910
-Ezzati, E. .., (2013) pamphlet on the subject of Iran's geopolitical regions PhD Tehran Azad University, Science and Research
Fouad Ibrahim,2006, translationMehdiBahromShahi Journal pegah Esfand -
-Fuller, Graham,1993, Iran scholarQibla, translated Abbas mokber, Tehran: publishing center
-Faraje rad Abdolreza,2012, Course pamphlet political geography Persian Gulf period Ph.D. Tehran, Islamic Azad University, Science and Research
-