تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز و نقش راهبردی ایران

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا- واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 

چکیده
     براساس اعلام اداره ی اطلاعات انرژی آمریکا  32 درصد نفتی که در سال 2009 میلادی از راه دریا به بازار های بین المللی انتقال یافته، از طریق این تنگه بوده است. یعنی روزانه 15 میلیون بشکه نفت از طریق تنگه ی استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز به بازارهای بین المللی صادر شده است.
   هدف پژوهش وصول به ارزش حیاتی تنگه ی هرمز برای جهان و نقش راهبردی ایران بر این گذرگاه حساس است. از جمله اینکه پاتریک کلاوسون، اظهار داشته: ... اگر این تنگه برای مدتی طولانی بسته شود، اقتصاد جهانی سقوط خواهد کرد. روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی و با هدف کاربردی است و به جهت سابقه کهن آن از روش تاریخی نیز بهره گرفته شده است.
    حضرت امام (ره) در صحیفه می فرمایند: تحول حاصل شده است، دنیا به هم خورده است، انقلاب پیدا شده است در دنیا، و شما سرتان را زیر برف کرده اید و همان حرف های سابق را می زنید: اگر در خلیج فارس چه بشود، تنگ ی هرمز چه باشد، ماچه می کنیم... ، بفرمایید در خلیج ببینید چه خبر است!

   نتیجه گیری می شود که این بیان خود گویای نقش راهبردی تنگه ی هرمز و معبر عزت و اقتدار ایران در خلیج فارس است و حاوی پیامی کوبنده برای استکبار جهانی است که هیچگاه هوس ورود به این معبر استراتژیک و ژئو پلیتیک را در سر نپرورانند و حضورشان در خلیج فارس و یا تسلط بر تنگه ی هرمز، حضور در گردابی هولناک و مرگ آور است
 

کلیدواژه‌ها


References
Argansky1,( 1976), global politics, H. Farhoudi translation  firmTranslation and Publication  Book , [In persian], Tehran,Iran
Berkowitz,Morton and p.G.Bock,eds.,1965American National Security. New Free Press,  P.5.
Cohen , Ira and Indrew Tuttie. National Security Iffairs, A Syllabus, 1972 .p.1.
Ezzati, ezatollah,(1989) ,geostrategy, Tarbiat Modarres University, [In persian] ,Tehran, Iran
Ezzati, ezatollah,(1992), geopolitics, the samt publisher, [In persian], Tehran, Iran
Farringdon Hugh, 1989Strategic Geography ,2nd ed.Routledge,London-New York,P.43 .
Hafeznia, MR,2009 ,  the strategic Persian Gulf and the Strait of Hormuz,  Samt publisher, [In persian], Tehran, Iran
Hafeznia, MR,1992. the Persian Gulf and the strategic Strait of Hormuz,  Samt publis, [In persian],Tehran, Iran
Hafeznia, MR,2015, the Persian Gulf and the strategic Strait of Hormuz,  Samt publis, [In persian],Tehran, Iran
Imam , Sahiefe (1967),Institute for Compilation and Publication, Imam Khomeini(ra), 1987,p80,vo20, [In persian], Tehran, Iran
,Oman and its Strategic Role in the Gulf, Asian Defence.  June, 1981
John, Baylis and others,(1990) Contemporary Strategy, Intelligent translation, Hooshmand Mir Fakhraie, Institute for Political and International Studies, [In persian], Tehran,Iran
Krimpoor, Y,(1988), to investigate the causes of the coastal area of Bushehr, Thesis, Tarbiat Modarres University, [In persian], Tehran, Iran
Khezr Beach, (2008) Hormoz Island, Persian Gulf, Iran, 02-09-2008.jpg:28/May/2012
King, l, ed.( 1960)Lexicon of  Military Terms.
Lotfian, S,(1997) strategy and strategic planning methods, Institute of Printing & Publishing Foreign Ministry, [In persian], Tehran,iran
Monshei ,Alexander and Mujtahidzade,P,(1992 ) the political geography of the Strait of Hormuz, the gradual development of Iran, translated by Mohsen, Sfyra, [In persian], Isfahan,iran
Mirhaydar,Dorre,(2008) ,the Foundations of political geography, the samt publisher, [In persian] Tehran, Iran
Maritime continental Debate (1986)Essays on Strategy-Ibid.1986. P.82- 211. 
Nami ,Mohammad Hassan,(2008 ), straits and waterways of the world, publications Armed Forces Geographical Organization, [In persian], Tehran, Iran
Omeidvar, Dosti, Alizadeh,(2009 ), the Research role of the strategic Strait of Hormuz in the Persian Gulf, Gita Press Comment, [In persian], Yazd University, Iran
Shakuie, H,(1990) philosophy of geography, Third Edition, published by gitashenasi, [In persian] , Tehran, Iran
Sullivan,Patricko,(1986)Geopolitics:Croom Helm,London,1986,p-2