ارزیابی نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری در کلانشهر تهران و ارائه مدل مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
    هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل ارزیابی نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری بود. با توجه به هدف، پژوهش ذیل از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجراء توصیفی- پیمایشی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق از طریق پرسشنامه 21 گویه ای استفاده شده بود. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه متخصصان، اساتید دانشگاهی و از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 186 نفر انتخاب شدند. روایی ابزار روایی سازه‌ای و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ 993/0 بدست آمده بود. نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان داد، در مجموع با استفاده از چرخش متعامد از نوع وریماکس شش عامل (از میان هفت عامل اولیه) استخراج شده بود. ارزش ویژه عامل اول 75/27 و ارزش عامل دوم 27/3 و ارزش عامل سوم نیز 44/2 ارزش عامل چهارم 54/1، ارزش عامل پنجم 439/1 و ارزش عامل ششم 27/1 بوده است. این شش عامل بر روی هم 87/69 درصد از واریانس نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری را تبیین کرد. در ضمن با توجه به t محاسبه شده در سطح اطمینان 95% و سطح معنی داری بدست آمده نشان می‌دهد، از نظر نمونه مورد پژوهش وضعیت نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری در بعد شرایط بازار، در بعد قوانین و مقررات و در بعد آموزشی-علمی و پژوهشی در حد ضعیف و در بعد زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه گذاری دولتی و منابع انسانی درحد مطلوبی قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها


References:
Agnew,John A. (2014) The Community Innovation Process,A Conceptualization and Empirical Analysis,Urban Affairs Review journal,june 2014; 49 (4).
Akbari, H. (2015) Social Identity in Tehran: An Empirical Investigation layers of social identity in Tehran, the capital city of Tehran and planning studies, [In Persian].
Amrae, Ali and Hassan Zadeh, M. (2007). Innovation in problem solving, Tadbir journal, No. 183.
Asgharpour Masolee, A. (2014) Social Development in Tehran, the capital city of Tehran and planning studies, [In Persian].
Darestani Farahani, HR. (2007) study and modeling national innovation system in the field of nanotechnology, technology management master's thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, [In Persian].
Ghanbari, A. Sh. (1998). Evaluate the impact of organizational culture on the Islamic Republic of Iran Railway Company management innovation "MS Thesis, School of Management, Tehran University, [In Persian].
HajiKarimi, AA. (1994). Creativity and its impact on technology, knowledge management, Issue 25, Summer, [In Persian].
Hendriks,Frank (2014) Understanding Good Urban GovernanceEssentials, Shifts, and Values, Urban Affairs Review journal,July 2014; 50 (4).
 Nam,Taewoo and pardo,Theresa A. Pardo(2011)Smart city as urban innovation: focusing on management, policy, and context,ICEGOV '11 Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance,ACM New York, NY, USA.
Ozborne, Alex. (1992).prvrsh talent, innovation and creativity, translated by Dr. H. Ghasem Zadeh, Niloofar Publications, Tehran, Second Edition, [In Persian].
Ramezani, Naser'ali and yebloe, Hojatolah. (2005). 10 important factor in the defeat of innovation, tadbir journal, No. 160, [In Persian].
Salary, Saleh and Sabab,Mehdi. (2012) The weaknesses and shortcomings in Iran's national innovation system based on existing, Engineering and Innovation Management Conference in Iran, [In Persian].
SayfDin, Amir Ali, Salimi, Mohammad.H. (2004) compared the different approaches to the national innovation system and the analytical tools and implementation, knowledge management, 61, [In Persian].
Sherkat, Omid. (2005). Creativity and innovation management, Tadbir journal, No. 166, [In Persian].
Swyngedouw,Erik(2014) Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-beyond-the-State,SAGE journal,August 2014, 51 (10).
Taeyang,Kim & Shin, Dong-Hee (2016) Social platform innovation of open source hardware in South Korea,Journal of Telematics and Informatics.
Taghvai, Azita. (2005). The relationship between innovation, creativity and performance, the Iranian rubber industry publication, Issue 37, [In Persian].
Taylor,Peter, Ben Derudder, Pieter Saey, Frank Witlox (2014)Cities in Globalization: Practices, Policies and Theories,Second Published in 2014. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Xibao  ,Li(2014)A Case Study on the Changes in the Innovation Capability of China's Regions: a Concept Based on the Innovation System, available at://www.ashgate.com.
Zarafshan, Ali. (2007). Development and dissemination of educational innovations magazines, publications Calendar growth, 4 and 5, [In Persian].
Zare, Ali and Mirenayat, A. (2014) The concept of the national innovation system and its evolution, from the website of futures, [In Persian].