تأثیر مهاجرت‌های بین‌المللی و وجوه ارسالی بر اقتصاد کشورها (مورد پژوهش: کشور هند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره)، شهرری، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی- گرایش برنامه‌ریزی فضایی و کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    این تحقیق به صورت تحلیلی - توصیفی، برای بررسی تأثیر وجوه ارسالی در تاریخ‌های مختلف هند و تأثیر آن بر اقتصاد کلان و جنبه‌های رشد و توسعه این کشور می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت کتابخانه‌ای و بررسی بنگاه‌های اقتصادی هند، بانک‌ها، مؤسسات مالی و کلیه‌ی کتاب‌ها، مقالات لاتین، و بهره از اطلاعات,GIS و ... می‌باشد. همچنین برای این کار، اطلاعات مربوط به وجوه ارسالی و برخی از متغیرهای اقتصاد کلان مانند GDP، PFCE، GDFC، پس انداز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، FII، صادرات، واردات و کسری تراز تجاری و غیره را برای دوره 1971-2008 مورد بررسی قرار گرفته است، که بر حسب آخرین اطلاعات و آمارهای منتشر شده توسط، بانک مرکزی هندوستان، بانک جهانی و سازمان ملل از سال 1971 تا 2008 و همچنین برخی از اطلاعات از سال 1971 تا آپریل سال 2013 که آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی می‌باشد را شامل می‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد که وجوه ارسالی به طور مداوم, و با سرعت بسیار سریع در حال افزایش است و حداقل در 15 سال گذشته پیامدهای مثبت و قابل توجهی بر متغیرهای اقتصاد کلان که در بالا گفته شد دارد.

کلیدواژه‌ها


منابع
1-Acosta et al, (2007), ‘Remittances and the Dutch disease’, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working paper Series.
2-Akbariyan Roniz, S.R, (2006), “role and function of small towns in rural development (Case Study: Roniz rural district)”, M. Sc. Discipline in Geography and Rural Planning, Department of Human Geography, Tehran University.
3-Aslani, S.M, (2009), “internal migration and national security, Tehran: National Defense University”.
4-Ben-Gad, Michael, (2004), The Economic Effects Of Immigration A Dynamic Analysis",Journal Of Economic Dynamics & Control, 28.
5- De Haas, H. (2006),Migration and Development in Southern Morocco. The Disparate Socio-Economic Impacts of Out-Migration on the Todgha Oasis Valley. Ph.D. Thesis, Radboud University, Nijmegen.
6- De Bruyn, (2006), Tom and Wets, Johan,Remittances in the Great Lakes Region, Prepared for IOM (International Organization for Migration). Leuven: Katholieke Universities.
7-Fathinia, Ebrahim, Shahed, S.H, (2016),“Globalization and spatial analysis immigration; remittances and development at the international level (Geographical information system, GIS)” International conference of Management Elites which was held on June in Tehran-Iran.
8- Kannan, K.P. and K.S. Hari, (1972-2002),‘Kerala’s Gulf Connection: Remittances and their Macroeconomic Impact 1972-2002’, Centre for Development Studies, Thiruvananthapuram, Kerala.
9-Lipton, M., (1980), Migration from the rural areas of poor countries: the impact on rural productivity and income distribution, World Development, 8, 1–24.
10- McKinley, Brunson, (2003), International migration and development: the potential for a win-win-situation. New York: International Organization for Migration.
11- Miguet, Florence, (2008), "Voting About Immigration Policy: What Does The SwissExperience Tell Us?", European Journal Of Political Economy, 24.
12- Murat, M., B. Pistoresi, et al, (2008), “Italian Diaspora and Foreign Direct Investment: A Cliometric Perspective,” Working Paper, No.13.
13-Nayyar, Deepak, (1994),‘Migration, Remittances and Capital Flow: The Indian Experience’, Oxford University Press, New Delhi.
14- Rapoport, H. and F. Docquier, (2005),“The Economics of Migrants’ Remittances,” Discussion Paper, No. 1531.
15- Ratha, D. (2003),“Workers’ Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance,” World Bank. Global Development Finance 2003, Chapter 7.
16-Ratha, Dilip. (2007), Leveraging remittances for development. MPI Policy Brief. Washington, D.C: Migration Policy Institute.
17-Reserve Bank of India, (2008,2009,2010),‘Handbook of Statistics on the Indian Economy.RBI Bulletin, Mumba.
18-Ratha Dilip and Mohapatra, Sanket, (2007),‘Increasing the Macroeconomic Impact of Remittances on Development’, Development Prospects Group, The World Bank,Washington DC.
19-Ratha, Dilip, (2003),‘Worker’s Remittances: An Important and Stable Sourceof External Development Finance’, Global Development Finance, The World Bank,Washington DC.
20-Reza Rezvani. Mohammad, Fathinia. Ebrahim, Hajilou. Mahdi. (2014), Meta-analysis of globalization effects, international immigration and remittance funds on the development of the world countries, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2014 International Conference of Modern Research in Humanities (Aug): 17-29 Tehran- Iran.
21- Sasikumar, S.K. and Hussain, Zakir,‘Migration, (2007),Remittances and Development: Lessons from India’, V.V. Giri National Labour Institute, Noida, Uttar Pradesh.
22-Sajjadpour, Seyed Mohammad Kazim, (2005),“conceptual framework and operational management of international migration, Case Study: Iran”
23- United Nations, (2009),Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
24- Van Doorn, J. Migration, (2001), Remittances and Small Enterprise Development. Geneva: ILO.
25- world bank.1970, 2005-2013.
26-www.un.org/,1990,2008,2010.