کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: توسعه پایدار شهری- شهر الکترونیک-شهر تبریز- مدل ANP
تعداد مقالات: 1