کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک
تعداد مقالات: 8
1. ارائه الگوی منطقه‌گرایی ایران و آسیای مرکزی

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 311-324

حمیدرضا سرمست؛ علی بیژنی؛ محمد اخباری


2. تأثیر ثبات هژمونیک جمهوری اسلامی ایران بر امنیت مرزهای شرقی

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 657-682

علیرضا نظریان؛ مسعود مطلبی؛ محمد نبی سلیم


3. رفتار مداخله گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 61-87

سید امیرحسین مسرور؛ فرهاد حمزه؛ محمد رضا حافظ نیا


5. تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با محوریت کانی استراتژیک فلوراسپار

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 73-90

سید مسعود مسعودی؛ عزت الله عزتی؛ نعمت ا... رشیدنژاد عمران


7. تبیین ژئوپلیتیک رشد جمعیت و امنیت ملی ایران

دوره 5، شماره 2، بهار 1392، صفحه 149-167

علیرضا محرابی؛ روح الله نیکزاد؛ محمد ساسانی‌پور


8. موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه آزاد چابهار و تأثیر آن بر شکل‌گیری توسعه‌ی منطقه‌ای

دوره 4، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 137-151

مهدی مدیری؛ مهرداد کرمی؛ مصطفی رشیدی