کلیدواژه‌ها = زلزله
تعداد مقالات: 7
1. تبیین عوامل مؤثر بر تاب آوری تکاملی شهری در برابر زلزله ، موردپژوهش: شهر زنجان

دوره 13، شماره 2، بهار 1400، صفحه 558-576

بهناز عباداله زاده ملکی؛ زهراسادات سعیده زرآبادی؛ سعید پیری؛ محمدرضا فرزادبهتاش


7. بررسی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر سمنان)

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 89-100

عباس بخشنده نصرت؛ عباس ارغان؛ اکرم فدائی اسلام