نویسنده = مهدی مدیری
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 217-238

علی خداشاهی؛ محمد تقی رهنمایی؛ مهدی مدیری


2. تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 141-162

علیرضا خداشاهی؛ محمد تقی رهنمایی؛ مهدی مدیری


3. واکاوی همدیدی توفان‌های گردوغباری شدید تابستانه مورد مطالعه: زابل

دوره 7، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 249-259

مهدی مدیری؛ مهدی خزایی؛ احسان مدیری


4. ارزیابی کارایی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: نواحی شهر تهران)

دوره 6، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 1-17

مهدی مدیری؛ سید احمد حسینی؛ دیمن کاشفی دوست


6. موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه آزاد چابهار و تأثیر آن بر شکل‌گیری توسعه‌ی منطقه‌ای

دوره 4، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 137-151

مهدی مدیری؛ مهرداد کرمی؛ مصطفی رشیدی