نویسنده = مهری اذانی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 251-267

نعمت‌اله شریف‌نژاد؛ حمید صابری؛ احمد خادم‌الحسینی؛ کرامت‌اله زیاری؛ مهری اذانی


2. تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 25-41

رضا رضایی بزنجانی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ مهدی مؤمنی


3. تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان با تأکید بر مذهب شیعه

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 53-70

حسن باویر؛ حجت مهکویی؛ مهری اذانی؛ مهدی مؤمنی