نویسنده = احمد عرب عامری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحریم های بین المللی از منظرحقوق بین‌الملل(مطالعه موردی تحریم های ایران)

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 187-211

علیرضا معینیان؛ محمد مهدی رحیمی؛ اکبر عباسیان؛ رضا پیوندی؛ احمد عرب عامری