نویسنده = نعمت ا... رشیدنژاد عمران
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با محوریت کانی استراتژیک فلوراسپار

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 73-90

سید مسعود مسعودی؛ عزت الله عزتی؛ نعمت ا... رشیدنژاد عمران