نویسنده = عباس احمدی
تعداد مقالات: 2
1. سیر تحول نام ایران از منظر جغرافیای سیاسی

دوره 12، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 560-579

عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی؛ صادق بوستانی؛ علی صادقی


2. تبیین رویکرد بومی گرایی و منطقه‌گرایی ایران فرهنگی در فرآیند ج‌هاانی شدن

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 171-188

عباس احمدی؛ عبدالوهاب خوجم لی؛ طهمورث حیدری موصلو