نویسنده = مهدی مؤمنی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و ارزیابی راهبرد رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 25-41

رضا رضایی بزنجانی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ مهدی مؤمنی


2. تحلیلی بر روابط ژئوکالچری ایران و پاکستان با تأکید بر مذهب شیعه

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 53-70

حسن باویر؛ حجت مهکویی؛ مهری اذانی؛ مهدی مؤمنی


3. بررسی پیامدهای عضویت ایران در سیستم امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی با تأکید بر سازمان همکاری شانگهای

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 196-215

حبیب‌الله جمشیدی؛ حجت مهکویی1؛ مهناز گودرزی؛ مهدی مؤمنی