دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، پاییز 1393، صفحه 1-220 (سال ششم ، شماره چهار، پیاپی23 تابستان 1393) 
4. تحلیل نقش تراکم جمعیت در بزه سرقت در سطح محلات شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

صفحه 40-60

نوذر قنبری؛ شهرام سعیدی؛ علیرضا زنگنه؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ علی کرباسی