دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، پاییز 1394 
3. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری سلامت

صفحه 45-60

سید علی اکبر نیلی پور؛ مسعود تقوایی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ مجید کوهی اصفهانی