داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
لیلا ابراهیمی گروه حغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
حسین ابراهیم زاده استادیارگروه علوم اجتماعی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
حسین ابوالفضلی مدیرگروه علوم سیاسی مقطع دکتری دانشگاه ازاد اسلامی سمنان
عباس احمدی استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
فرییرز احمدی دهکاء گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور
حسن احمدزاده استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران.
محمد اخباری دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
علی آذر عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
آزاده اربابی گروه جغرافیا واحد اسلامشهر
عباس ارغان دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
فرزانه اسدی ملک جهان عضو هیات علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران
محمد اسکندری ثانی جغرافیای شهری دانشگاه بیرجند گروه جغرافیا
علی اصغر اسمعیل پور روشن عضو هیات علمی گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
اسماعیل آقائی زاده استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان
تیمور آمار دانشیار جغرافیا ی برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
فاضل امیری دانشیار، گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
رحیم بردی آنامرادنژاد گروه جغرافیا - دانشگاه مازندران
عبدالرضا بای گروه علوم سیاسی واحد آزادشهر ایران
عباس بابایی دکتری برنامه ریزی شهرداری سمنان
سولماز بابازاده اسکویی استادیار گروه معماری، واحد اسکو، دانشگاه آزاد اسلامی، اسکو، ایران
بهنام باقری عضو علمی دانشگاه پیام نور واحد سرعین رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
کیهان برزگر مدرس دانشگاه
آزیتا بلایی اسکویی دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
مریم پویا گروه تاریخ دانشگاه ولایت ،دانشکده ادبیات و علو انسانی
عیسی پوررمضان استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - ایران
جاهده تکیه خواه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موٌثر بر سلامت پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج،
علی توکلان جغرافیای شهری استاد گروه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-دانشکده علوم انسانی -واحدعلوم وتحقیقات تهران ایران
مهدی جورابلو مدیر گروه منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فرح حبیب کالبدی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری ، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
محمدصادق یحیی پور جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
احمد حجاریان دانشگاه اصفهان
محمد حجی پور دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا
علی حسینی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
حسین حسینی خواه جغرافیای شهری فارغ التحصیل دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
فرهاد حمزه استادیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
سید محمد رضا خطیبی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
محمدعلی خلیجی اسکویی استادیار- شهرسازی
علیرضا خواجه شاهکوهی دانشیارجغرافیاوبرنامه ریزی روستایی
سهیل ذوالفقاری دکترای حقوق خصوصی
وحید ریاحی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران
حسین ربیعی استادیار دانشگاه خوارزمی
آزیتا رجبی دانشیار جغرافیا برنامه ریزی شهری، آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران
مجتبی رجب پور گروه روان شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سمنان
محمد مهدی رحیمی استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
محمود رحیمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران
محمد رحمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی
کامران رضائی زاده مهابادی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
محمدتقی رضویان استاد جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی رفیعیان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مریم روستا دانشگاه شیراز
بهادر زارعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
کیومرث یزدان پناه درو دانشیارر گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
سیدهادی زرقانی عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا زندمقدم استادیار و مدیر گروه جغرافیا در تمامی مقاطع تحصیلی و رشته ها دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پروانه زیویار دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
حمدالله سجاسی قیداری گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
سیدخلیل سیدعلی پور استادیارومدیرگروه جغراقیای شهری
رحیم سرور استاد گروه جغرافیا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی سعیدی دانشیار دانشگاه امام حسین
امیر شایانیان گروه معماری
حسن شاد پور گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سونا شاهی پور مدرس دانشگاه
یعقوب شربتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجید ولی شریعت پناهی دانشیار جغرافیای برنامه ریزی روستایی وانسانی دانشگاه آزاداسلامی واحد یادگارامام (ره) شهرری
پری شکری فیروزجا عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور مرکز بابل
مجید شمس دانشیار جغرافیاو برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر
رفعت شهماری اردجانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا ، گروه جغرافیای طبیعی، آستارا، ایران
غلامرضا شوبیری استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
حمید صابری استادیار گروه جغرافیا ،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد ، ایران
حمیدرضا صادقی گروه جغرافیا ،دانشگاه امام حسین ع
علی صالحی فارسانی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
شیرین صباغی ابکوه جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
یهمن صحنه . استادیار دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی جغرافیا. دانشگاه گلستان
عاطفه صداقتی استادیار دانشگاه بجنورد، دانشکده هنر، گروه شهرسازی
مسعود صفایی پور استاد گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر طبیبیان گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
منوچهر طبیبیان استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
سید مصطفی طیبی ثانی دانشگاه ازاد اسلامی شاهرود .دانشکده علوم انسانی.گروه تربیت بدنی
کمیل عبدی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بختیار عزت پناه استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
محمدابراهیم عفیفی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان
مهران علی الحسابی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود علمی جامعه شناسی واحد تبریز
مصطفی علی نقی زاده استادیار -جغرافیا (اکولوژی)
سید علی علوی گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
هانیه فدایی تمیجانی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
نصراله فلاح تبار دانشیار گروه جغرافیا مجتمع یادگار امام ره -
مهرنوش قدسی استادیار جغرافیای شهرسازی و معماری دانشگاه آزا د اسلامی واحد هشتگرد.
محمدرضا قربانی پارام استادیارگروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، دماوند
ریباز قربانی نژاد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه جغرافیا
محمدباسط قریشی استادیار دانشگاه آزاد اسلای واحد رشت
نوذر قنبری استادیار جغرافیای وبرنامه ریزی شهری - روستایی واحد کرمانشاه
سعید کامیابی دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
حسام کذام استادیار جغرافیای سیاسی و گردشگری
زینب کرکه آبادی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزا اسلامی واحد سمنان
اسلام کرمی استادیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود
صادق کریمی دانشیار جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
مجید کریم پور ریحان دانشیار آمایش،کاربری اراضی،بیابان،توریسم دانشگاه تهران
محمود گلستانی گروه حقوق جامع علمی کاربردی روستا
امیر گندمکار مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
حسن لشکری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
حیدر لطفی دانشیار جغرافیای سیاسی وگردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار
صدیقه لطفی استاد گروه جغرافیا، دانشگاه مازندران
محمد لطیفی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین
افشین متقی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران
صدر الدین متولی گروه جغرافیا ،واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی
مظفر محمد خانی مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان
علی محمدخورشیددوست استاد تمام گروه جغرافیا و اقلیم دانشگاه تبریز
مهدی مدیری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و ریاست سازمان جغرافیایی
سیدغلامرضا میری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
حسین مرادی نسب مدیرگروه معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد سمنان
باقر مرسل گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
علی اصغر میرک زاده دکتری ترویج و توسعه روستایی ، دانشگاه رازی
حامد مضطرزاده استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
ندا معروفی گروه معماری رشد دانش سمنان
عباس معروف نژاد استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد ماه شهر، دانشگاه آزاداسلامی، ماه شهر، ایران.
شهرزاد مقدم دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی تهران
سعید ملکی جغرافیای شهری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس ملک حسینی دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
حسین منصوریان دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
محمدجواد مهدوی نژاد معماری همساز با اقلیم و جغرافیا گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سعیده مویدفر استادیار گروه جغرافیا دانشگاه میبد
سیدمحمدرضا موسوی فرد عضو هیئت علمی آزاد سمنان
غلامحسین ناصری عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد دامغان
محمد حسن نامی رئس گروه ژئوپلتیک مرکز مطالعات راهبردی استاد جغرافیای سیاسی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم وفنون فارابی
محمد نجار زاده گروه گردشگری دانشگاه سمنان
فرشاد نجفی اسدالهی استادیار- جامعه شناسی
مهین نسترن گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
همایون نورایی گروه شهرسازی دانشگاه اصفهان
هاشم نوروزی فرد دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
دل افروز هود گروه معماری دانشگاه ازاد اسلامی
آرش وحید استادیار شهر سازی تهران غرب