داوران

 

نام داور سمت / سازمان
حسین ابراهیم زاده استادیارگروه علوم اجتماعی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
عباس احمدی استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
فرییرز احمدی دهکاء گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور
محمد اخباری دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
علی آذر عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
آزاده اربابی گروه جغرافیا واحد اسلامشهر
عباس ارغان دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
محمد اسکندری ثانی دانشگاه بیرجند گروه جغرافیا
علی اصغر اسمعیل پور روشن عضو هیات علمی گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
تیمور آمار دانشیار جغرافیا ی برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
فاضل امیری دانشیار، گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
عباس بابایی دکتری برنامه ریزی شهرداری سمنان
بهنام باقری عضو علمی دانشگاه پیام نور واحد سرعین رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
آزیتا بلایی اسکویی دانشیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
مریم پویا گروه تاریخ دانشگاه ولایت ،دانشکده ادبیات و علو انسانی
عیسی پوررمضان استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - ایران
محمدصادق یحیی پور جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
علی حسینی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
فرهاد حمزه استادیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
محمدعلی خلیجی اسکویی استادیار- شهرسازی
علیرضا خواجه شاهکوهی دانشیارجغرافیاوبرنامه ریزی روستایی
وحید ریاحی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران
حسین ربیعی استادیار دانشگاه خوارزمی
آزیتا رجبی دانشیار جغرافیا برنامه ریزی شهری، آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران
محمد مهدی رحیمی استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
محمد رحمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی
کامران رضائی زاده مهابادی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
محمدتقی رضویان استاد جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
کیومرث یزدان پناه درو دانشیارر گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
محمد رضا زندمقدم استادیار و مدیر گروه جغرافیا در تمامی مقاطع تحصیلی و رشته ها دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پروانه زیویار دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
حمدالله سجاسی قیداری گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
سیدخلیل سیدعلی پور استادیارومدیرگروه جغراقیای شهری
رحیم سرور استاد گروه جغرافیا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امیر شایانیان گروه معماری
سونا شاهی پور مدرس دانشگاه
یعقوب شربتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجید ولی شریعت پناهی دانشیار جغرافیای برنامه ریزی روستایی وانسانی دانشگاه آزاداسلامی واحد یادگارامام (ره) شهرری
پری شکری فیروزجا عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور مرکز بابل
مجید شمس دانشیار جغرافیاو برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر
یهمن صحنه . استادیار دانشکده علوم انسانی. گروه آموزشی جغرافیا. دانشگاه گلستان
سید مصطفی طیبی ثانی دانشگاه ازاد اسلامی شاهرود .دانشکده علوم انسانی.گروه تربیت بدنی
کمیل عبدی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بختیار عزت پناه استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
مصطفی علی نقی زاده استادیار -جغرافیا (اکولوژی)
نصراله فلاح تبار دانشیار گروه جغرافیا مجتمع یادگار امام ره -
مهرنوش قدسی استادیار جغرافیای شهرسازی و معماری دانشگاه آزا د اسلامی واحد هشتگرد.
محمدرضا قربانی پارام استادیارگروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، دماوند
محمدباسط قریشی استادیار دانشگاه آزاد اسلای واحد رشت
نوذر قنبری استادیار جغرافیای وبرنامه ریزی شهری - روستایی واحد کرمانشاه
سعید کامیابی دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
حسام کذام استادیار جغرافیای سیاسی و گردشگری
زینب کرکه آبادی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزا اسلامی واحد سمنان
مجید کریم پور ریحان دانشیار آمایش،کاربری اراضی،بیابان،توریسم دانشگاه تهران
امیر گندمکار مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
حسن لشکری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
حیدر لطفی دانشیار جغرافیای سیاسی وگردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار
صدیقه لطفی استاد گروه جغرافیا، دانشگاه مازندران
افشین متقی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران
علی محمدخورشیددوست تبریز
مهدی مدیری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و ریاست سازمان جغرافیایی
سیدغلامرضا میری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
باقر مرسل گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
ندا معروفی گروه معماری رشد دانش سمنان
شهرزاد مقدم دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی تهران
عباس ملک حسینی دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
سیدمحمدرضا موسوی فرد عضو هیئت علمی آزاد سمنان
محمد حسن نامی رئس گروه ژئوپلتیک مرکز مطالعات راهبردی استاد جغرافیای سیاسی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم وفنون فارابی
محمد نجار زاده گروه گردشگری دانشگاه سمنان
فرشاد نجفی اسدالهی استادیار- جامعه شناسی
هاشم نوروزی فرد دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
آرش وحید استادیار شهر سازی تهران غرب