سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت می شود جهت اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت ذیل مراجعه نمایند.

TUF.TEHRAN.IR