اعلام حمایت مرکز تحقیقات گردشگری دامنه جنوبی البرز مرکزی از مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی

 مرکز تحقیقات گردشگری دامنه جنوبی البرز مرکزی واحد سمنان  از مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی در راستای سیاست های مراکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی  اعلام حمایت نمود