براساس ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال 1398 این فصلنامه موفق کسب رتبه B گردید.

براساس ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال 1398 این فصلنامه موفق کسب رتبه B گردید.

  براساس ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال 1398 این فصلنامه موفق کسب رتبه B گردید.