***آندسته از نویسندگانی که مقررشده مقاله آنان بعداز مرحله قانونی چاپ گردد لطفا اصلاحات لازم را باقید فوریت ارسال نمایند.