قابل توجه نویسندگان: مقالات فا یل های دوره13 شماره 1پیاپی 49 زمستان 1399 بار گذاری شده است. ***در صورت نیازبه هرگونه تغییردر فایل های زمستان 1399 دروب سایت با دفتر فصلنامه هماهنگ نمایید.

قابل توجه نویسندگان:  مقالات  فا یل های  دوره13 شماره 1پیاپی 49   زمستان 1399    بار گذاری شده است.

***در صورت نیازبه هرگونه تغییردر  فایل های  زمستان 1399 دروب سایت با دفتر فصلنامه  هماهنگ نمایید.

سال13- شماره1پیاپی49-زمستان 1399