قابل توجه نویسندگان: مقالات فا یل های دوره12 شماره 3پیاپی 47 تابستان 1399 آماده بار گزاری شده است. ***در صورت نیازبه هرگونه تغییردر فایل های تابستان 1399 دروب سایت با دفتر فصلنامه هماهنگ نمایید.

قابل توجه نویسندگان:  مقالات  فا یل های  دوره12 شماره 3پیاپی 47  تابستان 1399   آماده  بار گزاری شده است.

***در صورت نیازبه هرگونه تغییردر  فایل های  تابستان 1399 دروب سایت با دفتر فصلنامه  هماهنگ نمایید.

قابل توجه نویسندگان:  مقالات  فا یل های  دوره12 شماره 3 پیاپی 47   تابستان 1399 آماده  بار گزاری شده است.