قابل توجه نویسندگان: مقالات فا یل های دوره12 شماره 1 پیاپی 45 پاییز 1398 در مرحله بارگزاریست . ***در صورت نیازبه هرگونه تغییردر فایل های زمستان 1398 دروب سایت با دفتر فصلنامه هماهنگ نمایید.

قابل توجه نویسندگان: مقالات فا یل های دوره12 شماره 1 پیاپی 45 پاییز 1398        در مرحله بارگزاریست .

***در صورت نیازبه هرگونه تغییردر فایل های زمستان 1398 دروب سایت با دفتر فصلنامه هماهنگ نمایید.
قابل توجه نویسندگان:  مقالات  فا یل های  دوره12 شماره 1پیاپی 45 زمستان1398 بارگزاری شده است .