قابل توجه نویسندگان: مقالات فا یل های دوره12 شماره 4پیاپی 48 تابستان 1399 بار گذاری شده است. ***در صورت نیازبه هرگونه تغییردر فایل های پاییز 1399 دروب سایت با دفتر فصلنامه هماهنگ نمایید.

قابل توجه نویسندگان:  مقالات  فا یل های  دوره12 شماره 4پیاپی 48  تابستان 1399    بار گذاری شده است.

***در صورت نیازبه هرگونه تغییردر  فایل های  پاییز 1399 دروب سایت با دفتر فصلنامه  هماهنگ نمایید.

قابل توجه نویسندگان:  مقالات  فا یل های  دوره12 شماره 4 پیاپی 48   تابستان 1399  بار گذاری شده است.