اخبار و اعلانات

براساس ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال 1398 این فصلنامه موفق کسب رتبه B گردید.

  براساس ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال 1398 این فصلنامه موفق کسب رتبه B گردید.

مطالعه بیشتر

مهم مهم: پژوهشگر محترم : هنگام ارسال فایل مقاله پایانی بعد از تایید داوران جهت چاپ (لطفا ) تمام مقاله خود را یکجا با word 2007 ( همراه با چکید ها فارسی وانگلیسی و سمتها نویسندگان ارسال نمایید.

  مهم  مهم:  نویسنده  وپژوهشگر محترم  :    هنگام ارسال فایل مقاله   پایانی  بعد از    تایید   داوران    جهت      چاپ   (لطفا لطفا)       تمام مقاله    خود را یکجا با word 2007  ( همراه با چکید ها فارسی   وانگلیسی    و سمتها نویسندگان   ارسال نمایید). 

مطالعه بیشتر

*** واریز هزینه داوری الزامی میباشد.

*** واریز هزینه داوری الزامی میباشد.

مطالعه بیشتر