نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آستارا تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 197-221]
 • آلاینده‌های هوا بررسی آلاینده‌های تاثیرگذار بر آلودگی هوای تهران و راهکارهای کنترل با توجه به شاخص کیفیت AQI [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 55-73]
 • آلودگی هوا بررسی آلاینده‌های تاثیرگذار بر آلودگی هوای تهران و راهکارهای کنترل با توجه به شاخص کیفیت AQI [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 55-73]
 • آمایش بازارچه مرزی آمایش بازارچه‌های مرزی غرب ایران الگوی اقتصادی_کالبدی در پایداری شهرهای کوچک نمونه موردی: (بازارچه مرزی سیرانبند بانه) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 382-394]
 • آئین‌های بومی و سنتی بررسی و تحلیلی بر نقش و جایگاه آئین‌های بومی و سنتی در توسعه پایدار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: منطقه سوادکوه در استان مازندران ) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 87-105]

ا

 • ایالات متحده پیامدهای ژئوپلیتیکی اختلافات سرزمینی ژاپن با چین و چشم‌انداز تحولات منطقه‌ ژئوپلیتیکی شرق آسیا [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 119-139]
 • اتوماتای سلولی آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 229-243]
 • اختلافات سرزمینی پیامدهای ژئوپلیتیکی اختلافات سرزمینی ژاپن با چین و چشم‌انداز تحولات منطقه‌ ژئوپلیتیکی شرق آسیا [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 119-139]
 • ایران بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران: مطالعه موردی استان سمنان در راستای ارائه یک مدل علمی بر مبنای متغیرهای جغرافیایی [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 15-43]
 • ایران فرصت‌های ژئوپلیتیکی در روابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خاورمیانه (مطالعه موردی کشور عراق از 2010 -2017) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 45-60]
 • ایران بررسی شاخص‌های زیست‌محیطی توسعه پایدار و سطح برخورداری آن در کلان‌شهرهای ایران [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 275-298]
 • ایران تحلیل و بررسی چالش‌های بازارچه‌های مرزی در ایران: مطالعه موردی بازارچه‌های مرزی استان بوشهر [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 333-353]
 • ایران بررسی و تحلیل ساختار امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز در راستای الگوی امنیتی بازدارندگی با تأکید بر نقش راهبردی منطقه‌ای و بین المللی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 191-214]
 • ایران بررسی راهبرد اقتصاد مقاومتی با محوریت انرژی گاز در بستر جغرافیایی سیاسی ایران [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 79-96]
 • ایران پیامدهای ژئوپلیتیکی اختلافات سرزمینی ژاپن با چین و چشم‌انداز تحولات منطقه‌ ژئوپلیتیکی شرق آسیا [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 119-139]
 • ارزش‌گذاری مشروط سنجش تمایل به پرداخت خانوارها به منظور بهره‌مندی فرزندانشان از پارک طبیعت پردیسان بعنوان مدرسه طبیعت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM) (مطالعه موردی: پارک پردیسان) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 143-160]
 • استان بوشهر تحلیل و بررسی چالش‌های بازارچه‌های مرزی در ایران: مطالعه موردی بازارچه‌های مرزی استان بوشهر [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 333-353]
 • استان سمنان بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران: مطالعه موردی استان سمنان در راستای ارائه یک مدل علمی بر مبنای متغیرهای جغرافیایی [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 15-43]
 • استان سمنان برنامه‌ریزی منطقه‌ای بکارگیری انرژی خورشیدی در مزارع تولید مرغ گوشتی در استان سمنان [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 181-201]
 • استان کهگیلویه و بویراحمد تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 93-107]
 • استان گیلان ارزیابی وضعیت شاخص‌های اجتماعی مسکن در نواحی روستایی استان گیلان [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 249-268]
 • اسلام ریشه‌های بسط و نضج بنیادگرائی افراطی در پاکستان در راستای ایجاد امنیت ملی و منطقه‌ای با تاکید بر مرزهای مشترک ایران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 1-18]
 • اصفهان آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 229-243]
 • اعتماد اجتماعی برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقه‌ای از نگاه ساکنین مناطق 22 گانه شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 67-91]
 • اعتماد بنیادی برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقه‌ای از نگاه ساکنین مناطق 22 گانه شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 67-91]
 • اعتماد نهادی برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقه‌ای از نگاه ساکنین مناطق 22 گانه شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 67-91]
 • اقلیم بررسی اقلیم، معماری و فرهنگ ماسوله با رویکرد معماری بومی از منظر انسان شناسی شهری [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 47-59]
 • اکوتوریسم تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 197-221]
 • اکوتوریسم تحلیل پهنه‌های اکوتوریستی با استفاده از مدل TOPSIS (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه، استان تهران، ایران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 191-202]
 • الزامات شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 1-22]
 • الگو متمرکز عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه‌ریزی جهت توسعه شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 249-269]
 • الگوی محله الگویی راهبردی از محله پایدار شهر اسلامی – ایرانی (محله بنیاد شهر قم ) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 361-381]
 • اماکن گردشگری مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران با ارائه یک راهبرد علمی [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 193-212]
 • اماکن ورزشی تحلیل فضایی اماکن ورزشی و ارزیابی نحوه دسترسی به این مراکز با توجه به الگوی توزیع فضایی آنها در سطح شبکه‌های ارتباطی (نمونه موردی: شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 397-412]
 • امبرتو اکو ارائه نگرشی نوین در طراحی معماری با رویکرد معناشناسی اُمبرتو اکو [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 251-265]
 • امنیت ریشه‌های بسط و نضج بنیادگرائی افراطی در پاکستان در راستای ایجاد امنیت ملی و منطقه‌ای با تاکید بر مرزهای مشترک ایران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 1-18]
 • امنیت بررسی نقش سرمایه‌گذاری و طرح‌های عمرانی در توسعه صنعت گردشگری مازندران (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 203-219]
 • امنیت اجتماعی ارزیابی اثرات بافت کالبدی در افزایش امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: محلات شهر امیرکلا) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 295-313]
 • امنیت اجتماعی بررسی عوامل موثربررضایت شهروندان ازامنیت فضاهای گردشگری کلانشهرتهران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 109-122]
 • انتقال پایتخت آمایش فضایی- جغرافیایی مکان‌یابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت: مطالعه موردی مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه‌ریزی شهری [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 221-248]
 • انرژی خورشیدی برنامه‌ریزی منطقه‌ای بکارگیری انرژی خورشیدی در مزارع تولید مرغ گوشتی در استان سمنان [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 181-201]
 • انسان شناسی شهری بررسی اقلیم، معماری و فرهنگ ماسوله با رویکرد معماری بومی از منظر انسان شناسی شهری [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 47-59]

ب

 • بار ترافیکی تحلیل بار ترافیکی و حجم سفر در جانمایی مراکز خدمات شهری (مطالعه موردی: بازار هفتگی شهر گرگان) [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 281-294]
 • بازار شهری گرگان تحلیل بار ترافیکی و حجم سفر در جانمایی مراکز خدمات شهری (مطالعه موردی: بازار هفتگی شهر گرگان) [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 281-294]
 • بازدارندگی بررسی و تحلیل ساختار امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز در راستای الگوی امنیتی بازدارندگی با تأکید بر نقش راهبردی منطقه‌ای و بین المللی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 191-214]
 • بافت قدیم شهری بررسی تطبیقی پایداری محلات شهری با تأکید بر کیفیت محیط شهری در جغرافیای شهر تهران مطالعه موردی: محلات سنگلج و هفت حوض [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 89-103]
 • بانه آمایش بازارچه‌های مرزی غرب ایران الگوی اقتصادی_کالبدی در پایداری شهرهای کوچک نمونه موردی: (بازارچه مرزی سیرانبند بانه) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 382-394]
 • بحران زلزله ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی در برابر مخاطرات زلزله با رویکرد دستیابی به مدیریت پایدار (مورد مطالعه: منطقه یک تهران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 97-112]
 • برابری و آزادی مقایسه‌ی تطبیقی دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی (رویکرد کشورهای غربی) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 161-179]
 • برنامه‌ریزی عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه‌ریزی جهت توسعه شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 249-269]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک اولویت‌بندی راهبردهای مورد تأکید و منتخب پیاده مداری شهر نهاوند با استفاده از ابزار QSPM در تجزیه و تحلیل SWOT [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 61-73]
 • برنامه‌ریز سیستمی کاربرد مدل "تحلیل شکاف" در بررسی نقاط قوت و ضعف مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محلات شهری در راستای برنامه‌ریزی سیستمی در فضاهای شهری (نمونه موردی محلات کیانپارس و لشکرآباد اهواز) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 123-142]
 • بندر بوشهر ارزیابی و اولویت‌بندی مراکز ثقل شهری و ارائه راهکارهای دفاعی از منظر پدافند غیر عامل (با نگرش موضوعی به بندر بوشهر) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 315-332]
 • بندر دیلم تحلیلی بر قابلیت‌های توسعه گردشگری ساحلی در بندر دیلم با استفاده از مدل‌های کمی [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 267-280]

پ

 • پایداری ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد افزایش پایداری در کیفیت زندگی ساکنین (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر آمل) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 1-14]
 • پایداری اجتماعی الگویی راهبردی از محله پایدار شهر اسلامی – ایرانی (محله بنیاد شهر قم ) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 361-381]
 • پیاده روی ارزیابی دسترسی عینی به پارک‌ها و فضاهای سبز برمبنای سفر پیاده (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 7 تهران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 1-11]
 • پیاده مداری اولویت‌بندی راهبردهای مورد تأکید و منتخب پیاده مداری شهر نهاوند با استفاده از ابزار QSPM در تجزیه و تحلیل SWOT [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 61-73]
 • پاکستان ریشه‌های بسط و نضج بنیادگرائی افراطی در پاکستان در راستای ایجاد امنیت ملی و منطقه‌ای با تاکید بر مرزهای مشترک ایران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 1-18]
 • پدافند غیر عامل ارزیابی و اولویت‌بندی مراکز ثقل شهری و ارائه راهکارهای دفاعی از منظر پدافند غیر عامل (با نگرش موضوعی به بندر بوشهر) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 315-332]
 • پویایی اقتصادی نقش توان‌مندی‌ها و زیرساخت‌های گردشگری در توسعه گردشگری مدرن و پویایی اقتصادی با تأکید بر نقش متغیرهای سیستمی به ویژه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 107-128]

ت

 • تاب‌آوری بررسی و سنجش تاب آوری شبکه ارتباطی شهری با رویکرد مدیریت بحران (نمونه موردی منطقه 2 تهران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 41-65]
 • تا‌ب‌آوری تحلیل شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی (نمونه موردی: محله فرحزاد تهران) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 245-260]
 • تاکسونومی عددی ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 305-320]
 • تالاب انزلی تأثیر مدیریت استراتژیک تالاب بر گردشگری پایدار منطقه مطالعه موردی: تالاب انزلی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 175-189]
 • تحلیل آماری بررسی آلاینده‌های تاثیرگذار بر آلودگی هوای تهران و راهکارهای کنترل با توجه به شاخص کیفیت AQI [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 55-73]
 • تحلیل تشخیصی سازه‌های مؤثر بر کارآفرینی در مناطق گردشگری شهرستان همدان (مطالعه موردی مناطق گردشگری بخش مرکزی) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 239-251]
 • تحلیل شبکه تحلیل فضایی اماکن ورزشی و ارزیابی نحوه دسترسی به این مراکز با توجه به الگوی توزیع فضایی آنها در سطح شبکه‌های ارتباطی (نمونه موردی: شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 397-412]
 • تحلیل محتوا تدوین مؤلفه‌های «شهر خلاق صنایع ‌دستی» در محور فرهنگی-تاریخی اصفهان به روش تحلیل ‌محتوا [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 23-39]
 • تحولات شهری تحلیل عوامل و فرایندهای محلی در تحولات فضایی شهر بجنورد طی سال‌های 1345 تا 1395 [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 341-360]
 • تحولات کالبدی و جمعیتی بررسی مسائل مدیریتی حریم کلان‌شهر تهران در ارتباط با روند فعلی و آتی تحولات کالبدی و جمعیتی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 215-238]
 • تروریسم ریشه‌های بسط و نضج بنیادگرائی افراطی در پاکستان در راستای ایجاد امنیت ملی و منطقه‌ای با تاکید بر مرزهای مشترک ایران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 1-18]
 • تصاویر ماهواره‌ای آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 229-243]
 • تکنیک سوات ارزیابی و اولویت‌بندی مراکز ثقل شهری و ارائه راهکارهای دفاعی از منظر پدافند غیر عامل (با نگرش موضوعی به بندر بوشهر) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 315-332]
 • تنگه هرمز بررسی و تحلیل ساختار امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز در راستای الگوی امنیتی بازدارندگی با تأکید بر نقش راهبردی منطقه‌ای و بین المللی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 191-214]
 • تهران ارزیابی دسترسی عینی به پارک‌ها و فضاهای سبز برمبنای سفر پیاده (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 7 تهران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 1-11]
 • تهران بررسی عوامل موثربررضایت شهروندان ازامنیت فضاهای گردشگری کلانشهرتهران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 109-122]
 • تهران عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 231-250]
 • توان بوم‏شناسی ارزیابی توان بوم‏ شناسی و تعیین وا‏حدهای گردشگری براساس عوامل طبیعی-اقلیمی مطالعه موردی: شهرستان چالوس [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 41-54]
 • توسعه آمایش سرزمینی و توسعه سواحل مکران با تأکید بر مکان‌یابی و احداث شبکه‌های حمل و نقل در راستای ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 151-174]
 • توسعه پایدار تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست محیطی و اجتماعی مناطق روستایی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی شهرستان خوانسار) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 145-161]
 • توسعه پایدار بررسی شاخص‌های زیست‌محیطی توسعه پایدار و سطح برخورداری آن در کلان‌شهرهای ایران [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 275-298]
 • توسعه پایدار نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 147-157]
 • توسعه پایدار تحلیل پهنه‌های اکوتوریستی با استفاده از مدل TOPSIS (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه، استان تهران، ایران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 191-202]
 • توسعه‌ی پایدار ارزیابی نقش زنان روستایی در صنایع دستی و ارتقاء توسعه‌ی پایدار روستایی (مطالعه‌ی موردی جوادآباد ورامین) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 129-146]
 • توسعه پایدار روستایی ارزیابی نقش و تاثیر توسعه‌ی فضای کسب و کار کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 251-275]
 • توسعه پایداری شهری بررسی تطبیقی پایداری محلات شهری با تأکید بر کیفیت محیط شهری در جغرافیای شهر تهران مطالعه موردی: محلات سنگلج و هفت حوض [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 89-103]
 • توسعه پایدار کالبدی- فضایی تبیین میزان اثرگذاری مولفه‌های نهادی در الگوی مدیریت زمین شهری در ایران موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 33-47]
 • توسعه پایدار محلی بررسی تطبیقی پایداری محلات شهری با تأکید بر کیفیت محیط شهری در جغرافیای شهر تهران مطالعه موردی: محلات سنگلج و هفت حوض [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 89-103]
 • توسعه روستایی تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 93-107]
 • توسعه روستایی نقش گردشگری در درآمدزایی مناطق روستایی با ارائه یک مدل راهبردی در توسعه گردشگری روستاها (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 49-77]
 • توسعه روستائی تحلیل متغیرهای جغرافیائی رفتارهای کارآفرینی روستائیان تولید کننده شهرستان گرمساردر توسعه روستائی (ارائه یک مدل راهبردی برای روستاهای منطقه گرمسار) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 187-201]
 • توسعه شهر تهران عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه‌ریزی جهت توسعه شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 249-269]
 • توسعه فضای کسب و کار ارزیابی نقش و تاثیر توسعه‌ی فضای کسب و کار کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 251-275]
 • توسعه کالبدی_ اقتصادی آمایش بازارچه‌های مرزی غرب ایران الگوی اقتصادی_کالبدی در پایداری شهرهای کوچک نمونه موردی: (بازارچه مرزی سیرانبند بانه) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 382-394]
 • توسعه محلی برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقه‌ای از نگاه ساکنین مناطق 22 گانه شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 67-91]
 • توسعه مشارکت ترسیم ساختار توسعه گردشگری تفریحی ورزشی مبتنی بر مسیرها و راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی جزیره قشم) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 125-143]
 • توسعه نهادی توسعه مالی و نهادی و ارتباط آن‌ها با رشد اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 27-40]
 • تولید ناخالص داخلی (GDP) توسعه مالی و نهادی و ارتباط آن‌ها با رشد اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 27-40]

ج

 • جامعه شبکه‌ای جامعه شبکه‌ای و تروریسم نوین؛ بررسی منابع ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه در راستای دستیابی به یک مدیریت اجرایی برای امنیت [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 163-186]
 • جامعه مدنی مقایسه‌ی تطبیقی دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی (رویکرد کشورهای غربی) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 161-179]
 • جغرافیای طبیعی آمایش فضایی- جغرافیایی مکان‌یابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت: مطالعه موردی مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه‌ریزی شهری [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 221-248]

چ

 • چین پیامدهای ژئوپلیتیکی اختلافات سرزمینی ژاپن با چین و چشم‌انداز تحولات منطقه‌ ژئوپلیتیکی شرق آسیا [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 119-139]

ح

 • حجم سفر تحلیل بار ترافیکی و حجم سفر در جانمایی مراکز خدمات شهری (مطالعه موردی: بازار هفتگی شهر گرگان) [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 281-294]
 • حرم حضرت معصومه (س) بکارگیری فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی و نقش آن در رضایتمندی گردشگران اماکن مذهبی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 273-294]
 • حریم شهر تهران بررسی مسائل مدیریتی حریم کلان‌شهر تهران در ارتباط با روند فعلی و آتی تحولات کالبدی و جمعیتی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 215-238]
 • حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 289-304]
 • حقوق گردشگران مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران با ارائه یک راهبرد علمی [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 193-212]
 • حقوق مذهبی بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 159-189]
 • حوادث غیر مترقبه نقش مدیریت کاهش حوادث غیر مترقبه (زلزله) در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهر کرد [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 329-340]
 • حوزه نفوذ تحلیل برهم کنش روستاشهری به منظور تعیین حوزه نفوذ ایلام [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 105-118]

خ

 • خاورمیانه جامعه شبکه‌ای و تروریسم نوین؛ بررسی منابع ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه در راستای دستیابی به یک مدیریت اجرایی برای امنیت [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 163-186]
 • خاورمیانه-رژیم اشغالگر قدس راهبرد عوامل ساختار قدرت‌های برتر جنوب غرب آسیا چرایی قدرت‌های فرامنطقه ای بر علل برتر جلوه دادن رژیم اشغالگر قدس [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 319-328]
 • خدمات رفاه عمومی سنجش میزان رضایت از خدمات رفاه عمومی درنظام کاربری اراضی شهر بندر دیر استان بوشهر [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 91-108]
 • خدمات شهری نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 289-304]

د

 • درآمدزایی نقش گردشگری در درآمدزایی مناطق روستایی با ارائه یک مدل راهبردی در توسعه گردشگری روستاها (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 49-77]
 • درآمدهای پایدار عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 231-250]
 • دسترسی به کاربری‌ها تحلیل فضایی اماکن ورزشی و ارزیابی نحوه دسترسی به این مراکز با توجه به الگوی توزیع فضایی آنها در سطح شبکه‌های ارتباطی (نمونه موردی: شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 397-412]
 • دسترسی عینی ارزیابی دسترسی عینی به پارک‌ها و فضاهای سبز برمبنای سفر پیاده (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 7 تهران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 1-11]
 • دسترسی مناسب مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 231-247]
 • دلالت ارائه نگرشی نوین در طراحی معماری با رویکرد معناشناسی اُمبرتو اکو [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 251-265]
 • دموکراسی گفتگویی مقایسه‌ی تطبیقی دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی (رویکرد کشورهای غربی) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 161-179]
 • دهستان استرآباد جنوبی ارزیابی نقش و تاثیر توسعه‌ی فضای کسب و کار کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 251-275]
 • دهستان جواد آباد ارزیابی نقش زنان روستایی در صنایع دستی و ارتقاء توسعه‌ی پایدار روستایی (مطالعه‌ی موردی جوادآباد ورامین) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 129-146]
 • دهستان ملارد راهبردهای افزایش مشارکت مردمی در ارتقاء شاخص‌های زیست محیطی نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان‌های بخش مرکزی ملارد) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 131-150]
 • دهستان‌های ساوه سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ساوه از نظر میزان محرومیت و درجه توسعه‌یافتگی با استفاده از شاخص ناموزون موریس [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 203-216]

ر

 • رامسر نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 147-157]
 • راهبرد امنیتی بررسی و تحلیل ساختار امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز در راستای الگوی امنیتی بازدارندگی با تأکید بر نقش راهبردی منطقه‌ای و بین المللی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 191-214]
 • راهبردها و اقدامات شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 1-22]
 • رشد اقتصادی توسعه مالی و نهادی و ارتباط آن‌ها با رشد اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 27-40]
 • رضایت شهروندان بررسی عوامل موثربررضایت شهروندان ازامنیت فضاهای گردشگری کلانشهرتهران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 109-122]
 • رضایتمندی بررسی نقش سرمایه‌گذاری و طرح‌های عمرانی در توسعه صنعت گردشگری مازندران (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 203-219]
 • رضایتمندی گردشگری مذهبی بکارگیری فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی و نقش آن در رضایتمندی گردشگران اماکن مذهبی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 273-294]
 • رگرسیون خطی بررسی آلاینده‌های تاثیرگذار بر آلودگی هوای تهران و راهکارهای کنترل با توجه به شاخص کیفیت AQI [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 55-73]
 • روستا تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست محیطی و اجتماعی مناطق روستایی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی شهرستان خوانسار) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 145-161]
 • روستائیان تحلیل متغیرهای جغرافیائی رفتارهای کارآفرینی روستائیان تولید کننده شهرستان گرمساردر توسعه روستائی (ارائه یک مدل راهبردی برای روستاهای منطقه گرمسار) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 187-201]
 • روسیه تأثیر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه بر تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای ‌ایران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 75-89]
 • روش شناخت و ارزیابی کیفی میادین شهری اروپایی بر اساس ماتریس QRM و روش HSE [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 67-85]
 • رویکرد پدیدراشناسی شناخت و ارزیابی کیفی میادین شهری اروپایی بر اساس ماتریس QRM و روش HSE [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 67-85]

ز

 • زیرساخت ها بررسی نقش سرمایه‌گذاری و طرح‌های عمرانی در توسعه صنعت گردشگری مازندران (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 203-219]
 • زیست شهری نقش سیاست گذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بر سلامت و بهداشت؛ مطالعه موردی منطقه 15 شهر تهران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 213-229]
 • زلزله بررسی الگوی فضایی آسیب‌پذیری شهرها از زلزله و پیشنهاد الگوی بهینه (نمونه موردی: ‌شهر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 265-284]
 • زمینه‌های محلی تحلیل عوامل و فرایندهای محلی در تحولات فضایی شهر بجنورد طی سال‌های 1345 تا 1395 [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 341-360]
 • زنجیره ﻣﺎرﻛﻮف آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 229-243]

ژ

 • ژاپن پیامدهای ژئوپلیتیکی اختلافات سرزمینی ژاپن با چین و چشم‌انداز تحولات منطقه‌ ژئوپلیتیکی شرق آسیا [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 119-139]
 • ژئو استراتژیک- خلیج فارس- ایران تحلیل بحران سوریه با تأکید بر بازیگران و تأثیر آن بر امنیت سازی درخلیج فارس [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 261-279]
 • ژئواکونومیک جامعه شبکه‌ای و تروریسم نوین؛ بررسی منابع ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه در راستای دستیابی به یک مدیریت اجرایی برای امنیت [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 163-186]
 • ژئوپلیتیک جامعه شبکه‌ای و تروریسم نوین؛ بررسی منابع ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه در راستای دستیابی به یک مدیریت اجرایی برای امنیت [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 163-186]
 • ژئوپلیتیک انرژی بررسی راهبرد اقتصاد مقاومتی با محوریت انرژی گاز در بستر جغرافیایی سیاسی ایران [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 79-96]
 • ژئوپلیتیک مذهب بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 159-189]
 • ژئوپلیتیک منطقه‌ای تأثیر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه بر تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای ‌ایران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 75-89]
 • ژئوکالچر جامعه شبکه‌ای و تروریسم نوین؛ بررسی منابع ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه در راستای دستیابی به یک مدیریت اجرایی برای امنیت [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 163-186]

س

 • ساختار نظام تحلیل معادلات قدرت جهانی در بستر ژئو‌کالچر؛ تقابل، رقابت یا همکاری [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 163-191]
 • سازمان ملل متحد بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 159-189]
 • سیاست خارجی فرصت‌های ژئوپلیتیکی در روابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خاورمیانه (مطالعه موردی کشور عراق از 2010 -2017) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 45-60]
 • ساماندهی ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد افزایش پایداری در کیفیت زندگی ساکنین (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر آمل) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 1-14]
 • سامانه‏های اطلاعات جغرافیایی ارزیابی توان بوم‏ شناسی و تعیین وا‏حدهای گردشگری براساس عوامل طبیعی-اقلیمی مطالعه موردی: شهرستان چالوس [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 41-54]
 • سیرانبند آمایش بازارچه‌های مرزی غرب ایران الگوی اقتصادی_کالبدی در پایداری شهرهای کوچک نمونه موردی: (بازارچه مرزی سیرانبند بانه) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 382-394]
 • سرفیروزآباد نقش عوامل محیطی بر تخریب محوطه‌های باستانی (مطالعه موردی محوطه‌های باستانی دهستان سر فیروزآباد استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 19-32]
 • سرمایه اجتماعی کاربرد مدل "تحلیل شکاف" در بررسی نقاط قوت و ضعف مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محلات شهری در راستای برنامه‌ریزی سیستمی در فضاهای شهری (نمونه موردی محلات کیانپارس و لشکرآباد اهواز) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 123-142]
 • سرمایه‌گذاری بررسی نقش سرمایه‌گذاری و طرح‌های عمرانی در توسعه صنعت گردشگری مازندران (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 203-219]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 229-243]
 • سکونتگاه‌ غیررسمی تحلیل شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی (نمونه موردی: محله فرحزاد تهران) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 245-260]
 • سکونتگاه های روستایی نقش مدیریت کاهش حوادث غیر مترقبه (زلزله) در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهر کرد [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 329-340]
 • سلامت و بهداشت نقش سیاست گذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بر سلامت و بهداشت؛ مطالعه موردی منطقه 15 شهر تهران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 213-229]
 • سواحل مکران آمایش سرزمینی و توسعه سواحل مکران با تأکید بر مکان‌یابی و احداث شبکه‌های حمل و نقل در راستای ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 151-174]
 • سوخت فسیلی برنامه‌ریزی منطقه‌ای بکارگیری انرژی خورشیدی در مزارع تولید مرغ گوشتی در استان سمنان [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 181-201]

ش

 • شاخص شهر سبز مقایسه تطبیقی شهر سبز در نظام برنامه‌ریزی شهری آلمان و ایران (مورد مطالعه – کلانشهرهای برلین و تهران) [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 75-88]
 • شاخص ناموزون موریس سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ساوه از نظر میزان محرومیت و درجه توسعه‌یافتگی با استفاده از شاخص ناموزون موریس [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 203-216]
 • شاخص‌های اجتماعی تحلیل شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی (نمونه موردی: محله فرحزاد تهران) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 245-260]
 • شاخص‌های اجتماعی مسکن ارزیابی وضعیت شاخص‌های اجتماعی مسکن در نواحی روستایی استان گیلان [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 249-268]
 • شاخص‌های توسعه گردشگری ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 305-320]
 • شاخص‌های زیست‌محیطی راهبردهای افزایش مشارکت مردمی در ارتقاء شاخص‌های زیست محیطی نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان‌های بخش مرکزی ملارد) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 131-150]
 • شاخص‌های مسکن ارزیابی وضعیت شاخص‌های اجتماعی مسکن در نواحی روستایی استان گیلان [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 249-268]
 • شبکه‌های حمل و نقل آمایش سرزمینی و توسعه سواحل مکران با تأکید بر مکان‌یابی و احداث شبکه‌های حمل و نقل در راستای ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 151-174]
 • شیراز تبیین و ارائه الگوی بهینه تخصیص ظرفیت‌های توسعه میان افزای با استفاده از GIS (نمونه موردی: کلانشهر شیراز) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 217-230]
 • شرق آسیا پیامدهای ژئوپلیتیکی اختلافات سرزمینی ژاپن با چین و چشم‌انداز تحولات منطقه‌ ژئوپلیتیکی شرق آسیا [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 119-139]
 • شهر اسلامی - ایرانی الگویی راهبردی از محله پایدار شهر اسلامی – ایرانی (محله بنیاد شهر قم ) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 361-381]
 • شهر اصفهان تحلیل فضایی اماکن ورزشی و ارزیابی نحوه دسترسی به این مراکز با توجه به الگوی توزیع فضایی آنها در سطح شبکه‌های ارتباطی (نمونه موردی: شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 397-412]
 • شهر ایلام نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 289-304]
 • شهر ایلام تحلیل برهم کنش روستاشهری به منظور تعیین حوزه نفوذ ایلام [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 105-118]
 • شهر امیرکلا ارزیابی اثرات بافت کالبدی در افزایش امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: محلات شهر امیرکلا) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 295-313]
 • شهر بجنورد تحلیل عوامل و فرایندهای محلی در تحولات فضایی شهر بجنورد طی سال‌های 1345 تا 1395 [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 341-360]
 • شهربناب ارزیابی شاخص‌های کیفیت محیط شهری در مجتمع‌های مسکونی بناب و عوامل فردی مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 33-45]
 • شهر پایدار اسلامی الگویی راهبردی از محله پایدار شهر اسلامی – ایرانی (محله بنیاد شهر قم ) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 361-381]
 • شهر تهران برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقه‌ای از نگاه ساکنین مناطق 22 گانه شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 67-91]
 • شهر تهران مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 231-247]
 • شهر خلاق ارزیابی میزان تطابق شهر قاین با شاخص‌های شهر خلاق [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 13-26]
 • شهرداری عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 231-250]
 • شهردیر سنجش میزان رضایت از خدمات رفاه عمومی درنظام کاربری اراضی شهر بندر دیر استان بوشهر [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 91-108]
 • شهر سبز مقایسه تطبیقی شهر سبز در نظام برنامه‌ریزی شهری آلمان و ایران (مورد مطالعه – کلانشهرهای برلین و تهران) [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 75-88]
 • شهرستان خوانسار تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست محیطی و اجتماعی مناطق روستایی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی شهرستان خوانسار) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 145-161]
 • شهرستان فیروزکوه نقش گردشگری در درآمدزایی مناطق روستایی با ارائه یک مدل راهبردی در توسعه گردشگری روستاها (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 49-77]
 • شهرستان گرمسار تحلیل متغیرهای جغرافیائی رفتارهای کارآفرینی روستائیان تولید کننده شهرستان گرمساردر توسعه روستائی (ارائه یک مدل راهبردی برای روستاهای منطقه گرمسار) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 187-201]
 • شهر قاین ارزیابی میزان تطابق شهر قاین با شاخص‌های شهر خلاق [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 13-26]
 • شهر نهاوند اولویت‌بندی راهبردهای مورد تأکید و منتخب پیاده مداری شهر نهاوند با استفاده از ابزار QSPM در تجزیه و تحلیل SWOT [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 61-73]
 • شهروندی مقایسه‌ی تطبیقی دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی (رویکرد کشورهای غربی) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 161-179]

ص

 • صنایع دستی روستایی ارزیابی نقش زنان روستایی در صنایع دستی و ارتقاء توسعه‌ی پایدار روستایی (مطالعه‌ی موردی جوادآباد ورامین) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 129-146]

ض

 • ضرورت‌ها شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 1-22]

ط

 • طرح جامع گردشگری تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 197-221]

ع

 • عراق فرصت‌های ژئوپلیتیکی در روابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خاورمیانه (مطالعه موردی کشور عراق از 2010 -2017) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 45-60]
 • عربستان سعودی بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 159-189]
 • عوامل فردی ارزیابی شاخص‌های کیفیت محیط شهری در مجتمع‌های مسکونی بناب و عوامل فردی مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 33-45]
 • عوامل محیطی نقش عوامل محیطی بر تخریب محوطه‌های باستانی (مطالعه موردی محوطه‌های باستانی دهستان سر فیروزآباد استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 19-32]

ف

 • فازی مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 231-247]
 • فرحزاد تحلیل شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی (نمونه موردی: محله فرحزاد تهران) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 245-260]
 • فرقه گرائی ریشه‌های بسط و نضج بنیادگرائی افراطی در پاکستان در راستای ایجاد امنیت ملی و منطقه‌ای با تاکید بر مرزهای مشترک ایران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 1-18]
 • فرهنگ تحلیل معادلات قدرت جهانی در بستر ژئو‌کالچر؛ تقابل، رقابت یا همکاری [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 163-191]
 • فرهنگ شهر و شهرنشینی نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 289-304]
 • فیروزکوه تحلیل پهنه‌های اکوتوریستی با استفاده از مدل TOPSIS (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه، استان تهران، ایران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 191-202]
 • فضایی تحلیل عوامل و فرایندهای محلی در تحولات فضایی شهر بجنورد طی سال‌های 1345 تا 1395 [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 341-360]
 • فضاهای گردشگری بررسی عوامل موثربررضایت شهروندان ازامنیت فضاهای گردشگری کلانشهرتهران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 109-122]
 • فقر تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 93-107]
 • فلسطین راهبرد عوامل ساختار قدرت‌های برتر جنوب غرب آسیا چرایی قدرت‌های فرامنطقه ای بر علل برتر جلوه دادن رژیم اشغالگر قدس [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 319-328]

ق

 • قدرت‌های منطقه وفرامنطقه راهبرد عوامل ساختار قدرت‌های برتر جنوب غرب آسیا چرایی قدرت‌های فرامنطقه ای بر علل برتر جلوه دادن رژیم اشغالگر قدس [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 319-328]

ک

 • کاربری اراضی سنجش میزان رضایت از خدمات رفاه عمومی درنظام کاربری اراضی شهر بندر دیر استان بوشهر [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 91-108]
 • کرمانشاه نقش عوامل محیطی بر تخریب محوطه‌های باستانی (مطالعه موردی محوطه‌های باستانی دهستان سر فیروزآباد استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 19-32]
 • کرمانشاه بررسی الگوی فضایی آسیب‌پذیری شهرها از زلزله و پیشنهاد الگوی بهینه (نمونه موردی: ‌شهر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 265-284]
 • کشورهای خاورمیانه فرصت‌های ژئوپلیتیکی در روابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خاورمیانه (مطالعه موردی کشور عراق از 2010 -2017) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 45-60]
 • کیفیت زندگی ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد افزایش پایداری در کیفیت زندگی ساکنین (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر آمل) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 1-14]
 • کلانشهر تهران تبیین میزان اثرگذاری مولفه‌های نهادی در الگوی مدیریت زمین شهری در ایران موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 33-47]
 • کلانشهر تهران مقایسه تطبیقی شهر سبز در نظام برنامه‌ریزی شهری آلمان و ایران (مورد مطالعه – کلانشهرهای برلین و تهران) [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 75-88]
 • کلانشهر تهران– چالش‌های مدیریتی- مدل SWOT تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 141-162]
 • کلان شهرها بررسی شاخص‌های زیست‌محیطی توسعه پایدار و سطح برخورداری آن در کلان‌شهرهای ایران [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 275-298]
 • کلیدواژگان: ژئوکالچر تحلیل معادلات قدرت جهانی در بستر ژئو‌کالچر؛ تقابل، رقابت یا همکاری [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 163-191]

گ

 • گاز بررسی راهبرد اقتصاد مقاومتی با محوریت انرژی گاز در بستر جغرافیایی سیاسی ایران [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 79-96]
 • گردشگری بررسی و تحلیلی بر نقش و جایگاه آئین‌های بومی و سنتی در توسعه پایدار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: منطقه سوادکوه در استان مازندران ) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 87-105]
 • گردشگری سازه‌های مؤثر بر کارآفرینی در مناطق گردشگری شهرستان همدان (مطالعه موردی مناطق گردشگری بخش مرکزی) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 239-251]
 • گردشگری ارزیابی نقش و تاثیر توسعه‌ی فضای کسب و کار کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 251-275]
 • گردشگری پایدار تأثیر مدیریت استراتژیک تالاب بر گردشگری پایدار منطقه مطالعه موردی: تالاب انزلی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 175-189]
 • گردشگری روستایی بررسی و تحلیلی بر نقش و جایگاه آئین‌های بومی و سنتی در توسعه پایدار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: منطقه سوادکوه در استان مازندران ) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 87-105]
 • گردشگری شهری تعیین ظرفیت تحمل جاذبه‌های دو محور گردشگری شهر کاشان [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 1-12]
 • گردشگری فرهنگی بررسی و تحلیلی بر نقش و جایگاه آئین‌های بومی و سنتی در توسعه پایدار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: منطقه سوادکوه در استان مازندران ) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 87-105]
 • گردشگری مدرن نقش توان‌مندی‌ها و زیرساخت‌های گردشگری در توسعه گردشگری مدرن و پویایی اقتصادی با تأکید بر نقش متغیرهای سیستمی به ویژه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 107-128]

ل

 • لرستان ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 305-320]

م

 • ماتریس QRM شناخت و ارزیابی کیفی میادین شهری اروپایی بر اساس ماتریس QRM و روش HSE [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 67-85]
 • مارکوف سوئیچینگ توسعه مالی و نهادی و ارتباط آن‌ها با رشد اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 27-40]
 • ماسوله بررسی اقلیم، معماری و فرهنگ ماسوله با رویکرد معماری بومی از منظر انسان شناسی شهری [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 47-59]
 • مبادلات اقتصادی تحلیل و بررسی چالش‌های بازارچه‌های مرزی در ایران: مطالعه موردی بازارچه‌های مرزی استان بوشهر [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 333-353]
 • متغیرهای جغرافیایی بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران: مطالعه موردی استان سمنان در راستای ارائه یک مدل علمی بر مبنای متغیرهای جغرافیایی [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 15-43]
 • متغیرهای سیستمی نقش توان‌مندی‌ها و زیرساخت‌های گردشگری در توسعه گردشگری مدرن و پویایی اقتصادی با تأکید بر نقش متغیرهای سیستمی به ویژه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 107-128]
 • محرومیت سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ساوه از نظر میزان محرومیت و درجه توسعه‌یافتگی با استفاده از شاخص ناموزون موریس [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 203-216]
 • محیط توسعه ترسیم ساختار توسعه گردشگری تفریحی ورزشی مبتنی بر مسیرها و راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی جزیره قشم) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 125-143]
 • محلات پایدار بررسی تطبیقی پایداری محلات شهری با تأکید بر کیفیت محیط شهری در جغرافیای شهر تهران مطالعه موردی: محلات سنگلج و هفت حوض [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 89-103]
 • محلات نوساز و فرسوده ارزیابی اثرات بافت کالبدی در افزایش امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: محلات شهر امیرکلا) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 295-313]
 • محله کیانپارس کاربرد مدل "تحلیل شکاف" در بررسی نقاط قوت و ضعف مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محلات شهری در راستای برنامه‌ریزی سیستمی در فضاهای شهری (نمونه موردی محلات کیانپارس و لشکرآباد اهواز) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 123-142]
 • محور فرهنگی – تاریخی شهر اصفهان تدوین مؤلفه‌های «شهر خلاق صنایع ‌دستی» در محور فرهنگی-تاریخی اصفهان به روش تحلیل ‌محتوا [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 23-39]
 • محورهای گردشگری تعیین ظرفیت تحمل جاذبه‌های دو محور گردشگری شهر کاشان [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 1-12]
 • مخازن استراتژیک بررسی راهبرد اقتصاد مقاومتی با محوریت انرژی گاز در بستر جغرافیایی سیاسی ایران [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 79-96]
 • میدان شهری شناخت و ارزیابی کیفی میادین شهری اروپایی بر اساس ماتریس QRM و روش HSE [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 67-85]
 • مدیریت بررسی مسائل مدیریتی حریم کلان‌شهر تهران در ارتباط با روند فعلی و آتی تحولات کالبدی و جمعیتی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 215-238]
 • مدیریت بحران بررسی و سنجش تاب آوری شبکه ارتباطی شهری با رویکرد مدیریت بحران (نمونه موردی منطقه 2 تهران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 41-65]
 • مدیریت بحران بررسی مکان گزینی پایگاه‌های مدیریت بحران منطقه 11 شهرداری تهران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 295-314]
 • مدیریت پایدار ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی در برابر مخاطرات زلزله با رویکرد دستیابی به مدیریت پایدار (مورد مطالعه: منطقه یک تهران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 97-112]
 • مدیریت توسعه ترسیم ساختار توسعه گردشگری تفریحی ورزشی مبتنی بر مسیرها و راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی جزیره قشم) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 125-143]
 • مدیریت سانحه نقش مدیریت کاهش حوادث غیر مترقبه (زلزله) در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهر کرد [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 329-340]
 • مدرسه طبیعت سنجش تمایل به پرداخت خانوارها به منظور بهره‌مندی فرزندانشان از پارک طبیعت پردیسان بعنوان مدرسه طبیعت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM) (مطالعه موردی: پارک پردیسان) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 143-160]
 • مدل SWOT تأثیر مدیریت استراتژیک تالاب بر گردشگری پایدار منطقه مطالعه موردی: تالاب انزلی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 175-189]
 • مدل بوم‏شناسی ‏گردشگری ارزیابی توان بوم‏ شناسی و تعیین وا‏حدهای گردشگری براساس عوامل طبیعی-اقلیمی مطالعه موردی: شهرستان چالوس [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 41-54]
 • مدل تحلیل شبکه مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 231-247]
 • مدل تحلیل شکاف کاربرد مدل "تحلیل شکاف" در بررسی نقاط قوت و ضعف مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محلات شهری در راستای برنامه‌ریزی سیستمی در فضاهای شهری (نمونه موردی محلات کیانپارس و لشکرآباد اهواز) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 123-142]
 • مدل خود توضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) تحلیل اثر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط زیست در ایران (با ارائه یک مدل کاربردی در برنامه‌ریزی محیطی) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 13-31]
 • مدل دیویدسون تحلیل بار ترافیکی و حجم سفر در جانمایی مراکز خدمات شهری (مطالعه موردی: بازار هفتگی شهر گرگان) [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 281-294]
 • مدل رگرسیونی لاجیت سنجش تمایل به پرداخت خانوارها به منظور بهره‌مندی فرزندانشان از پارک طبیعت پردیسان بعنوان مدرسه طبیعت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM) (مطالعه موردی: پارک پردیسان) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 143-160]
 • مدل‌سازی بررسی الگوی فضایی آسیب‌پذیری شهرها از زلزله و پیشنهاد الگوی بهینه (نمونه موردی: ‌شهر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 265-284]
 • مدل سوات نقش گردشگری در درآمدزایی مناطق روستایی با ارائه یک مدل راهبردی در توسعه گردشگری روستاها (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 49-77]
 • مدل‌های مفهومی ارائه مدل‌ مفهومی جغرافیای کاربردی در آموزش علوم به کودکان استثنائی (تیزهوشان) با رویکرد نانو تکنولوژی (مطالعه موردی: مدارس منطقه 2 تهران) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 305-318]
 • مدل ویکور سنجش میزان رضایت از خدمات رفاه عمومی درنظام کاربری اراضی شهر بندر دیر استان بوشهر [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 91-108]
 • مرزهای ایران ریشه‌های بسط و نضج بنیادگرائی افراطی در پاکستان در راستای ایجاد امنیت ملی و منطقه‌ای با تاکید بر مرزهای مشترک ایران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 1-18]
 • مرغداری برنامه‌ریزی منطقه‌ای بکارگیری انرژی خورشیدی در مزارع تولید مرغ گوشتی در استان سمنان [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 181-201]
 • میزان تطابق ارزیابی میزان تطابق شهر قاین با شاخص‌های شهر خلاق [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 13-26]
 • مسکن مهر ارزیابی شاخص‌های کیفیت محیط شهری در مجتمع‌های مسکونی بناب و عوامل فردی مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 33-45]
 • معادلات قدرت جهانی تحلیل معادلات قدرت جهانی در بستر ژئو‌کالچر؛ تقابل، رقابت یا همکاری [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 163-191]
 • معماری ارائه نگرشی نوین در طراحی معماری با رویکرد معناشناسی اُمبرتو اکو [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 251-265]
 • معماری بومی بررسی اقلیم، معماری و فرهنگ ماسوله با رویکرد معماری بومی از منظر انسان شناسی شهری [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 47-59]
 • معنا ارائه نگرشی نوین در طراحی معماری با رویکرد معناشناسی اُمبرتو اکو [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 251-265]
 • مکان‌یابی بررسی مکان گزینی پایگاه‌های مدیریت بحران منطقه 11 شهرداری تهران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 295-314]
 • منابع توسعه ترسیم ساختار توسعه گردشگری تفریحی ورزشی مبتنی بر مسیرها و راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی جزیره قشم) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 125-143]
 • منابع زیست محیطی و اجتماعی تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست محیطی و اجتماعی مناطق روستایی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی شهرستان خوانسار) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 145-161]
 • مناطق روستایی ارزیابی وضعیت شاخص‌های اجتماعی مسکن در نواحی روستایی استان گیلان [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 249-268]
 • منطقه 12 تبیین میزان اثرگذاری مولفه‌های نهادی در الگوی مدیریت زمین شهری در ایران موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 33-47]
 • منطقه 15 شهر تهران نقش سیاست گذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بر سلامت و بهداشت؛ مطالعه موردی منطقه 15 شهر تهران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 213-229]
 • منطقه 2 تهران ارائه مدل‌ مفهومی جغرافیای کاربردی در آموزش علوم به کودکان استثنائی (تیزهوشان) با رویکرد نانو تکنولوژی (مطالعه موردی: مدارس منطقه 2 تهران) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 305-318]
 • منطقه یک تهران ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی در برابر مخاطرات زلزله با رویکرد دستیابی به مدیریت پایدار (مورد مطالعه: منطقه یک تهران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 97-112]
 • منظر شهری تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 197-221]
 • موقعیت ژئوپلیتیک آمایش سرزمینی و توسعه سواحل مکران با تأکید بر مکان‌یابی و احداث شبکه‌های حمل و نقل در راستای ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 151-174]
 • مولفه‌های نهادی تبیین میزان اثرگذاری مولفه‌های نهادی در الگوی مدیریت زمین شهری در ایران موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 33-47]
 • مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‎ها تدوین مؤلفه‌های «شهر خلاق صنایع ‌دستی» در محور فرهنگی-تاریخی اصفهان به روش تحلیل ‌محتوا [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 23-39]

ن

 • نابرابری درآمد تحلیل اثر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط زیست در ایران (با ارائه یک مدل کاربردی در برنامه‌ریزی محیطی) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 13-31]
 • نانو تکنولوژی ارائه مدل‌ مفهومی جغرافیای کاربردی در آموزش علوم به کودکان استثنائی (تیزهوشان) با رویکرد نانو تکنولوژی (مطالعه موردی: مدارس منطقه 2 تهران) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 305-318]
 • نظام جهانی تحلیل معادلات قدرت جهانی در بستر ژئو‌کالچر؛ تقابل، رقابت یا همکاری [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 163-191]
 • نظام کیفری ایران مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران با ارائه یک راهبرد علمی [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 193-212]
 • نظام مطلوب برنامه‌ریزی شهری آمایش فضایی- جغرافیایی مکان‌یابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت: مطالعه موردی مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه‌ریزی شهری [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 221-248]
 • نقش زنان روستایی ارزیابی نقش زنان روستایی در صنایع دستی و ارتقاء توسعه‌ی پایدار روستایی (مطالعه‌ی موردی جوادآباد ورامین) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 129-146]
 • نواحی روستایی راهبردهای افزایش مشارکت مردمی در ارتقاء شاخص‌های زیست محیطی نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان‌های بخش مرکزی ملارد) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 131-150]

و

 • واژگان ﻛﻠﻴﺪی: پیش بینی آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 229-243]
 • واژگان کلیدی الگویی راهبردی از محله پایدار شهر اسلامی – ایرانی (محله بنیاد شهر قم ) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 361-381]
 • واژگان کلیدی: Swot اولویت‌بندی راهبردهای مورد تأکید و منتخب پیاده مداری شهر نهاوند با استفاده از ابزار QSPM در تجزیه و تحلیل SWOT [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 61-73]
 • واژگان کلیدی: ایران تأثیر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه بر تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای ‌ایران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 75-89]
 • واژگان کلیدی: ارزیابی ارزیابی میزان تطابق شهر قاین با شاخص‌های شهر خلاق [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 13-26]
 • واژگان کلیدی: ارزش‌حفاظتی سنجش تمایل به پرداخت خانوارها به منظور بهره‌مندی فرزندانشان از پارک طبیعت پردیسان بعنوان مدرسه طبیعت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM) (مطالعه موردی: پارک پردیسان) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 143-160]
 • واژگان کلیدی: آزادی مذهب بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 159-189]
 • واژگان کلیدی: افراط گرایی ریشه‌های بسط و نضج بنیادگرائی افراطی در پاکستان در راستای ایجاد امنیت ملی و منطقه‌ای با تاکید بر مرزهای مشترک ایران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 1-18]
 • واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی بررسی راهبرد اقتصاد مقاومتی با محوریت انرژی گاز در بستر جغرافیایی سیاسی ایران [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 79-96]
 • واژگان کلیدی: اکوتوریسم تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست محیطی و اجتماعی مناطق روستایی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی شهرستان خوانسار) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 145-161]
 • واژگان کلیدی: الگوی فضایی آسیب‌پذیری بررسی الگوی فضایی آسیب‌پذیری شهرها از زلزله و پیشنهاد الگوی بهینه (نمونه موردی: ‌شهر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 265-284]
 • واژگان کلیدی: آمایش سرزمینی آمایش سرزمینی و توسعه سواحل مکران با تأکید بر مکان‌یابی و احداث شبکه‌های حمل و نقل در راستای ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 151-174]
 • واژگان کلیدی: آمایش شهری آمایش فضایی- جغرافیایی مکان‌یابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت: مطالعه موردی مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه‌ریزی شهری [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 221-248]
 • واژگان کلیدی: انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه‌ریزی منطقه‌ای بکارگیری انرژی خورشیدی در مزارع تولید مرغ گوشتی در استان سمنان [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 181-201]
 • واژگان کلیدی: بازارچه مرزی تحلیل و بررسی چالش‌های بازارچه‌های مرزی در ایران: مطالعه موردی بازارچه‌های مرزی استان بوشهر [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 333-353]
 • واژگان کلیدی: بافت فرسوده شهری ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد افزایش پایداری در کیفیت زندگی ساکنین (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر آمل) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 1-14]
 • واژگان کلیدی: بحران بررسی مکان گزینی پایگاه‌های مدیریت بحران منطقه 11 شهرداری تهران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 295-314]
 • واژگان کلیدی: برنامه‌ریزی تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی طرح جامع گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائه الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 197-221]
 • واژگان کلیدی: برهم کنش روستا-شهری تحلیل برهم کنش روستاشهری به منظور تعیین حوزه نفوذ ایلام [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 105-118]
 • واژگان کلیدی: پایداری شهرکوچک آمایش بازارچه‌های مرزی غرب ایران الگوی اقتصادی_کالبدی در پایداری شهرهای کوچک نمونه موردی: (بازارچه مرزی سیرانبند بانه) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 382-394]
 • واژگان کلیدی: پیامدهای ژئوپلیتیکی پیامدهای ژئوپلیتیکی اختلافات سرزمینی ژاپن با چین و چشم‌انداز تحولات منطقه‌ ژئوپلیتیکی شرق آسیا [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 119-139]
 • واژگان کلیدی: تاب‌آوری ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی در برابر مخاطرات زلزله با رویکرد دستیابی به مدیریت پایدار (مورد مطالعه: منطقه یک تهران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 97-112]
 • واژگان کلیدی: تحلیل فضایی تحلیل فضایی اماکن ورزشی و ارزیابی نحوه دسترسی به این مراکز با توجه به الگوی توزیع فضایی آنها در سطح شبکه‌های ارتباطی (نمونه موردی: شهر اصفهان) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 397-412]
 • واژگان کلیدی: تروریسم نوین جامعه شبکه‌ای و تروریسم نوین؛ بررسی منابع ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری تروریسم نوین در منطقه خاورمیانه در راستای دستیابی به یک مدیریت اجرایی برای امنیت [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 163-186]
 • واژگان کلیدی: تهران بررسی آلاینده‌های تاثیرگذار بر آلودگی هوای تهران و راهکارهای کنترل با توجه به شاخص کیفیت AQI [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 55-73]
 • واژگان کلیدی: توسعه‌یافتگی سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ساوه از نظر میزان محرومیت و درجه توسعه‌یافتگی با استفاده از شاخص ناموزون موریس [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 203-216]
 • واژگان کلیدی: توسعه پایدار مقایسه تطبیقی شهر سبز در نظام برنامه‌ریزی شهری آلمان و ایران (مورد مطالعه – کلانشهرهای برلین و تهران) [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 75-88]
 • واژگان کلیدی: توسعه ظرفیتی نقش مدیریت کاهش حوادث غیر مترقبه (زلزله) در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهر کرد [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 329-340]
 • واژگان کلیدی: توسعه مالی توسعه مالی و نهادی و ارتباط آن‌ها با رشد اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 27-40]
 • واژگان کلیدی: توسعه منطقه‌ای برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقه‌ای از نگاه ساکنین مناطق 22 گانه شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 67-91]
 • واژگان کلیدی: جغرافیای تهران بررسی تطبیقی پایداری محلات شهری با تأکید بر کیفیت محیط شهری در جغرافیای شهر تهران مطالعه موردی: محلات سنگلج و هفت حوض [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 89-103]
 • واژگان کلیدی: جغرافیای کاربردی ارائه مدل‌ مفهومی جغرافیای کاربردی در آموزش علوم به کودکان استثنائی (تیزهوشان) با رویکرد نانو تکنولوژی (مطالعه موردی: مدارس منطقه 2 تهران) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 305-318]
 • واژگان کلیدی: حوضه-جدایشی کششی-رفسنجان-خنامان-برنامه‌ریزی روستایی-طرح هادی تأثیر حوضه جدایشی-کششی شرق رفسنجان در راستای برنامه‌ریزی روستایی و شکل‌گیری طرح هادی روستای خنامان [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 113-129]
 • واژگان کلیدی: خلیج فارس بررسی و تحلیل ساختار امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز در راستای الگوی امنیتی بازدارندگی با تأکید بر نقش راهبردی منطقه‌ای و بین المللی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 191-214]
 • واژگان کلیدی: دموکراسی لیبرال مقایسه‌ی تطبیقی دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی (رویکرد کشورهای غربی) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 161-179]
 • واژگان کلیدی: رشد شهرنشینى بررسی مسائل مدیریتی حریم کلان‌شهر تهران در ارتباط با روند فعلی و آتی تحولات کالبدی و جمعیتی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 215-238]
 • واژگان کلیدی: رضایت‌مندی سکونتی ارزیابی شاخص‌های کیفیت محیط شهری در مجتمع‌های مسکونی بناب و عوامل فردی مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 33-45]
 • واژگان کلیدی: روستا ارزیابی نقش زنان روستایی در صنایع دستی و ارتقاء توسعه‌ی پایدار روستایی (مطالعه‌ی موردی جوادآباد ورامین) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 129-146]
 • واژگان کلیدی: زیرساخت‌های گردشگری نقش توان‌مندی‌ها و زیرساخت‌های گردشگری در توسعه گردشگری مدرن و پویایی اقتصادی با تأکید بر نقش متغیرهای سیستمی به ویژه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 107-128]
 • واژگان کلیدی: زلزله تحلیل شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی (نمونه موردی: محله فرحزاد تهران) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 245-260]
 • واژگان کلیدی: ژئوپولیتیک تحلیل بحران سوریه با تأکید بر بازیگران و تأثیر آن بر امنیت سازی درخلیج فارس [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 261-279]
 • واژگان کلیدی‌: سیاست گذاری دولتی نقش سیاست گذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بر سلامت و بهداشت؛ مطالعه موردی منطقه 15 شهر تهران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 213-229]
 • واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 93-107]
 • واژگان کلیدی: شاخص‌های زیست‌محیطی بررسی شاخص‌های زیست‌محیطی توسعه پایدار و سطح برخورداری آن در کلان‌شهرهای ایران [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 275-298]
 • واژگان کلیدی: شبکه ارتباطی بررسی و سنجش تاب آوری شبکه ارتباطی شهری با رویکرد مدیریت بحران (نمونه موردی منطقه 2 تهران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 41-65]
 • واژگان کلیدی: «شهر خلاق صنایع دستی» تدوین مؤلفه‌های «شهر خلاق صنایع ‌دستی» در محور فرهنگی-تاریخی اصفهان به روش تحلیل ‌محتوا [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 23-39]
 • واژگان کلیدی: شهرهوشمند شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 1-22]
 • واژگان کلیدی: صهیونیزم راهبرد عوامل ساختار قدرت‌های برتر جنوب غرب آسیا چرایی قدرت‌های فرامنطقه ای بر علل برتر جلوه دادن رژیم اشغالگر قدس [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 319-328]
 • واژگان کلیدی: طراحی شهری شناخت و ارزیابی کیفی میادین شهری اروپایی بر اساس ماتریس QRM و روش HSE [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 67-85]
 • واژگان کلیدی: ظرفیت تحمل تعیین ظرفیت تحمل جاذبه‌های دو محور گردشگری شهر کاشان [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 1-12]
 • واژگان کلیدی: ظرفیت‌های توسعه میان افزا تبیین و ارائه الگوی بهینه تخصیص ظرفیت‌های توسعه میان افزای با استفاده از GIS (نمونه موردی: کلانشهر شیراز) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 217-230]
 • واژگان کلیدی: عدالت فضایی سنجش میزان رضایت از خدمات رفاه عمومی درنظام کاربری اراضی شهر بندر دیر استان بوشهر [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 91-108]
 • واژگان کلیدی: عوامل و فرایندها تحلیل عوامل و فرایندهای محلی در تحولات فضایی شهر بجنورد طی سال‌های 1345 تا 1395 [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 341-360]
 • واژگان کلیدی: فرصت‌های ژئوپلیتیکی فرصت‌های ژئوپلیتیکی در روابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خاورمیانه (مطالعه موردی کشور عراق از 2010 -2017) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 45-60]
 • واژگان کلیدی: فرهنگ بررسی اقلیم، معماری و فرهنگ ماسوله با رویکرد معماری بومی از منظر انسان شناسی شهری [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 47-59]
 • واژگان کلیدی: فضای سبز ارزیابی دسترسی عینی به پارک‌ها و فضاهای سبز برمبنای سفر پیاده (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 7 تهران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 1-11]
 • واژگان کلیدی: فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بکارگیری فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی و نقش آن در رضایتمندی گردشگران اماکن مذهبی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 273-294]
 • واژگان کلیدی: کارآفرین تحلیل متغیرهای جغرافیائی رفتارهای کارآفرینی روستائیان تولید کننده شهرستان گرمساردر توسعه روستائی (ارائه یک مدل راهبردی برای روستاهای منطقه گرمسار) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 187-201]
 • واژگان کلیدی: کارآفرینی سازه‌های مؤثر بر کارآفرینی در مناطق گردشگری شهرستان همدان (مطالعه موردی مناطق گردشگری بخش مرکزی) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 239-251]
 • واژگان کلیدی: کارآفرینی ارزیابی نقش و تاثیر توسعه‌ی فضای کسب و کار کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 251-275]
 • واژگان کلیدی: کتابخانه‌های عمومی مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 231-247]
 • واژگان کلیدی: گردشگری ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 305-320]
 • واژگان کلیدی: گردشگری نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 147-157]
 • واژگان کلیدی: گردشگری تحلیل پهنه‌های اکوتوریستی با استفاده از مدل TOPSIS (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه، استان تهران، ایران) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 191-202]
 • واژگان کلیدی: گردشگری بررسی عوامل موثربررضایت شهروندان ازامنیت فضاهای گردشگری کلانشهرتهران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 109-122]
 • واژگان کلیدی: گردشگری بررسی نقش سرمایه‌گذاری و طرح‌های عمرانی در توسعه صنعت گردشگری مازندران (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 203-219]
 • واژگان کلیدی: گردشگری پایدار بررسی و تحلیلی بر نقش و جایگاه آئین‌های بومی و سنتی در توسعه پایدار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: منطقه سوادکوه در استان مازندران ) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 87-105]
 • واژگان کلیدی: گردشگری تفریحی ورزشی ترسیم ساختار توسعه گردشگری تفریحی ورزشی مبتنی بر مسیرها و راهکارهای اجرایی (مطالعه موردی جزیره قشم) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 125-143]
 • واژگان کلیدی: گردشگری روستایی نقش گردشگری در درآمدزایی مناطق روستایی با ارائه یک مدل راهبردی در توسعه گردشگری روستاها (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 49-77]
 • واژگان کلیدی: گردشگری ساحلی تحلیلی بر قابلیت‌های توسعه گردشگری ساحلی در بندر دیلم با استفاده از مدل‌های کمی [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 267-280]
 • واژگان کلیدی: محیط زیست تحلیل اثر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط زیست در ایران (با ارائه یک مدل کاربردی در برنامه‌ریزی محیطی) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 13-31]
 • واژگان کلیدی: محله لشکر آباد کاربرد مدل "تحلیل شکاف" در بررسی نقاط قوت و ضعف مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محلات شهری در راستای برنامه‌ریزی سیستمی در فضاهای شهری (نمونه موردی محلات کیانپارس و لشکرآباد اهواز) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 123-142]
 • واژگان کلیدی: محوطه باستانی نقش عوامل محیطی بر تخریب محوطه‌های باستانی (مطالعه موردی محوطه‌های باستانی دهستان سر فیروزآباد استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 19-32]
 • واژگان کلیدی: مدیریت استراتژیک تأثیر مدیریت استراتژیک تالاب بر گردشگری پایدار منطقه مطالعه موردی: تالاب انزلی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 175-189]
 • واژگان کلیدی: مدیریت زمین تبیین میزان اثرگذاری مولفه‌های نهادی در الگوی مدیریت زمین شهری در ایران موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 33-47]
 • واژگان کلیدی: مدیریت شهری نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 289-304]
 • واژگان کلیدی: مدیریت شهری– مدیریت یکپارچه شهری – منطقه کلان شهری تحلیل راهبردی چالش‌های مدیریتی کلان شهر تهران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 141-162]
 • واژگان کلیدی: مدیریت مشارکتی عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه‌ریزی جهت توسعه شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 249-269]
 • واژگان کلیدی: مراکز حساس ارزیابی و اولویت‌بندی مراکز ثقل شهری و ارائه راهکارهای دفاعی از منظر پدافند غیر عامل (با نگرش موضوعی به بندر بوشهر) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 315-332]
 • واژگان کلیدی: مراکز خدمات شهری تحلیل بار ترافیکی و حجم سفر در جانمایی مراکز خدمات شهری (مطالعه موردی: بازار هفتگی شهر گرگان) [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 281-294]
 • واژگان کلیدی: مزاحمت برای گردشگران مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران با ارائه یک راهبرد علمی [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 193-212]
 • واژگان کلیدی: مسکن ارزیابی وضعیت شاخص‌های اجتماعی مسکن در نواحی روستایی استان گیلان [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 249-268]
 • واژگان کلیدی: مشارکت عمومی-خصوصی عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 231-250]
 • واژگان کلیدی: مشارکت مردمی راهبردهای افزایش مشارکت مردمی در ارتقاء شاخص‌های زیست محیطی نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان‌های بخش مرکزی ملارد) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 131-150]
 • واژگان کلیدی: نابرابری فضایی- سکونتگاه‌های غیررسمی-کوی ولیعصر- بازآفرینی- همدان تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی-کالبدی و تاثیرآن بر رضایتمندی ساکنان مطالعه موردی: سکونتگاه غیررسمی شهر همدان (کوی ولیعصر) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 109-124]
 • واژگان کلیدی: نشانه شناسی ارائه نگرشی نوین در طراحی معماری با رویکرد معناشناسی اُمبرتو اکو [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 251-265]
 • واژگان کلیدی: نظام تقسیمات کشوری بررسی نظام تقسیمات کشوری در ایران: مطالعه موردی استان سمنان در راستای ارائه یک مدل علمی بر مبنای متغیرهای جغرافیایی [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 15-43]
 • واژگان کلیدی: واحد‏های گردشکری ارزیابی توان بوم‏ شناسی و تعیین وا‏حدهای گردشگری براساس عوامل طبیعی-اقلیمی مطالعه موردی: شهرستان چالوس [دوره 10، شماره 4، 1396-1397، صفحه 41-54]
 • واژه‌های کلیدی: بافت کالبدی ارزیابی اثرات بافت کالبدی در افزایش امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: محلات شهر امیرکلا) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 295-313]

ه

 • هتل‌ها نقش توان‌مندی‌ها و زیرساخت‌های گردشگری در توسعه گردشگری مدرن و پویایی اقتصادی با تأکید بر نقش متغیرهای سیستمی به ویژه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 107-128]
 • همدان سازه‌های مؤثر بر کارآفرینی در مناطق گردشگری شهرستان همدان (مطالعه موردی مناطق گردشگری بخش مرکزی) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 239-251]
 • همسایگان تحلیل و بررسی چالش‌های بازارچه‌های مرزی در ایران: مطالعه موردی بازارچه‌های مرزی استان بوشهر [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 333-353]
 • همکاری نظامی تأثیر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه بر تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای ‌ایران [دوره 10، شماره 3، 1396-1397، صفحه 75-89]