نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثارتاریخی بررسی تاثیر مدیریت و برنامه‌ریزی بر توسعه گردشگری با تاکید برآثار تاریخی و باستانی استان خوزستان (مطالعه موردی معبد چغازنبیل) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 77-93]
 • آزمونTتک نمونه‌ای بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 15-28]
 • آسایش ارزیابی عملکرد پیاده راه و نقش‌پذیری آن در جهت جنبش پیاده گستری و آسایش حرکت پیاده در برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی منطقه 2 تهران) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 193-210]

ا

 • احساس مالکیت بر امور شهری بررسی مشارکت شهروندان تهرانی در امور شهری با تاکید بر شهر سالم (منطقه 1 و 20 شهرتهران) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 95-110]
 • ایران ژئوتوریسم استان مازندران با تاکید بر بندر نوشهر [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 1-21]
 • ایران شاخص ها و عوامل مکانی و جغرافیایی در عملکرد پارک های علم و فناوری ایران [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 185-201]
 • ایران تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه‌های تأثیرگذار بر آمایش منطقه مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 21-42]
 • ایران تحلیلی بر نقش و جایگاه چین در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 118-137]
 • استان اصفهان سطح‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل HDI [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 161-172]
 • استان زنجان تحلیل نظام شهری استان زنجان با استفاده از مدل‌های جمعیتی طی دوره‌ 1392-1355 [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 149-167]
 • استان فارس ضرورت توسعه پایدار در مناطق عشایری استان فارس [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 203-214]
 • استان گیلان تحلیل رفتاری پذیرش طرح ایران‌کد در صنایع تبدیلی و بسته‌بندی کشاورزی گیلان [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 105-117]
 • استان‌های کشور تحلیل و سطح‌بندی میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با استفاده از مدل‌های کمی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 169-184]
 • اصلاح ارزیابی عملکرد پیاده راه و نقش‌پذیری آن در جهت جنبش پیاده گستری و آسایش حرکت پیاده در برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی منطقه 2 تهران) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 193-210]
 • اعتماد اجتماعی بررسی مشارکت شهروندان تهرانی در امور شهری با تاکید بر شهر سالم (منطقه 1 و 20 شهرتهران) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 95-110]
 • اعتماد سازمانی بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 88-100]
 • اقلیت بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی و قومی‌کردها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های استان کردستان [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 61-75]
 • اقلیم کردستان عراق تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه‌های تأثیرگذار بر آمایش منطقه مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 21-42]
 • الحاق روستاهای پیرامونی ارزیابی بازتاب‌های کالبدی ـ فضایی الحاق روستاهای پیرامونی به شهرها (مطالعه موردی شهر ملایر و روستای ازناو) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 96-115]
 • امام زاده بررسی اثر تراکم بر تاب‌آوری مناطق شهری (نمونه موردی محلات ناحیه یک منطقه چهارده شهر تهران) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 39-53]
 • امام‌زاده حسن ارزیابی جایگزین‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: بافت فرسوده امام‌زاده حسن) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 190-201]
 • امنیت تحلیلی بر رابطه ژئوپلیتیک قوم کرد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر نظریه هارتشورن [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 1-19]
 • امنیت ملی تحلیلی بر رابطه ژئوپلیتیک قوم کرد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر نظریه هارتشورن [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 1-19]
 • امنیت ملی تحلیلی بر نقش و جایگاه چین در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 118-137]
 • امنیّت ملّی سیاست آب در حوضۀ آبریز کارون بزرگ و چالش‌های هیدروپلیتیکی ناشی از آن [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 43-60]
 • انتقال بین‌حوضه‌ای آب سیاست آب در حوضۀ آبریز کارون بزرگ و چالش‌های هیدروپلیتیکی ناشی از آن [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 43-60]
 • انقلاب بررسی تغییر و تحولات سیاسی و ارتباط آن با مکان‌های شهری (مطالعه موردی تحولات سیاسی در مصر) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 154-174]

ب

 • بافت شهری ارزیابی نتایج مشارکت مردمی در بازآفرینی شهری بافت شهری منطقه 12 تهران (نمونه موردی: محله سیروس) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 82-94]
 • برنامه‌ریزی شهری تحلیل احساس امنیت گردشگران با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی زائران کلانشهر مشهد) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 21-44]
 • بقعه بررسی اثر تراکم بر تاب‌آوری مناطق شهری (نمونه موردی محلات ناحیه یک منطقه چهارده شهر تهران) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 39-53]
 • بیله سوار تبیین جایگاه مهاجرت معکوس در بازساخت روستاهای شمال استان اردبیل [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 173-192]
 • بندر عباس تعیین مکان مناسب برای پایانه مسافربری شهر بندرعباس با استفاده از روش‌های ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 1-20]

پ

 • پایانه‌های مسافربری تعیین مکان مناسب برای پایانه مسافربری شهر بندرعباس با استفاده از روش‌های ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 1-20]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی آسیب‌پذیری مسیرهای راهپیمایی و کاربری‌های آن به جهت افزایش امنیت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 215-230]
 • پدافند غیرعامل معیارهای طراحی محله پایدار از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 175-188]

ت

 • تبریز بررسی شاخص‌‌های شکل‌گیری شهر خلاق (مطالعه موردی:کلانشهر تبریز) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 65-79]
 • تحلیل خوشه ای بررسی و تحلیل نابرابری فضایی شهرستان‌‌های استان همدان بر اساس شاخص‌‌های بهداشتی- درمانی [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 138-151]
 • تحلیل عاملی بررسی و تحلیل نابرابری فضایی شهرستان‌‌های استان همدان بر اساس شاخص‌‌های بهداشتی- درمانی [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 138-151]
 • تحلیل فضایی بررسی و تحلیل نابرابری فضایی شهرستان‌‌های استان همدان بر اساس شاخص‌‌های بهداشتی- درمانی [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 138-151]
 • تراکم جمعیتی تحلیل روابط فضایی شهرهای کوچک و روستاهای پیرامونی (مطالعه موردی: شهر گهواره در استان کرمانشاه) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 23-37]
 • تراکم ساختمانی تحلیل روابط فضایی شهرهای کوچک و روستاهای پیرامونی (مطالعه موردی: شهر گهواره در استان کرمانشاه) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 23-37]
 • تراکم کاربری تحلیل روابط فضایی شهرهای کوچک و روستاهای پیرامونی (مطالعه موردی: شهر گهواره در استان کرمانشاه) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 23-37]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره تعیین مکان مناسب برای پایانه مسافربری شهر بندرعباس با استفاده از روش‌های ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 1-20]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره‌ VIKOR بررسی وضعیت زیست‌محیطی سکونتگاه‌های شهری استان مازندران با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره VIKOR [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 111-123]
 • تعهد سازمانی بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 88-100]
 • تکنیک دلفی معیارهای طراحی محله پایدار از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 175-188]
 • تکنیک دلفی ارزیابی جایگزین‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: بافت فرسوده امام‌زاده حسن) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 190-201]
 • تمامیت ارضی بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 118-138]
 • توریسم ژئوتوریسم استان مازندران با تاکید بر بندر نوشهر [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 1-21]
 • توسعه تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتستان [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 99-116]
 • توسعه بررسی شاخص‌‌های شکل‌گیری شهر خلاق (مطالعه موردی:کلانشهر تبریز) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 65-79]
 • توسعه پایدار تحلیل احساس امنیت گردشگران با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی زائران کلانشهر مشهد) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 21-44]
 • توسعه روستایی تبیین جایگاه مهاجرت معکوس در بازساخت روستاهای شمال استان اردبیل [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 173-192]
 • توسعه شهری نقش توان‌ها و قابلیت‌های گردشگری در توسعه شهری مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 85-98]
 • توسعه گردشگری نقش اقامتگاه‌های گردشگری در توسعه گردشگری (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 139-153]
 • توسعه منطقه ای واکاوی اثرات محیط نهادی درون بنگاه‌های خوشه‌های صنعتی بر توسعه منطقه‌ای (مورد پژوهی سنگ منطقه کلانشهر اصفهان) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 43-62]

ج

 • جامعه عشایری ضرورت توسعه پایدار در مناطق عشایری استان فارس [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 203-214]
 • جغرافیای سیاسی دریا‌ها بررسی نقش اماکن متبرکه بر مسائل فرهنگی اعتقادی مردم و تأثیرات ژئوپلتیکی آن (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 55-65]
 • جغرافیای سیاسی دریا‌ها تاثیر دزدی دریایی بر امنیت مناطق دریایی کشور سومالی [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 67-84]

چ

 • چین تحلیلی بر نقش و جایگاه چین در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 118-137]

ح

 • حاکمیت دولت‌ها بررسی نقش اماکن متبرکه بر مسائل فرهنگی اعتقادی مردم و تأثیرات ژئوپلتیکی آن (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 55-65]
 • حاکمیت دولت‌ها تاثیر دزدی دریایی بر امنیت مناطق دریایی کشور سومالی [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 67-84]
 • حس تعلق مکان نقش منظر فضاهای شهری در میزان «حس تعلق به مکان» از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: میدان‌های شهری همدان) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 45-88]

خ

 • خاورمیانه بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 1-14]
 • خرشک برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگی‌های ژئومورفولوژیک در حوضه آبخیز خرشک با استفاده از روشSCS ، رودبار، استان گیلان [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 149-159]

د

 • دامداری ضرورت توسعه پایدار در مناطق عشایری استان فارس [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 203-214]
 • دبی اوج برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگی‌های ژئومورفولوژیک در حوضه آبخیز خرشک با استفاده از روشSCS ، رودبار، استان گیلان [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 149-159]
 • دریای خزر ژئوتوریسم استان مازندران با تاکید بر بندر نوشهر [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 1-21]
 • دزدی دریایی بررسی نقش اماکن متبرکه بر مسائل فرهنگی اعتقادی مردم و تأثیرات ژئوپلتیکی آن (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 55-65]
 • دزدی دریایی تاثیر دزدی دریایی بر امنیت مناطق دریایی کشور سومالی [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 67-84]
 • دعاوی بین‌المللی ارزیابی ظرفیت‌های موجود بین‌المللی در قالب ساز وکارهای حل اختلاف بین‌المللی در خصوص دادخواهی حجاج قربانی منا به عنوان گردشگران بین‌المللی مذهبی [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 133-147]

ر

 • رشد پراکندگی بررسی و تحلیل توسعه کالبدی – فضایی شهر ساری [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 117-147]
 • روستای ازناو ارزیابی بازتاب‌های کالبدی ـ فضایی الحاق روستاهای پیرامونی به شهرها (مطالعه موردی شهر ملایر و روستای ازناو) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 96-115]
 • روشSCS برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگی‌های ژئومورفولوژیک در حوضه آبخیز خرشک با استفاده از روشSCS ، رودبار، استان گیلان [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 149-159]
 • روش‌های تحلیل شبکه‌ی شهری تحلیل نظام شهری استان زنجان با استفاده از مدل‌های جمعیتی طی دوره‌ 1392-1355 [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 149-167]

ز

 • زیرساخت‌های ورزشی سطح‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل HDI [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 161-172]
 • زمان تا اوج برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگی‌های ژئومورفولوژیک در حوضه آبخیز خرشک با استفاده از روشSCS ، رودبار، استان گیلان [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 149-159]

ژ

 • ژئوپلیتیک بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 1-14]

س

 • ساز وکاررهای حل اختلاف بین‌المللی ارزیابی ظرفیت‌های موجود بین‌المللی در قالب ساز وکارهای حل اختلاف بین‌المللی در خصوص دادخواهی حجاج قربانی منا به عنوان گردشگران بین‌المللی مذهبی [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 133-147]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مکان‌یابی صنایع کارخانه‌ای با روش (AHP) و مدل منطق فازی در شهرستان سبزوار [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 125-147]
 • سیستم اطلاعات‌جغرافیایی (GIS) تحلیل و سطح‌بندی میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با استفاده از مدل‌های کمی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 169-184]
 • سطح بندی سطح‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل HDI [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 161-172]
 • سکونتگاه شهری بررسی وضعیت زیست‌محیطی سکونتگاه‌های شهری استان مازندران با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره VIKOR [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 111-123]
 • سلسله مراتب شهری تحلیل نظام شهری استان زنجان با استفاده از مدل‌های جمعیتی طی دوره‌ 1392-1355 [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 149-167]
 • سومالی بررسی نقش اماکن متبرکه بر مسائل فرهنگی اعتقادی مردم و تأثیرات ژئوپلتیکی آن (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 55-65]
 • سومالی تاثیر دزدی دریایی بر امنیت مناطق دریایی کشور سومالی [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 67-84]

ش

 • شاخص های بهداشتی درمانی بررسی و تحلیل نابرابری فضایی شهرستان‌‌های استان همدان بر اساس شاخص‌‌های بهداشتی- درمانی [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 138-151]
 • شاخص های مکانی شاخص ها و عوامل مکانی و جغرافیایی در عملکرد پارک های علم و فناوری ایران [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 185-201]
 • شماره منحنی ( CN ) برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگی‌های ژئومورفولوژیک در حوضه آبخیز خرشک با استفاده از روشSCS ، رودبار، استان گیلان [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 149-159]
 • شهر ارزیابی آسیب‌پذیری مسیرهای راهپیمایی و کاربری‌های آن به جهت افزایش امنیت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 215-230]
 • شهر تهران بررسی مشارکت شهروندان تهرانی در امور شهری با تاکید بر شهر سالم (منطقه 1 و 20 شهرتهران) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 95-110]
 • شهر خلاق بررسی شاخص‌‌های شکل‌گیری شهر خلاق (مطالعه موردی:کلانشهر تبریز) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 65-79]
 • شهر ساری بررسی و تحلیل توسعه کالبدی – فضایی شهر ساری [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 117-147]
 • شهرستان سبزوار مکان‌یابی صنایع کارخانه‌ای با روش (AHP) و مدل منطق فازی در شهرستان سبزوار [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 125-147]
 • شهر مشهد نقش اقامتگاه‌های گردشگری در توسعه گردشگری (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 139-153]
 • شهر ملایر ارزیابی بازتاب‌های کالبدی ـ فضایی الحاق روستاهای پیرامونی به شهرها (مطالعه موردی شهر ملایر و روستای ازناو) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 96-115]
 • شهروندان نقش منظر فضاهای شهری در میزان «حس تعلق به مکان» از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: میدان‌های شهری همدان) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 45-88]

ص

 • صنایع تبدیلی و بسته‌بندی کشاورزی تحلیل رفتاری پذیرش طرح ایران‌کد در صنایع تبدیلی و بسته‌بندی کشاورزی گیلان [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 105-117]
 • صنایع کارخانه‌ای مکان‌یابی صنایع کارخانه‌ای با روش (AHP) و مدل منطق فازی در شهرستان سبزوار [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 125-147]
 • صنعت گردشگری بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 88-100]

ض

ط

 • طراحی معیارهای طراحی محله پایدار از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 175-188]

ع

 • عدالت سازمانی بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 88-100]
 • عراق بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 1-14]
 • عربستان ارزیابی ظرفیت‌های موجود بین‌المللی در قالب ساز وکارهای حل اختلاف بین‌المللی در خصوص دادخواهی حجاج قربانی منا به عنوان گردشگران بین‌المللی مذهبی [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 133-147]
 • عوامل جغرافیایی شاخص ها و عوامل مکانی و جغرافیایی در عملکرد پارک های علم و فناوری ایران [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 185-201]

ف

 • فرهنگ پیاده‌روی ارزیابی عملکرد پیاده راه و نقش‌پذیری آن در جهت جنبش پیاده گستری و آسایش حرکت پیاده در برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی منطقه 2 تهران) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 193-210]
 • فرهنگ و هنر بررسی شاخص‌‌های شکل‌گیری شهر خلاق (مطالعه موردی:کلانشهر تبریز) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 65-79]

ق

 • قطب‌های گردشگری نقش توان‌ها و قابلیت‌های گردشگری در توسعه شهری مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 85-98]
 • قلمرو‌های دریایی بررسی نقش اماکن متبرکه بر مسائل فرهنگی اعتقادی مردم و تأثیرات ژئوپلتیکی آن (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 55-65]
 • قلمرو‌های دریایی تاثیر دزدی دریایی بر امنیت مناطق دریایی کشور سومالی [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 67-84]
 • قم ارزیابی آسیب‌پذیری مسیرهای راهپیمایی و کاربری‌های آن به جهت افزایش امنیت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 215-230]
 • قوم کرد تحلیلی بر رابطه ژئوپلیتیک قوم کرد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر نظریه هارتشورن [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 1-19]

ک

 • کارکرد سیاسی بررسی تغییر و تحولات سیاسی و ارتباط آن با مکان‌های شهری (مطالعه موردی تحولات سیاسی در مصر) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 154-174]
 • کارکرد سیاسی میادین بررسی تغییر و تحولات سیاسی و ارتباط آن با مکان‌های شهری (مطالعه موردی تحولات سیاسی در مصر) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 154-174]
 • کارون بزرگ سیاست آب در حوضۀ آبریز کارون بزرگ و چالش‌های هیدروپلیتیکی ناشی از آن [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 43-60]
 • کردستان بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی و قومی‌کردها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های استان کردستان [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 61-75]
 • کردستان ایران تحلیل تطبیقی احساس امنیت در قلمروهای مرزی (نمونه‌ی موردی؛ کردستان ایران و کردستان عراق) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 29-42]
 • کردستان عراق تحلیل تطبیقی احساس امنیت در قلمروهای مرزی (نمونه‌ی موردی؛ کردستان ایران و کردستان عراق) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 29-42]
 • کشورهای ساحلی بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 118-138]
 • کلید واژه ها: پارک علم و فناوری شاخص ها و عوامل مکانی و جغرافیایی در عملکرد پارک های علم و فناوری ایران [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 185-201]
 • کلیدواژه ها: ژئوپلیتیک تحلیلی بر رابطه ژئوپلیتیک قوم کرد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر نظریه هارتشورن [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 1-19]
 • کلمات کلیدی: خوشه های صنعتی واکاوی اثرات محیط نهادی درون بنگاه‌های خوشه‌های صنعتی بر توسعه منطقه‌ای (مورد پژوهی سنگ منطقه کلانشهر اصفهان) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 43-62]
 • کنوانسیون دریاها بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 118-138]

گ

 • گردشگری داخلی نقش اقامتگاه‌های گردشگری در توسعه گردشگری (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 139-153]
 • گردشگری دینی تحلیل احساس امنیت گردشگران با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی زائران کلانشهر مشهد) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 21-44]

م

 • ماتریس SWOT ارزیابی جایگزین‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: بافت فرسوده امام‌زاده حسن) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 190-201]
 • مازندران بررسی وضعیت زیست‌محیطی سکونتگاه‌های شهری استان مازندران با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره VIKOR [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 111-123]
 • مازندران ژئوتوریسم استان مازندران با تاکید بر بندر نوشهر [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 1-21]
 • ماهیت شغل بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 88-100]
 • محیط نهادی واکاوی اثرات محیط نهادی درون بنگاه‌های خوشه‌های صنعتی بر توسعه منطقه‌ای (مورد پژوهی سنگ منطقه کلانشهر اصفهان) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 43-62]
 • محله تحلیل روابط فضایی شهرهای کوچک و روستاهای پیرامونی (مطالعه موردی: شهر گهواره در استان کرمانشاه) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 23-37]
 • محله سیروس ارزیابی نتایج مشارکت مردمی در بازآفرینی شهری بافت شهری منطقه 12 تهران (نمونه موردی: محله سیروس) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 82-94]
 • مدیریت وبرنامه‌ریزی بررسی تاثیر مدیریت و برنامه‌ریزی بر توسعه گردشگری با تاکید برآثار تاریخی و باستانی استان خوزستان (مطالعه موردی معبد چغازنبیل) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 77-93]
 • مدل HDI سطح‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل HDI [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 161-172]
 • مدل‌های کمی تحلیل و سطح‌بندی میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با استفاده از مدل‌های کمی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 169-184]
 • مرز تحلیل تطبیقی احساس امنیت در قلمروهای مرزی (نمونه‌ی موردی؛ کردستان ایران و کردستان عراق) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 29-42]
 • مرگ حجاج ارزیابی ظرفیت‌های موجود بین‌المللی در قالب ساز وکارهای حل اختلاف بین‌المللی در خصوص دادخواهی حجاج قربانی منا به عنوان گردشگران بین‌المللی مذهبی [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 133-147]
 • مسائل اجتماعی بررسی اثر تراکم بر تاب‌آوری مناطق شهری (نمونه موردی محلات ناحیه یک منطقه چهارده شهر تهران) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 39-53]
 • مسائل فرهنگی بررسی اثر تراکم بر تاب‌آوری مناطق شهری (نمونه موردی محلات ناحیه یک منطقه چهارده شهر تهران) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 39-53]
 • مسیرهای راهپیمایی ارزیابی آسیب‌پذیری مسیرهای راهپیمایی و کاربری‌های آن به جهت افزایش امنیت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 215-230]
 • مشارکت ارزیابی جایگزین‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: بافت فرسوده امام‌زاده حسن) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 190-201]
 • مشارکت اجتماعی بررسی مشارکت شهروندان تهرانی در امور شهری با تاکید بر شهر سالم (منطقه 1 و 20 شهرتهران) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 95-110]
 • مشارکت در امور شهری بررسی مشارکت شهروندان تهرانی در امور شهری با تاکید بر شهر سالم (منطقه 1 و 20 شهرتهران) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 95-110]
 • مشارکت مردمی ارزیابی نتایج مشارکت مردمی در بازآفرینی شهری بافت شهری منطقه 12 تهران (نمونه موردی: محله سیروس) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 82-94]
 • مشهد تحلیل احساس امنیت گردشگران با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی زائران کلانشهر مشهد) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 21-44]
 • معبدچغازنبیل بررسی تاثیر مدیریت و برنامه‌ریزی بر توسعه گردشگری با تاکید برآثار تاریخی و باستانی استان خوزستان (مطالعه موردی معبد چغازنبیل) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 77-93]
 • معماری معیارهای طراحی محله پایدار از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 175-188]
 • مغان (گرمی) تبیین جایگاه مهاجرت معکوس در بازساخت روستاهای شمال استان اردبیل [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 173-192]
 • مقایسه زوجی تعیین مکان مناسب برای پایانه مسافربری شهر بندرعباس با استفاده از روش‌های ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 1-20]
 • مکان‌های نمادین شهری بررسی تغییر و تحولات سیاسی و ارتباط آن با مکان‌های شهری (مطالعه موردی تحولات سیاسی در مصر) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 154-174]
 • مناطق روستایی تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتستان [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 99-116]
 • منطقه 22 تهران نقش توان‌ها و قابلیت‌های گردشگری در توسعه شهری مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 85-98]
 • منطقه 2شهر تهران ارزیابی عملکرد پیاده راه و نقش‌پذیری آن در جهت جنبش پیاده گستری و آسایش حرکت پیاده در برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی منطقه 2 تهران) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 193-210]
 • منطقه آزاد اروند بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 15-28]
 • منطقه اصفهان واکاوی اثرات محیط نهادی درون بنگاه‌های خوشه‌های صنعتی بر توسعه منطقه‌ای (مورد پژوهی سنگ منطقه کلانشهر اصفهان) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 43-62]
 • منطقه ی مرزی تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه‌های تأثیرگذار بر آمایش منطقه مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 21-42]
 • منظر نقش منظر فضاهای شهری در میزان «حس تعلق به مکان» از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: میدان‌های شهری همدان) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 45-88]
 • مهاجرت معکوس تبیین جایگاه مهاجرت معکوس در بازساخت روستاهای شمال استان اردبیل [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 173-192]
 • مولفه های ژئوپلیتیکی تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه‌های تأثیرگذار بر آمایش منطقه مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 21-42]

ن

 • نرم‌افزار SPSS بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 15-28]
 • نظام حقوقی بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 118-138]
 • نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده تحلیل رفتاری پذیرش طرح ایران‌کد در صنایع تبدیلی و بسته‌بندی کشاورزی گیلان [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 105-117]
 • نمودار ستونی بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 15-28]

و

 • وابستگیهای فضایی ارزیابی بازتاب‌های کالبدی ـ فضایی الحاق روستاهای پیرامونی به شهرها (مطالعه موردی شهر ملایر و روستای ازناو) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 96-115]
 • واژگان کلیدی: احساس امنیت تحلیل احساس امنیت گردشگران با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی زائران کلانشهر مشهد) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 21-44]
 • واژگان کلیدی : افغانستان تحلیلی بر نقش و جایگاه چین در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 118-137]
 • واژگان کلیدی: اقامتگاه نقش اقامتگاه‌های گردشگری در توسعه گردشگری (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 139-153]
 • واژگان کلیدی: آمایش سرزمین تحلیل ژئوپلیتیکی مولفه‌های تأثیرگذار بر آمایش منطقه مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 21-42]
 • واژگان کلیدی: اماکن متبرکه بررسی اثر تراکم بر تاب‌آوری مناطق شهری (نمونه موردی محلات ناحیه یک منطقه چهارده شهر تهران) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 39-53]
 • واژگان کلیدی: امنیت ارزیابی آسیب‌پذیری مسیرهای راهپیمایی و کاربری‌های آن به جهت افزایش امنیت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 215-230]
 • واژگان کلیدی؛ امنیت تحلیل تطبیقی احساس امنیت در قلمروهای مرزی (نمونه‌ی موردی؛ کردستان ایران و کردستان عراق) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 29-42]
 • واژگان کلیدی: آنالیز منطقه ای برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگی‌های ژئومورفولوژیک در حوضه آبخیز خرشک با استفاده از روشSCS ، رودبار، استان گیلان [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 149-159]
 • واژگان کلیدی: بازآفرینی ارزیابی نتایج مشارکت مردمی در بازآفرینی شهری بافت شهری منطقه 12 تهران (نمونه موردی: محله سیروس) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 82-94]
 • واژگان کلیدی: بازتابهای کالبدی ـ فضایی ارزیابی بازتاب‌های کالبدی ـ فضایی الحاق روستاهای پیرامونی به شهرها (مطالعه موردی شهر ملایر و روستای ازناو) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 96-115]
 • واژگان کلیدی: بافت فرسوده ارزیابی جایگزین‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: بافت فرسوده امام‌زاده حسن) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 190-201]
 • واژگان کلیدی: پیاده‌راه ارزیابی عملکرد پیاده راه و نقش‌پذیری آن در جهت جنبش پیاده گستری و آسایش حرکت پیاده در برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی منطقه 2 تهران) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 193-210]
 • واژگان کلیدی: پارس آباد تبیین جایگاه مهاجرت معکوس در بازساخت روستاهای شمال استان اردبیل [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 173-192]
 • واژگان کلیدی: تاب‌آوری تحلیل روابط فضایی شهرهای کوچک و روستاهای پیرامونی (مطالعه موردی: شهر گهواره در استان کرمانشاه) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 23-37]
 • واژگان کلیدی: تحلیل فضایی تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتستان [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 99-116]
 • واژگان کلیدی: تروریسم دریایی بررسی نقش اماکن متبرکه بر مسائل فرهنگی اعتقادی مردم و تأثیرات ژئوپلتیکی آن (مطالعه موردی استان مازندران) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 55-65]
 • واژگان کلیدی: تروریسم دریایی تاثیر دزدی دریایی بر امنیت مناطق دریایی کشور سومالی [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 67-84]
 • واژگان کلیدی: توسعه‌یافتگی تحلیل و سطح‌بندی میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با استفاده از مدل‌های کمی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 169-184]
 • واژگان کلیدی: توسعه پایدار ضرورت توسعه پایدار در مناطق عشایری استان فارس [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 203-214]
 • واژگان کلیدی:توسعه کالبدی بررسی و تحلیل توسعه کالبدی – فضایی شهر ساری [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 117-147]
 • واژگان کلیدی: توسعه‌ی گردشگری بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 15-28]
 • واژگان کلیدی: جهانی شدن فرهنگی بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی و قومی‌کردها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های استان کردستان [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 61-75]
 • واژگان کلیدی: دریای خزر بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 118-138]
 • واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 88-100]
 • واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک سیاست آب در حوضۀ آبریز کارون بزرگ و چالش‌های هیدروپلیتیکی ناشی از آن [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 43-60]
 • واژگان کلیدی: ژئوتوریسم ژئوتوریسم استان مازندران با تاکید بر بندر نوشهر [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 1-21]
 • واژگان کلیدی: شبکه‌ی شهری تحلیل نظام شهری استان زنجان با استفاده از مدل‌های جمعیتی طی دوره‌ 1392-1355 [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 149-167]
 • واژگان کلیدی: طرح ایران‌کد تحلیل رفتاری پذیرش طرح ایران‌کد در صنایع تبدیلی و بسته‌بندی کشاورزی گیلان [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 105-117]
 • واژگان کلیدی: قابلیت‌های گردشگری نقش توان‌ها و قابلیت‌های گردشگری در توسعه شهری مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 85-98]
 • واژگان کلیدی: کردستان بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 1-14]
 • واژگان کلیدی:گردشگری بررسی تاثیر مدیریت و برنامه‌ریزی بر توسعه گردشگری با تاکید برآثار تاریخی و باستانی استان خوزستان (مطالعه موردی معبد چغازنبیل) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 77-93]
 • واژگان کلیدی: گردشگری ورزشی سطح‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت‌های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل HDI [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 161-172]
 • واژگان کلیدی: محله پایدار معیارهای طراحی محله پایدار از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از تکنیک دلفی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 175-188]
 • واژگان کلیدی: میدان‌های شهری نقش منظر فضاهای شهری در میزان «حس تعلق به مکان» از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: میدان‌های شهری همدان) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 45-88]
 • واژگان کلیدی: مشارکت بررسی مشارکت شهروندان تهرانی در امور شهری با تاکید بر شهر سالم (منطقه 1 و 20 شهرتهران) [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 95-110]
 • واژگان کلیدی: مکان بررسی تغییر و تحولات سیاسی و ارتباط آن با مکان‌های شهری (مطالعه موردی تحولات سیاسی در مصر) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 154-174]
 • واژگان کلیدی: مکان یابی تعیین مکان مناسب برای پایانه مسافربری شهر بندرعباس با استفاده از روش‌های ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 1-20]
 • واژگان کلیدی: مکان‌یابی مکان‌یابی صنایع کارخانه‌ای با روش (AHP) و مدل منطق فازی در شهرستان سبزوار [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 125-147]
 • واژگان کلیدی: منا ارزیابی ظرفیت‌های موجود بین‌المللی در قالب ساز وکارهای حل اختلاف بین‌المللی در خصوص دادخواهی حجاج قربانی منا به عنوان گردشگران بین‌المللی مذهبی [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 133-147]
 • واژگان کلیدی: وضعیت زیست‌محیطی بررسی وضعیت زیست‌محیطی سکونتگاه‌های شهری استان مازندران با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره VIKOR [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 111-123]
 • واژه های کلیدی: استان همدان بررسی و تحلیل نابرابری فضایی شهرستان‌‌های استان همدان بر اساس شاخص‌‌های بهداشتی- درمانی [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 138-151]
 • واژه‌های کلیدی: خلاقیت بررسی شاخص‌‌های شکل‌گیری شهر خلاق (مطالعه موردی:کلانشهر تبریز) [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 65-79]
 • واگرایی تحلیلی بر رابطه ژئوپلیتیک قوم کرد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر نظریه هارتشورن [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 1-19]
 • وزن ژئوپلیتیکی بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 1-14]
 • وضعیت اقتصادی ضرورت توسعه پایدار در مناطق عشایری استان فارس [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 203-214]
 • ویکور فازی تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتستان [دوره 8، شماره 3، 1394-1395، صفحه 99-116]

ه

 • هارتشورن تحلیلی بر رابطه ژئوپلیتیک قوم کرد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر نظریه هارتشورن [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 1-19]
 • هتل آپارتمان نقش اقامتگاه‌های گردشگری در توسعه گردشگری (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 139-153]
 • هیدروپلیتیک بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 1-14]
 • هیدروپلیتیک سیاست آب در حوضۀ آبریز کارون بزرگ و چالش‌های هیدروپلیتیکی ناشی از آن [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 43-60]
 • هیدروگراف برآورد پتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگی‌های ژئومورفولوژیک در حوضه آبخیز خرشک با استفاده از روشSCS ، رودبار، استان گیلان [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 149-159]
 • همدان نقش منظر فضاهای شهری در میزان «حس تعلق به مکان» از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: میدان‌های شهری همدان) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 45-88]
 • همگرایی تحلیلی بر رابطه ژئوپلیتیک قوم کرد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر نظریه هارتشورن [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 1-19]
 • هویت قومی بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی و قومی‌کردها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های استان کردستان [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 61-75]
 • هویت ملی بررسی روند جهانی شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی و قومی‌کردها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های استان کردستان [دوره 8، شماره 4، 1394-1395، صفحه 61-75]