نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنتروپی شانون تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی-فضایی روستا-شهرها با مدل آنتروپی شانون و مدل هلدرن (مطالعه موردی: روستا شهر جورقان) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 39-52]

ا

 • اثرات اقتصادی تأثیر مهاجرت‌های بین‌المللی و وجوه ارسالی بر اقتصاد کشورها (مورد پژوهش: کشور هند) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 57-77]
 • اثرات و پیامدها تحلیلی پیرامون نابودی صنعت کرم ابریشم و اثرات و پیامدهای آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان در دهه اخیر [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 219-236]
 • اخلاق شهروندی تبیین نقش اخلاق شهروندی در توسعه پایدار کلان‌شهر تهران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 270-286]
 • اراضی کشاورزی تحلیل نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 1-269]
 • ایران سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 51-74]
 • ایران تاثیرات منطقه‌ای ساختار ژئوپولیتیکی عراق با تاکید بر ایران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 173-194]
 • ایران تبیین تأثیر فضای حیاتی بر امنیت منطقه‌ای (مطالعه موردی کشور عراق) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 237-254]
 • ایران تحلیل حقوقی قرارداد بیع متقابل در بهره‌برداری از مناطق نفت و گاز دریای خزر با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 197-222]
 • ایران تحلیل جغرافیایی آراء شهروندان استان فارس در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 33-49]
 • ایران تحلیل آسیب‌پذیری شهرهای کشور از شاخص‌های حدی بارشی در دوره (2010-1981) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 139-152]
 • ارگ سمنان مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تأکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 149-172]
 • استان خوزستان مطالعه شاخص‌های CP،ET و TCI بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 195-217]
 • استان سمنان تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 71-97]
 • استان فارس تحلیل جغرافیایی آراء شهروندان استان فارس در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 33-49]
 • استراتژیک تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز و نقش راهبردی ایران [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 19-32]
 • اسکان غیررسمی آمایش فضایی مناطق حاشیه‌نشین و بررسی شکل‌گیری اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 125-138]
 • اسلام بررسی فقهی و حقوقی تخریب محیط‌زیست و تأثیر آن بر گردشگری [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 51-69]
 • اعتماد شهروندان ارزیابی میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (نمونه موردی شهر ملایر) [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 191-204]
 • اعتماد شهروندان ارزیابی و تحلیل توسعه‌یافتگی ناحیه‌ای با استفاده از مدل HDI (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 1-17]
 • اقتصاد روستایی نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش دیلمان شهرستان سیاهکل) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 25-49]
 • اقتصاد شبکه‌ای نقش واحدهای ژئوپلیتیکی استانی در طراحی مدل اقتصاد شبکه‌ای در ایران‌: مطالعه موردی استان لرستان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 173-195]
 • اقلیم جغرافیایی بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری شهر سمنان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 1-23]
 • اقلیم جغرافیایی بررسی کارآیی تبلیغات در راستای گردشگری مبتنی بر جغرافیایی شهری [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 101-121]
 • اکراد تحلیلی بر نقش قومیت (اکراد) در سازمان میادین شهرداری تهران با توجه به تحولات خاورمیانه (با تاکید بر واگرایی و امنیت غذایی [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 121-139]
 • امریکا نقش ایران و امریکا در امنیت خلیج فارس با تأکید بر دوران بعد از انقلاب اسلامی و استراتژی فرامنطقه‌ای ایران [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 243-268]
 • امنیت سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 51-74]
 • امنیت تحلیلی بر نقش قومیت (اکراد) در سازمان میادین شهرداری تهران با توجه به تحولات خاورمیانه (با تاکید بر واگرایی و امنیت غذایی [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 121-139]
 • امنیت نقش ایران و امریکا در امنیت خلیج فارس با تأکید بر دوران بعد از انقلاب اسلامی و استراتژی فرامنطقه‌ای ایران [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 243-268]
 • امنیت ملی ایران نقش کشور عربستان در گسترش تروریسم و تاثیر ان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 139-155]
 • امنیت منطقه‌ای تبیین تأثیر فضای حیاتی بر امنیت منطقه‌ای (مطالعه موردی کشور عراق) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 237-254]
 • انرژی تحلیل حقوقی قرارداد بیع متقابل در بهره‌برداری از مناطق نفت و گاز دریای خزر با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 197-222]

ب

 • بازاریابی گردشگری بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران ورزشی به استان مازندران با تأکید بر بازاریابی گردشگری ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 121-138]
 • بازار سمنان مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تأکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 149-172]
 • بالا آمدن سطح آب دریاها بسترهای تنش در جغرافیای سیاسی دریاها بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاها با تاکید بر ژئوپلیتیک عراق در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 91-106]
 • بالا آمدن سطح آب دریاها تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی» [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 223-243]
 • بخش جویم راهبردهای علمی نقش عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاه‌های شهری و روستایی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: بخش جویم لارستان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 125-161]
 • بخش کامفیروز تحلیل عوامل پیش‌برنده و موانع فراروی توسعۀ کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیمورد مطالعه: بخش کامفیروز (شهرستان مرودشت) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 53-70]
 • برنامه مطالعه مقایسه‌ای توجه به بعد نهادی- مدیریتی در روستاها طی دو دهه‌ی اخیر (مورد شهرستان قائمشهر) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 79-99]
 • بستر کالبدی- فضایی تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه‌ فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان‌های حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 1-17]
 • بسترهای تنش بسترهای تنش در جغرافیای سیاسی دریاها بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاها با تاکید بر ژئوپلیتیک عراق در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 91-106]
 • بسترهای تنش تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی» [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 223-243]

پ

 • پدافند غیرعامل خانه‌های دوم شهرنشینان در روستاها و اسکان موقت در مواقع بحران با تأکید بر پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 179-189]
 • پسامدرنیته بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری شهر سمنان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 1-23]
 • پست مدرنیسم بررسی کارآیی تبلیغات در راستای گردشگری مبتنی بر جغرافیایی شهری [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 101-121]

ت

 • تاب‌آوری ارزیابی میزان تاب‌آوری نواحی شهری باتأکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی و مؤثر در برابر مخاطره زلزله، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Todim (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 89-110]
 • تاثیرات منطقه‌ای تاثیرات منطقه‌ای ساختار ژئوپولیتیکی عراق با تاکید بر ایران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 173-194]
 • تالش تحلیل و طبقه‌بندی سطوح توسعه‌یافتگی در راستای برنامه‌ریزی راهبردی نواحی روستایی شهرستان تالش [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 145-179]
 • تبلیغات بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری شهر سمنان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 1-23]
 • تبلیغات بررسی کارآیی تبلیغات در راستای گردشگری مبتنی بر جغرافیایی شهری [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 101-121]
 • تجارت نقش مناطق آزاد تجاری، بازرگانی و سیاسی در گسترش تجارت بین الملل و روابط سیاسی کشورها (مطالعه موردی منطقه آزاد قشم) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 123-148]
 • تجارت متقابل تحلیل حقوقی قرارداد بیع متقابل در بهره‌برداری از مناطق نفت و گاز دریای خزر با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 197-222]
 • تجزیه و تحلیل همبستگی بررسی سیر تغییرات شهر تهران و اثرات آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای اطراف (مطالعه موردی: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات شهرستان اسلامشهر) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 153-168]
 • تحلیل شبکه نقش واحدهای ژئوپلیتیکی استانی در طراحی مدل اقتصاد شبکه‌ای در ایران‌: مطالعه موردی استان لرستان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 173-195]
 • تحلیل شبکه‌ای سنجش عدالت فضایی در بستر نظام حمل و نقل عمومی با مدل تحلیل شبکه‌ای (مورد پژوهی: مناطق 2، 3، 4 و 5 شهر تهران) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 1-39]
 • تحلیل عامل ارتقای کیفیت فضاهای عمومی شهری راهبردی در شکل‌گیری همبستگی اجتماعی (نمونه‌موردی: محوطه پیرامونی ارگ کریمخان، شهر شیراز) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 225-242]
 • تحلیل گفتمان تبیین مفروضه‌های فلسفی پژوهش‌های کمی و کیفی در جغرافیای انسانی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 70-91]
 • تخریب گرایی نقش عوامل محیطی مؤثر برتخریب‌گرایی (وندالیسم) در کیفیت عرصه‌های عمومی شهری (نمونه موردی: محله کبابیان همدان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 163-196]
 • تروریسم منطقه ای نقش کشور عربستان در گسترش تروریسم و تاثیر ان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 139-155]
 • تغییرکاربری تحلیل نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 1-269]
 • تغییرکاربری اراضی تحلیلی پیرامون نابودی صنعت کرم ابریشم و اثرات و پیامدهای آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان در دهه اخیر [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 219-236]
 • تمایزشهر از روستا تحلیل اثرات جمعیتی، اقتصادی و کالبدی تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به شهر طی سالهای 90-1375 (مطالعه موردی شهر رودبنه، شهرستان لاهیجان، استان گیلان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 51-64]
 • تهدید تحلیلی بر نقش قومیت (اکراد) در سازمان میادین شهرداری تهران با توجه به تحولات خاورمیانه (با تاکید بر واگرایی و امنیت غذایی [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 121-139]
 • توازن منطقه‌ای تحولات سوریه و نقش راهبردی ایران؛ توازن منطقه‌ای و چشم انداز سیاست خارجی ایران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 15-38]
 • توازن منطقه‌ای تحلیل ژئوپلیتیکی شبکه‌های قدرت در عراق پسا داعش: در راستای ارائه مدلی برای جلوگیری از نفوذ منطقه‌ای آمریکا [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 79-99]
 • توسعه تأثیر مهاجرت‌های بین‌المللی و وجوه ارسالی بر اقتصاد کشورها (مورد پژوهش: کشور هند) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 57-77]
 • توسعه نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش دیلمان شهرستان سیاهکل) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 25-49]
 • توسعه پایدار ارزیابی عوامل مؤثر بر رشد فیزیکی شهر ایلام [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 197-213]
 • توسعه پایدار تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 71-97]
 • توسعه پایدار تبیین نقش اخلاق شهروندی در توسعه پایدار کلان‌شهر تهران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 270-286]
 • توسعه پایدار شهری ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ی قفقاز در سیاست خارجی ایران(نمونه‌ی موردی: خزر و فراخزر) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 227-242]
 • توسعه پایدار شهری نقش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حمل‌ونقل شهری (نمونه موردی: منطقه 12 تهران [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 187-205]
 • توسعه حمل و نقل محور کاهش اثرات حمل‌ونقل بر سازمان فضایی شهر با بهره‌گیری از توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل (TOD) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 19-38]
 • توسعه روستایی مطالعه مقایسه‌ای توجه به بعد نهادی- مدیریتی در روستاها طی دو دهه‌ی اخیر (مورد شهرستان قائمشهر) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 79-99]
 • توسعه روستایی تحلیل و طبقه‌بندی سطوح توسعه‌یافتگی در راستای برنامه‌ریزی راهبردی نواحی روستایی شهرستان تالش [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 145-179]
 • توسعه روستایی توسعه اکوتوریسم راهکاری در جهت جلوگیری از نابودی روستاها؛ مطالعه موردی روستای گلستان اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 205-222]
 • توسعه روستایی تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 71-97]
 • توسعه گردشگری تحلیل تأثیر خانه‌های دوم بر توسعه‌ی گردشگری روستایی (مطالعه موردی منطقه لواسان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 101-123]
 • توسعه محله ای پایدار تحلیل پایداری محلات شهری بر مبنای شاخص های توسعه پایدار (نمونه موردی شهر مهاباد) [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 107-124]

ج

 • جریان‌ها تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه‌ فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان‌های حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 1-17]
 • جغرافیای انسانی تبیین مفروضه‌های فلسفی پژوهش‌های کمی و کیفی در جغرافیای انسانی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 70-91]
 • جورقان تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی-فضایی روستا-شهرها با مدل آنتروپی شانون و مدل هلدرن (مطالعه موردی: روستا شهر جورقان) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 39-52]

ح

 • حقوق شهروندی ارزیابی میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (نمونه موردی شهر ملایر) [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 191-204]
 • حقوق شهروندی ارزیابی و تحلیل توسعه‌یافتگی ناحیه‌ای با استفاده از مدل HDI (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 1-17]
 • حمل‌ونقل شهری نقش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حمل‌ونقل شهری (نمونه موردی: منطقه 12 تهران [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 187-205]
 • حمل و نقل شهری کاهش اثرات حمل‌ونقل بر سازمان فضایی شهر با بهره‌گیری از توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل (TOD) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 19-38]
 • حمل‌ونقل همگانی سنجش عدالت فضایی در بستر نظام حمل و نقل عمومی با مدل تحلیل شبکه‌ای (مورد پژوهی: مناطق 2، 3، 4 و 5 شهر تهران) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 1-39]

خ

 • خانه‌های دوم تحلیل تأثیر خانه‌های دوم بر توسعه‌ی گردشگری روستایی (مطالعه موردی منطقه لواسان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 101-123]
 • خاورمیانه تحلیلی بر نقش قومیت (اکراد) در سازمان میادین شهرداری تهران با توجه به تحولات خاورمیانه (با تاکید بر واگرایی و امنیت غذایی [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 121-139]
 • خلیج فارس تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز و نقش راهبردی ایران [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 19-32]
 • خلیج فارس بسترهای تنش در جغرافیای سیاسی دریاها بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاها با تاکید بر ژئوپلیتیک عراق در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 91-106]
 • خلیج فارس تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی» [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 223-243]
 • خلیج فارس نقش ایران و امریکا در امنیت خلیج فارس با تأکید بر دوران بعد از انقلاب اسلامی و استراتژی فرامنطقه‌ای ایران [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 243-268]

د

 • دریای خزر تحلیل حقوقی قرارداد بیع متقابل در بهره‌برداری از مناطق نفت و گاز دریای خزر با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 197-222]
 • دسترسی ارزیابی میزان تاب‌آوری نواحی شهری باتأکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی و مؤثر در برابر مخاطره زلزله، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Todim (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 89-110]
 • دیلمان نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش دیلمان شهرستان سیاهکل) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 25-49]
 • دهیاری مطالعه مقایسه‌ای توجه به بعد نهادی- مدیریتی در روستاها طی دو دهه‌ی اخیر (مورد شهرستان قائمشهر) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 79-99]
 • دولت‌های محلی ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ی قفقاز در سیاست خارجی ایران(نمونه‌ی موردی: خزر و فراخزر) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 227-242]

ر

 • ریاست جمهوری تحلیل جغرافیایی آراء شهروندان استان فارس در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 33-49]
 • رژیم حقوقی عراق بسترهای تنش در جغرافیای سیاسی دریاها بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاها با تاکید بر ژئوپلیتیک عراق در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 91-106]
 • رژیم حقوقی عراق تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی» [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 223-243]
 • رشد فیزیکی تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی-فضایی روستا-شهرها با مدل آنتروپی شانون و مدل هلدرن (مطالعه موردی: روستا شهر جورقان) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 39-52]
 • رشد هوشمند امکان‌سنجی و بسترسازی مدیریت رشد هوشمند شهری با استفاده از تحلیل مسیر و مدل S.W.O.T (مطالعه موردی: کلانشهر کرج) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 255-269]
 • رضایت‌مندی بررسی رضایت‌مندی شهروندان از متغیرهای فردی مؤثر برکیفیت محیط زندگی (مطالعة موردی: مراکز محلات مسکونی شهر اهواز) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 141-155]
 • رقابت تاثیرات منطقه‌ای ساختار ژئوپولیتیکی عراق با تاکید بر ایران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 173-194]
 • رگرسیون چندگانه به روش Enter ارتقای کیفیت فضاهای عمومی شهری راهبردی در شکل‌گیری همبستگی اجتماعی (نمونه‌موردی: محوطه پیرامونی ارگ کریمخان، شهر شیراز) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 225-242]
 • روستاهای بخش مرکزی تحلیل نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 1-269]
 • روستاهای بخش مرکزی تحلیلی پیرامون نابودی صنعت کرم ابریشم و اثرات و پیامدهای آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان در دهه اخیر [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 219-236]
 • روستاهای شهرستان اردبیل ارزیابی نقش عوامل کشاورزی و اقتصادی در توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 181-196]
 • روستای هدف گردشگری تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 71-97]
 • روش کیفی تبیین مفروضه‌های فلسفی پژوهش‌های کمی و کیفی در جغرافیای انسانی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 70-91]
 • روش کمی تبیین مفروضه‌های فلسفی پژوهش‌های کمی و کیفی در جغرافیای انسانی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 70-91]
 • رویکرد تفسیری تبیین مفروضه‌های فلسفی پژوهش‌های کمی و کیفی در جغرافیای انسانی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 70-91]

ز

 • زلزله ارزیابی میزان تاب‌آوری نواحی شهری باتأکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی و مؤثر در برابر مخاطره زلزله، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Todim (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 89-110]
 • زمینه‌های مساعد کارآفرینی ارزیابی نقش عوامل کشاورزی و اقتصادی در توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 181-196]

ژ

 • ژئوپلیتیک تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز و نقش راهبردی ایران [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 19-32]
 • ژئومورفولوژی راهبردهای علمی نقش عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاه‌های شهری و روستایی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: بخش جویم لارستان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 125-161]

س

 • ساختار اجتماعی و اقتصادی بررسی و سنجش تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر سلامت شهری (شهر مقدس قم) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 41-55]
 • ساختار ژئوپولیتیکی تاثیرات منطقه‌ای ساختار ژئوپولیتیکی عراق با تاکید بر ایران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 173-194]
 • سازمان میادین تحلیلی بر نقش قومیت (اکراد) در سازمان میادین شهرداری تهران با توجه به تحولات خاورمیانه (با تاکید بر واگرایی و امنیت غذایی [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 121-139]
 • سازه‌انگاری نقش ایران و امریکا در امنیت خلیج فارس با تأکید بر دوران بعد از انقلاب اسلامی و استراتژی فرامنطقه‌ای ایران [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 243-268]
 • سیاست خارجی تحولات سوریه و نقش راهبردی ایران؛ توازن منطقه‌ای و چشم انداز سیاست خارجی ایران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 15-38]
 • سیاست خارجی تحلیل ژئوپلیتیکی شبکه‌های قدرت در عراق پسا داعش: در راستای ارائه مدلی برای جلوگیری از نفوذ منطقه‌ای آمریکا [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 79-99]
 • ساماندهی ساماندهی بافت فرسوده منطقه 12 شهر تهران با استفاده از تکنیک SWOT [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 215-226]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی بررسی و ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهر قائمشهر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره‌ای [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 1-17]
 • سیاهکل نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش دیلمان شهرستان سیاهکل) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 25-49]
 • سرانه کاربری شهری بررسی تغییر کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 شهرتهران) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 111-119]
 • سطح بندی توسعه تحلیل و طبقه‌بندی سطوح توسعه‌یافتگی در راستای برنامه‌ریزی راهبردی نواحی روستایی شهرستان تالش [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 145-179]
 • سطح بندی توسعه توسعه اکوتوریسم راهکاری در جهت جلوگیری از نابودی روستاها؛ مطالعه موردی روستای گلستان اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 205-222]
 • سفرهای پایدار تأثیر اختلاط کاربری‌ها بر تولید سفرهای پایدار در محلات شهری (نمونه موردی: محلات میعاد، تربیت و هاشمی در شهر مشهد [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 65-78]
 • سکونتگاه روستایی تحلیل اثرات جمعیتی، اقتصادی و کالبدی تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به شهر طی سالهای 90-1375 (مطالعه موردی شهر رودبنه، شهرستان لاهیجان، استان گیلان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 51-64]
 • سکونتگاه های روستایی توسعه اکوتوریسم راهکاری در جهت جلوگیری از نابودی روستاها؛ مطالعه موردی روستای گلستان اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 205-222]
 • سکونتگاه‌های روستایی تحلیل و طبقه‌بندی سطوح توسعه‌یافتگی در راستای برنامه‌ریزی راهبردی نواحی روستایی شهرستان تالش [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 145-179]
 • سمنان بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند در بهبودکیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرسمنان) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 157-172]
 • سوریه تحولات سوریه و نقش راهبردی ایران؛ توازن منطقه‌ای و چشم انداز سیاست خارجی ایران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 15-38]
 • سوریه تحلیل ژئوپلیتیکی شبکه‌های قدرت در عراق پسا داعش: در راستای ارائه مدلی برای جلوگیری از نفوذ منطقه‌ای آمریکا [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 79-99]

ش

 • شاخص تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 71-97]
 • شاخص های حدی اقلیمی تحلیل آسیب‌پذیری شهرهای کشور از شاخص‌های حدی بارشی در دوره (2010-1981) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 139-152]
 • شاخص های حدی بارش تحلیل آسیب‌پذیری شهرهای کشور از شاخص‌های حدی بارشی در دوره (2010-1981) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 139-152]
 • شاخص‌های زیست اقلیمی مطالعه شاخص‌های CP،ET و TCI بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 195-217]
 • شاخص های فضایی معیارهای کالبدی و تأثیر آن بر فرهنگ جرم زا در محلات مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 99-119]
 • شهر خانه‌های دوم شهرنشینان در روستاها و اسکان موقت در مواقع بحران با تأکید بر پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 179-189]
 • شهر بابلسر معیارهای کالبدی و تأثیر آن بر فرهنگ جرم زا در محلات مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 99-119]
 • شهرداری بررسی تغییر کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 شهرتهران) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 111-119]
 • شهررودبنه تحلیل اثرات جمعیتی، اقتصادی و کالبدی تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به شهر طی سالهای 90-1375 (مطالعه موردی شهر رودبنه، شهرستان لاهیجان، استان گیلان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 51-64]
 • شهر ساری آمایش فضایی مناطق حاشیه‌نشین و بررسی شکل‌گیری اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 125-138]
 • شهر قم بررسی و سنجش تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر سلامت شهری (شهر مقدس قم) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 41-55]
 • شهر مرزی ارزیابی عوامل مؤثر بر رشد فیزیکی شهر ایلام [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 197-213]
 • شهر مشهد تأثیر اختلاط کاربری‌ها بر تولید سفرهای پایدار در محلات شهری (نمونه موردی: محلات میعاد، تربیت و هاشمی در شهر مشهد [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 65-78]
 • شهرهای ایران ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ی قفقاز در سیاست خارجی ایران(نمونه‌ی موردی: خزر و فراخزر) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 227-242]

ص

 • صنایع تبدیلی و تکمیلی تحلیل عوامل پیش‌برنده و موانع فراروی توسعۀ کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیمورد مطالعه: بخش کامفیروز (شهرستان مرودشت) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 53-70]

ع

 • عدالت اجتماعی سنجش عدالت فضایی در بستر نظام حمل و نقل عمومی با مدل تحلیل شبکه‌ای (مورد پژوهی: مناطق 2، 3، 4 و 5 شهر تهران) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 1-39]
 • عدالت فضایی سنجش عدالت فضایی در بستر نظام حمل و نقل عمومی با مدل تحلیل شبکه‌ای (مورد پژوهی: مناطق 2، 3، 4 و 5 شهر تهران) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 1-39]
 • عراق تاثیرات منطقه‌ای ساختار ژئوپولیتیکی عراق با تاکید بر ایران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 173-194]
 • عراق تبیین تأثیر فضای حیاتی بر امنیت منطقه‌ای (مطالعه موردی کشور عراق) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 237-254]
 • عراق بسترهای تنش در جغرافیای سیاسی دریاها بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاها با تاکید بر ژئوپلیتیک عراق در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 91-106]
 • عراق تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی» [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 223-243]
 • عربستان نقش کشور عربستان در گسترش تروریسم و تاثیر ان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 139-155]
 • عوامل اقتصادی ارزیابی نقش عوامل کشاورزی و اقتصادی در توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 181-196]
 • عوامل محیطی نقش عوامل محیطی مؤثر برتخریب‌گرایی (وندالیسم) در کیفیت عرصه‌های عمومی شهری (نمونه موردی: محله کبابیان همدان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 163-196]

ف

 • فرا اثبات‌گرایی تبیین مفروضه‌های فلسفی پژوهش‌های کمی و کیفی در جغرافیای انسانی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 70-91]
 • فرم شهر کاهش اثرات حمل‌ونقل بر سازمان فضایی شهر با بهره‌گیری از توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل (TOD) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 19-38]
 • فرهنگ جرم زا معیارهای کالبدی و تأثیر آن بر فرهنگ جرم زا در محلات مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 99-119]
 • فضای سبز شهری کاربرد و تحلیل فضای سبز منطقه 10 کلان شهر تهران (با تاکید بر ارائه مدل علمی کاربردی) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 39-49]
 • فضای شهری ارتقای کیفیت فضاهای عمومی شهری راهبردی در شکل‌گیری همبستگی اجتماعی (نمونه‌موردی: محوطه پیرامونی ارگ کریمخان، شهر شیراز) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 225-242]

ق

 • قاچاق مواد مخدر سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 51-74]
 • قائم‌شهر بررسی و ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهر قائمشهر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره‌ای [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 1-17]
 • قم خانه‌های دوم شهرنشینان در روستاها و اسکان موقت در مواقع بحران با تأکید بر پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 179-189]

ک

 • کارآفرینی‌ روستایی تحلیل عوامل پیش‌برنده و موانع فراروی توسعۀ کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیمورد مطالعه: بخش کامفیروز (شهرستان مرودشت) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 53-70]
 • کاربری اراضی بررسی و ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهر قائمشهر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره‌ای [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 1-17]
 • کیفیت زندگی بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند در بهبودکیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرسمنان) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 157-172]
 • کیفیت عرصه‌های عمومی نقش عوامل محیطی مؤثر برتخریب‌گرایی (وندالیسم) در کیفیت عرصه‌های عمومی شهری (نمونه موردی: محله کبابیان همدان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 163-196]
 • کلان‌شهر تهران تبیین نقش اخلاق شهروندی در توسعه پایدار کلان‌شهر تهران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 270-286]
 • کلانشهر کرج امکان‌سنجی و بسترسازی مدیریت رشد هوشمند شهری با استفاده از تحلیل مسیر و مدل S.W.O.T (مطالعه موردی: کلانشهر کرج) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 255-269]
 • کلید واژگان: ایران نقش واحدهای ژئوپلیتیکی استانی در طراحی مدل اقتصاد شبکه‌ای در ایران‌: مطالعه موردی استان لرستان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 173-195]
 • کلید واژگان: ایران نقش ایران و امریکا در امنیت خلیج فارس با تأکید بر دوران بعد از انقلاب اسلامی و استراتژی فرامنطقه‌ای ایران [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 243-268]
 • کلید واژگان: بیع متقابل تحلیل حقوقی قرارداد بیع متقابل در بهره‌برداری از مناطق نفت و گاز دریای خزر با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 197-222]
 • کلیدواژگان: تجارت بین‌المللی تأثیر مناطق آزاد بر تجارت بین‌المللی؛ مطالعه موردی منطقه آزاد کیش [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 157-177]
 • کلید واژگان: سمنان مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تأکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 149-172]
 • کلید واژگان: عوامل محیطی نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش دیلمان شهرستان سیاهکل) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 25-49]
 • کلیدواژگان: گردشگری بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری شهر سمنان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 1-23]
 • کلیدواژگان: گردشگری بررسی کارآیی تبلیغات در راستای گردشگری مبتنی بر جغرافیایی شهری [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 101-121]
 • کلید واژگان: همبستگی اجتماعی ارتقای کیفیت فضاهای عمومی شهری راهبردی در شکل‌گیری همبستگی اجتماعی (نمونه‌موردی: محوطه پیرامونی ارگ کریمخان، شهر شیراز) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 225-242]
 • کلید واژه ها : کشورهای عربی نقش کشور عربستان در گسترش تروریسم و تاثیر ان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 139-155]
 • کلمات کلیدی: ایران تحلیل ژئوپلیتیکی شبکه‌های قدرت در عراق پسا داعش: در راستای ارائه مدلی برای جلوگیری از نفوذ منطقه‌ای آمریکا [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 79-99]
 • کلمات کلیدی: شهر تحلیل آسیب‌پذیری شهرهای کشور از شاخص‌های حدی بارشی در دوره (2010-1981) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 139-152]
 • کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حمل‌ونقل شهری (نمونه موردی: منطقه 12 تهران [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 187-205]
 • کلمات کلیدی: قشم نقش مناطق آزاد تجاری، بازرگانی و سیاسی در گسترش تجارت بین الملل و روابط سیاسی کشورها (مطالعه موردی منطقه آزاد قشم) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 123-148]
 • کویت تبیین تأثیر فضای حیاتی بر امنیت منطقه‌ای (مطالعه موردی کشور عراق) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 237-254]

گ

 • گردشگری مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تأکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 149-172]
 • گردشگری بررسی فقهی و حقوقی تخریب محیط‌زیست و تأثیر آن بر گردشگری [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 51-69]
 • گردشگری تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 71-97]
 • گردشگری روستایی تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 71-97]
 • گردشگری ورزشی بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران ورزشی به استان مازندران با تأکید بر بازاریابی گردشگری ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 121-138]
 • گروههای تروریستی نقش کشور عربستان در گسترش تروریسم و تاثیر ان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 139-155]

ل

 • لاهیجان تحلیل نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 1-269]
 • لاهیجان تحلیلی پیرامون نابودی صنعت کرم ابریشم و اثرات و پیامدهای آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان در دهه اخیر [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 219-236]
 • لرستان نقش واحدهای ژئوپلیتیکی استانی در طراحی مدل اقتصاد شبکه‌ای در ایران‌: مطالعه موردی استان لرستان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 173-195]
 • لواسان تحلیل تأثیر خانه‌های دوم بر توسعه‌ی گردشگری روستایی (مطالعه موردی منطقه لواسان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 101-123]

م

 • مادرشهر اهواز بررسی رضایت‌مندی شهروندان از متغیرهای فردی مؤثر برکیفیت محیط زندگی (مطالعة موردی: مراکز محلات مسکونی شهر اهواز) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 141-155]
 • مازندران بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران ورزشی به استان مازندران با تأکید بر بازاریابی گردشگری ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 121-138]
 • متغیرهای فردی بررسی رضایت‌مندی شهروندان از متغیرهای فردی مؤثر برکیفیت محیط زندگی (مطالعة موردی: مراکز محلات مسکونی شهر اهواز) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 141-155]
 • محیط زیست بررسی فقهی و حقوقی تخریب محیط‌زیست و تأثیر آن بر گردشگری [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 51-69]
 • محلات شهری تأثیر اختلاط کاربری‌ها بر تولید سفرهای پایدار در محلات شهری (نمونه موردی: محلات میعاد، تربیت و هاشمی در شهر مشهد [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 65-78]
 • محله کبابیان همدان نقش عوامل محیطی مؤثر برتخریب‌گرایی (وندالیسم) در کیفیت عرصه‌های عمومی شهری (نمونه موردی: محله کبابیان همدان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 163-196]
 • میدان راه آهن و چهارراه وﻟﯿﻌﺼﺮ ارزیابی فرآیند تهیه طرح‌های ساختاری راهبردی منطقه 11 شهر تهران با تاکید بر محدوده میدان راه آهن و چهار راه ولیعصر [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 75-87]
 • مدیریت امکان‌سنجی و بسترسازی مدیریت رشد هوشمند شهری با استفاده از تحلیل مسیر و مدل S.W.O.T (مطالعه موردی: کلانشهر کرج) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 255-269]
 • مدیریت بحران بررسی مطلوبیت موقعیت مکانی مراکز مدیریت بحران در راستای دستیابی به یک مدل راهبردی (مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تهران) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 169-186]
 • مدیریت روستایی مطالعه مقایسه‌ای توجه به بعد نهادی- مدیریتی در روستاها طی دو دهه‌ی اخیر (مورد شهرستان قائمشهر) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 79-99]
 • مدیریت شهری ارزیابی میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (نمونه موردی شهر ملایر) [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 191-204]
 • مدیریت شهری ارزیابی و تحلیل توسعه‌یافتگی ناحیه‌ای با استفاده از مدل HDI (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 1-17]
 • مدیریت شهری نقش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حمل‌ونقل شهری (نمونه موردی: منطقه 12 تهران [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 187-205]
 • مدل AHP تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 71-97]
 • مدل S.W.O.T. تحلیل مسیر امکان‌سنجی و بسترسازی مدیریت رشد هوشمند شهری با استفاده از تحلیل مسیر و مدل S.W.O.T (مطالعه موردی: کلانشهر کرج) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 255-269]
 • مدل تاپسیس تحلیل پایداری محلات شهری بر مبنای شاخص های توسعه پایدار (نمونه موردی شهر مهاباد) [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 107-124]
 • مدل تحلیل خوشه ای تحلیل پایداری محلات شهری بر مبنای شاخص های توسعه پایدار (نمونه موردی شهر مهاباد) [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 107-124]
 • مدل تودیم ارزیابی میزان تاب‌آوری نواحی شهری باتأکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی و مؤثر در برابر مخاطره زلزله، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Todim (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 89-110]
 • مدل راهبردی بررسی مطلوبیت موقعیت مکانی مراکز مدیریت بحران در راستای دستیابی به یک مدل راهبردی (مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تهران) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 169-186]
 • مدل رگرسیونی خطی ارزیابی نقش عوامل کشاورزی و اقتصادی در توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 181-196]
 • مدل کاربردی ارزیابی نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری در کلانشهر تهران و ارائه مدل مناسب [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 223-246]
 • مدل‌های آماری بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند در بهبودکیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرسمنان) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 157-172]
 • مدل هلدرن تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی-فضایی روستا-شهرها با مدل آنتروپی شانون و مدل هلدرن (مطالعه موردی: روستا شهر جورقان) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 39-52]
 • مراکز مسکونی بررسی رضایت‌مندی شهروندان از متغیرهای فردی مؤثر برکیفیت محیط زندگی (مطالعة موردی: مراکز محلات مسکونی شهر اهواز) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 141-155]
 • مسجد امام سمنان مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تأکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 149-172]
 • مسیرهای راهپیمایی خانه‌های دوم شهرنشینان در روستاها و اسکان موقت در مواقع بحران با تأکید بر پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 179-189]
 • مناطق آزاد نقش مناطق آزاد تجاری، بازرگانی و سیاسی در گسترش تجارت بین الملل و روابط سیاسی کشورها (مطالعه موردی منطقه آزاد قشم) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 123-148]
 • مناطق آزاد تأثیر مناطق آزاد بر تجارت بین‌المللی؛ مطالعه موردی منطقه آزاد کیش [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 157-177]
 • مناطق حاشیه‌نشین آمایش فضایی مناطق حاشیه‌نشین و بررسی شکل‌گیری اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 125-138]
 • منطقه 10 شهر تهران کاربرد و تحلیل فضای سبز منطقه 10 کلان شهر تهران (با تاکید بر ارائه مدل علمی کاربردی) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 39-49]
 • منطقه 11 شهر تهران ارزیابی فرآیند تهیه طرح‌های ساختاری راهبردی منطقه 11 شهر تهران با تاکید بر محدوده میدان راه آهن و چهار راه ولیعصر [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 75-87]
 • منطقه 12 ساماندهی بافت فرسوده منطقه 12 شهر تهران با استفاده از تکنیک SWOT [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 215-226]
 • منطقه 12 تهران نقش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حمل‌ونقل شهری (نمونه موردی: منطقه 12 تهران [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 187-205]
 • منطقه 1 تهران بررسی تغییر کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 شهرتهران) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 111-119]
 • منطقه آزاد کیش تأثیر مناطق آزاد بر تجارت بین‌المللی؛ مطالعه موردی منطقه آزاد کیش [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 157-177]
 • منطقه‌گرایی نقش مناطق آزاد تجاری، بازرگانی و سیاسی در گسترش تجارت بین الملل و روابط سیاسی کشورها (مطالعه موردی منطقه آزاد قشم) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 123-148]
 • مهاباد تحلیل پایداری محلات شهری بر مبنای شاخص های توسعه پایدار (نمونه موردی شهر مهاباد) [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 107-124]
 • موانع تحلیل عوامل پیش‌برنده و موانع فراروی توسعۀ کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیمورد مطالعه: بخش کامفیروز (شهرستان مرودشت) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 53-70]

ن

 • ناحیه ابه تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه‌ فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان‌های حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 1-17]
 • نظام ملی نوآوری ارزیابی نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری در کلانشهر تهران و ارائه مدل مناسب [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 223-246]
 • نقش راهبردی ایران تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز و نقش راهبردی ایران [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 19-32]
 • نوآوری شهری ارزیابی نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری در کلانشهر تهران و ارائه مدل مناسب [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 223-246]
 • نوغانداری تحلیلی پیرامون نابودی صنعت کرم ابریشم و اثرات و پیامدهای آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان در دهه اخیر [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 219-236]

و

 • واژhttp://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/گان کلیدی: تنگه ی هرمز تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز و نقش راهبردی ایران [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 19-32]
 • واژگای کلیدی: شهر ارزیابی میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (نمونه موردی شهر ملایر) [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 191-204]
 • واژگای کلیدی: شهر ارزیابی و تحلیل توسعه‌یافتگی ناحیه‌ای با استفاده از مدل HDI (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 1-17]
 • واژگان کلیدی: اختلاط کاربری‌ها تأثیر اختلاط کاربری‌ها بر تولید سفرهای پایدار در محلات شهری (نمونه موردی: محلات میعاد، تربیت و هاشمی در شهر مشهد [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 65-78]
 • واژگان کلیدی: ایران تحولات سوریه و نقش راهبردی ایران؛ توازن منطقه‌ای و چشم انداز سیاست خارجی ایران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 15-38]
 • واژگان کلیدی: ارزیابی ارزیابی میزان تاب‌آوری نواحی شهری باتأکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی و مؤثر در برابر مخاطره زلزله، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Todim (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 89-110]
 • واژگان کلیدی: آسایش انسان مطالعه شاخص‌های CP،ET و TCI بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 195-217]
 • واژگان کلیدی: استان ایلام ارزیابی عوامل مؤثر بر رشد فیزیکی شهر ایلام [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 197-213]
 • واژگان کلیدی: استقرار سکونتگاه‌ها راهبردهای علمی نقش عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاه‌های شهری و روستایی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: بخش جویم لارستان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 125-161]
 • واژگان کلیدی: امکان سنجی امکان‌سنجی و بسترسازی مدیریت رشد هوشمند شهری با استفاده از تحلیل مسیر و مدل S.W.O.T (مطالعه موردی: کلانشهر کرج) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 255-269]
 • واژگان کلیدی: امنیت نقش عوامل محیطی مؤثر برتخریب‌گرایی (وندالیسم) در کیفیت عرصه‌های عمومی شهری (نمونه موردی: محله کبابیان همدان [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 163-196]
 • واژگان کلیدی: امنیت خانه‌های دوم شهرنشینان در روستاها و اسکان موقت در مواقع بحران با تأکید بر پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 179-189]
 • واژگان کلیدی: بافت فرسوده ساماندهی بافت فرسوده منطقه 12 شهر تهران با استفاده از تکنیک SWOT [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 215-226]
 • واژگان کلیدی: برنامه‌ریزی شهری کاربرد و تحلیل فضای سبز منطقه 10 کلان شهر تهران (با تاکید بر ارائه مدل علمی کاربردی) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 39-49]
 • واژگان کلیدی: پایداری تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه‌ فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان‌های حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 1-17]
 • واژگان کلیدی: پایداری شهری تحلیل پایداری محلات شهری بر مبنای شاخص های توسعه پایدار (نمونه موردی شهر مهاباد) [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 107-124]
 • واژگان کلیدی: پیش برنده‌ها تحلیل عوامل پیش‌برنده و موانع فراروی توسعۀ کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیمورد مطالعه: بخش کامفیروز (شهرستان مرودشت) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 53-70]
 • واژگان کلیدی: تحلیل تحلیلی پیرامون نابودی صنعت کرم ابریشم و اثرات و پیامدهای آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان در دهه اخیر [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 219-236]
 • واژگان کلیدی: توسعه یافتگی تحلیل و طبقه‌بندی سطوح توسعه‌یافتگی در راستای برنامه‌ریزی راهبردی نواحی روستایی شهرستان تالش [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 145-179]
 • واژگان کلیدی: توسعه یافتگی توسعه اکوتوریسم راهکاری در جهت جلوگیری از نابودی روستاها؛ مطالعه موردی روستای گلستان اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 205-222]
 • واژگان کلیدی: توسعه فیزیکی بررسی و ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهر قائمشهر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره‌ای [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 1-17]
 • واژگان کلیدی: جغرافیای انتخابات تحلیل جغرافیایی آراء شهروندان استان فارس در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 33-49]
 • واژگان کلیدی: حقوق عمومی سنجش عدالت فضایی در بستر نظام حمل و نقل عمومی با مدل تحلیل شبکه‌ای (مورد پژوهی: مناطق 2، 3، 4 و 5 شهر تهران) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 1-39]
 • واژگان کلیدی: خانه‌های دوم تحلیل نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 1-269]
 • واژگان کلیدی: روستا مطالعه مقایسه‌ای توجه به بعد نهادی- مدیریتی در روستاها طی دو دهه‌ی اخیر (مورد شهرستان قائمشهر) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 79-99]
 • واژگان کلیدی:روستا تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 71-97]
 • واژگان کلیدی: ژئوپولیتیک تاثیرات منطقه‌ای ساختار ژئوپولیتیکی عراق با تاکید بر ایران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 173-194]
 • واژگان کلیدی: ژئوپولیتیک بسترهای تنش در جغرافیای سیاسی دریاها بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاها با تاکید بر ژئوپلیتیک عراق در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 91-106]
 • واژگان کلیدی: ژئوپولیتیک تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی» [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 223-243]
 • واژگان کلیدی:سازمان فضایی کاهش اثرات حمل‌ونقل بر سازمان فضایی شهر با بهره‌گیری از توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل (TOD) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 19-38]
 • واژگان کلیدی: سکونتگاه شهری تحلیل اثرات جمعیتی، اقتصادی و کالبدی تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به شهر طی سالهای 90-1375 (مطالعه موردی شهر رودبنه، شهرستان لاهیجان، استان گیلان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 51-64]
 • واژگان کلیدی: سلامت بررسی و سنجش تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر سلامت شهری (شهر مقدس قم) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 41-55]
 • واژگان کلیدی: سوء استفاده از اطفال سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 51-74]
 • واژگان کلیدی: طرح ساختاری راهبردی ارزیابی فرآیند تهیه طرح‌های ساختاری راهبردی منطقه 11 شهر تهران با تاکید بر محدوده میدان راه آهن و چهار راه ولیعصر [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 75-87]
 • واژگان کلیدی: فضای حیاتی تبیین تأثیر فضای حیاتی بر امنیت منطقه‌ای (مطالعه موردی کشور عراق) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 237-254]
 • واژگان کلیدی: فضای شهری معیارهای کالبدی و تأثیر آن بر فرهنگ جرم زا در محلات مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 99-119]
 • واژگان کلیدی: فقه بررسی فقهی و حقوقی تخریب محیط‌زیست و تأثیر آن بر گردشگری [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 51-69]
 • واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند در بهبودکیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرسمنان) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 157-172]
 • واژگان کلیدی: قومیت تحلیلی بر نقش قومیت (اکراد) در سازمان میادین شهرداری تهران با توجه به تحولات خاورمیانه (با تاکید بر واگرایی و امنیت غذایی [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 121-139]
 • واژگان کلیدی: کارآفرینی روستایی ارزیابی نقش عوامل کشاورزی و اقتصادی در توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 181-196]
 • واژگان کلیدی: کاربری اراضی شهری بررسی تغییر کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 شهرتهران) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 111-119]
 • واژگان کلیدی: کیفیت محیط بررسی رضایت‌مندی شهروندان از متغیرهای فردی مؤثر برکیفیت محیط زندگی (مطالعة موردی: مراکز محلات مسکونی شهر اهواز) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 141-155]
 • واژگان کلیدی : گردشگری بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران ورزشی به استان مازندران با تأکید بر بازاریابی گردشگری ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 121-138]
 • واژگان کلیدی: گردشگری روستایی تحلیل تأثیر خانه‌های دوم بر توسعه‌ی گردشگری روستایی (مطالعه موردی منطقه لواسان) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 101-123]
 • واژگان کلیدی : مدیریت شهری ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ی قفقاز در سیاست خارجی ایران(نمونه‌ی موردی: خزر و فراخزر) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 227-242]
 • واژگان کلیدی: مفروضه‌های فلسفی تبیین مفروضه‌های فلسفی پژوهش‌های کمی و کیفی در جغرافیای انسانی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 70-91]
 • واژگان کلیدی: مهاجرت‌های بین‌المللی تأثیر مهاجرت‌های بین‌المللی و وجوه ارسالی بر اقتصاد کشورها (مورد پژوهش: کشور هند) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 57-77]
 • واژگان کلیدی: موقیت مکانی بررسی مطلوبیت موقعیت مکانی مراکز مدیریت بحران در راستای دستیابی به یک مدل راهبردی (مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تهران) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 169-186]
 • واژگان کلیدی: نمونه‌گیری تصادفی بررسی سیر تغییرات شهر تهران و اثرات آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای اطراف (مطالعه موردی: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات شهرستان اسلامشهر) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 153-168]
 • واژگان کلیدی: نوآوری ارزیابی نظام ملی نوآوری در حوزه مدیریت شهری در کلانشهر تهران و ارائه مدل مناسب [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 223-246]
 • واژه گان کلیدی: پارس آباد- بیله سوار- مغان (گرمی)- مهاجرت معکوس- توسعه روستایی گردشگری روستایی به عنوان مدلی برای توسعه روستایی (مطالعه موردی شهرستان گرمسار) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 207-224]
 • واژه‌های کلیدی: آمایش آمایش فضایی مناطق حاشیه‌نشین و بررسی شکل‌گیری اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 125-138]
 • واژه های کلیدی: روستا- شهر تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی-فضایی روستا-شهرها با مدل آنتروپی شانون و مدل هلدرن (مطالعه موردی: روستا شهر جورقان) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 39-52]
 • وجوه ارسالی تأثیر مهاجرت‌های بین‌المللی و وجوه ارسالی بر اقتصاد کشورها (مورد پژوهش: کشور هند) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 57-77]

ه

 • هندوستان تأثیر مهاجرت‌های بین‌المللی و وجوه ارسالی بر اقتصاد کشورها (مورد پژوهش: کشور هند) [دوره 9، شماره 3، 1395-1396، صفحه 57-77]
 • هوشمندسازی خدمات شهری بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند در بهبودکیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرسمنان) [دوره 9، شماره 4، 1395-1396، صفحه 157-172]