نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ایران تأثیر رودخانه‌ مرزی هریرود بر روابط هیدروپولیتیک ایران و افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 18-33]
 • اعتمادتعمیم یافته  مطالعه جامعه شناختی شهرها و روستاها با تحلیل گرایش های فردگرایانه (موردمطالعه : شهروندان شهر تهران) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 406-427]
 • افغانستان تأثیر رودخانه‌ مرزی هریرود بر روابط هیدروپولیتیک ایران و افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 18-33]
 • اقلیم تأثیر عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان مسکونی با رویکرد توسعه پایدار. مورد مطالعه: اقلیم معتدل و مرطوب [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 674-688]
 • اقلیم شاخص‌شناسی معماری همساز با اقلیم در منطقه گرگان در راستای الگوی معماری پایدار [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 622-635]
 • اقلیم گرم و خشک الگو شناسی کالبدی و فضایی خانه ایرانی در اقلیم گرم و خشک (مورد مطالعه: خانه عباسیان کاشان) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 136-153]
 • ایلام ارائه مدل توسعه و توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد خدمت‌رسانی در راستای توسعه منطقه ایی (موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ایلام) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 576-592]
 • الگوی مفهومی بومی سازی الگوی مفهومی سازمان کارآفرین برای مناطق جغرافیایی ایران؛ مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 554-574]
 • الگوی هویتی شاخص‌شناسی معماری همساز با اقلیم در منطقه گرگان در راستای الگوی معماری پایدار [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 622-635]
 • اماکن تاریخی اماکن تاریخی دارای جاذبه گردشگری و تاثیر آن در توسعه اقتصادی دامغان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 594-619]
 • اولویت‌بندی اولویت‌بندی عوامل مؤثر در احداث پارکینگ‌های مکانیزه با استفاده از روش ANPF و دیمیتل فازی(نمونه موردی: شهر چالوس) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 298-316]

ب

 • بازار اصفهان واکاوی مؤلفه های توسعه پایدار در بازارهای شهری با تأکید بر زنده واری نمونه موردی: بازار تاریخی شهر اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 452-463]
 • بافت تاریخی ارزیابی تاب آوری بافت تاریخی شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) (مطالعه موردی: شهر یزد) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 638-654]
 • بافت حاشیه‌ای و روستایی ارزیابی تحقق‌پذیری معیارهای نوشهرگرایی در شهرهای سنتی (مطالعه موردی بافت حاشیه‌ای و روستایی شهر‌اردبیل) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 36-53]
 • بحران مطالعه ساختار اقتدارگرایانه دیکتاتوری قذافی و نقش آن در شکل‌گیری بحران‌های ژئوپلیتیک در لیبی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 212-228]
 • بحران انسانی و سیاسی مطالعه ساختار اقتدارگرایانه دیکتاتوری قذافی و نقش آن در شکل‌گیری بحران‌های ژئوپلیتیک در لیبی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 212-228]
 • بحران‌های ژئوپلیتیک مطالعه ساختار اقتدارگرایانه دیکتاتوری قذافی و نقش آن در شکل‌گیری بحران‌های ژئوپلیتیک در لیبی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 212-228]
 • برنامه‌ریزی راهبردی اولویت‌بندی سناریوهای توسعة گردشگری منطقه ارسباران از منظر جامعه هدف (مطالعه موردی:‌ شهرستان هوراند) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 338-358]
 • برنامه‌ریزی شهری اثرسنجی گردهمایی‌های انسانی بر خزش شهری با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • برندینگ شهری بررسی وتبیین مؤلفه‌های برندینگ شهری با تأکید بر ابعاد گردشگری (نمونه موردی؛ کلان شهر همدان) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 74-98]
 • برندینگ مکان بررسی وتبیین مؤلفه‌های برندینگ شهری با تأکید بر ابعاد گردشگری (نمونه موردی؛ کلان شهر همدان) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 74-98]

پ

 • پارکینگ مکانیزه اولویت‌بندی عوامل مؤثر در احداث پارکینگ‌های مکانیزه با استفاده از روش ANPF و دیمیتل فازی(نمونه موردی: شهر چالوس) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 298-316]
 • پیشران تبیین پیشران های موثر بر توسعه گردشگری شهرستان دماوند با رویکرد آینده پژوهی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 56-72]
 • پهنه بندی آسیب پذیری تبیین راهبردهای مدیریت بحران در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه19 شهرداری تهران) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 114-133]

ت

 • تاب آوری شهری ارزیابی تاب آوری بافت تاریخی شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) (مطالعه موردی: شهر یزد) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 638-654]
 • تراکم شهری اثرسنجی گردهمایی‌های انسانی بر خزش شهری با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • تقاضای تقریباً ایده آل تخمین تقاضای گردشگری سلامت خارجی در مناطق مختلف ایران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 382-404]
 • تکنیک حداقل مربعات شناسایی راهبردهای بومی محیطی یادگیری خود تنظیمی در آموزش و پرورش استان تهران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 270-281]
 • تهران تدوین مدل مفهومی مبتنی بر طبقات اجتماعی اثرگذار بر طراحی کالبدی شهر [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 318-336]
 • توسعه تبیین پیشران های موثر بر توسعه گردشگری شهرستان دماوند با رویکرد آینده پژوهی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 56-72]
 • توسعه طراحی وتبیین الگوی توسعه کارآفرینی روستایی با ارائه یک راهبرد جدید بر اساس گردشگری کشاورزی:رویکرد داده بنیاد مطالعه موردی(روستاهای شاخص استان یزد) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 356-380]
 • توسعه اقتصادی اماکن تاریخی دارای جاذبه گردشگری و تاثیر آن در توسعه اقتصادی دامغان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 594-619]
 • توسعه پایدار ارزیابی مولفه های کالبدی در خانه های سنتی و مدرن با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه ی موردی شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 172-192]
 • توسعه پایدار مسکن دوستدار کودک با تاکید بر توسعه پایدار نمونه موردی منطقه یک شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 284-296]
 • توسعه روستایی ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر کاهش میزان فقر و توانمندسازی اقتصادی، مطالعه موردی روستاهای شهرستان پارس آباد معان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 194-209]
 • توسعه منطقه ایی ارائه مدل توسعه و توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد خدمت‌رسانی در راستای توسعه منطقه ایی (موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ایلام) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 576-592]
 • توسعه و توانمندسازی ارائه مدل توسعه و توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد خدمت‌رسانی در راستای توسعه منطقه ایی (موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ایلام) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 576-592]

ج

 • جاذبه های گردشگری اماکن تاریخی دارای جاذبه گردشگری و تاثیر آن در توسعه اقتصادی دامغان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 594-619]
 • جامعه‌شناسی معماری تبیین ارتباط میان برداشت معمارانه و مؤلفه‌های فردی کاربر در کالبد فضاهای عمومی (مورد مطالعه: خیابان زند شیراز) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 656-671]

ح

 • حکمروایی خوب سنجش میزان هماهنگی مدیریتی شهر جدید فولادشهر با سکونتگاه های پیرامون [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 536-551]
 • حمل ‌و نقل شهری انتخاب بهترین مسیر ویژه دوچرخه در حمل ‌و نقل شهری با استفاده از ‌GIS(نمونه موردی :شهر جدید اندیشه) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 230-247]

خ

 • خانه عباسیان الگو شناسی کالبدی و فضایی خانه ایرانی در اقلیم گرم و خشک (مورد مطالعه: خانه عباسیان کاشان) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 136-153]
 • خانه ‏های قاجاری تبریز شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی در روابط متقابل انسان و محیط در خانه ‏های قاجاری تبریز با تأکید بر مؤلفه ‏های روانشناسی محیطی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 466-487]
 • خزش شهری اثرسنجی گردهمایی‌های انسانی بر خزش شهری با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • خوانایی واکاوی مؤلفه های توسعه پایدار در بازارهای شهری با تأکید بر زنده واری نمونه موردی: بازار تاریخی شهر اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 452-463]

د

 • دامغان تحلیل تغییرات ژئومرفولوژیک- انسانی منابع ماسه و گردوغبار (مطالعه موردی: ارگ دامغان) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 100-111]
 • دامغان اماکن تاریخی دارای جاذبه گردشگری و تاثیر آن در توسعه اقتصادی دامغان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 594-619]
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ارائه مدل توسعه و توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد خدمت‌رسانی در راستای توسعه منطقه ایی (موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ایلام) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 576-592]
 • دانه بندی. منابع ماسه تحلیل تغییرات ژئومرفولوژیک- انسانی منابع ماسه و گردوغبار (مطالعه موردی: ارگ دامغان) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 100-111]
 • دیکتاتوری مطالعه ساختار اقتدارگرایانه دیکتاتوری قذافی و نقش آن در شکل‌گیری بحران‌های ژئوپلیتیک در لیبی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 212-228]
 • دلفی فازی تدوین مدل مفهومی مبتنی بر طبقات اجتماعی اثرگذار بر طراحی کالبدی شهر [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 318-336]

ر

 • راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شناسایی راهبردهای بومی محیطی یادگیری خود تنظیمی در آموزش و پرورش استان تهران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 270-281]
 • رضایت از زندگی مطالعه جامعه شناختی شهرها و روستاها با تحلیل گرایش های فردگرایانه (موردمطالعه : شهروندان شهر تهران) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 406-427]
 • روابط متقابل انسان و محیط شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی در روابط متقابل انسان و محیط در خانه ‏های قاجاری تبریز با تأکید بر مؤلفه ‏های روانشناسی محیطی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 466-487]
 • روانشناسی محیطی شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی در روابط متقابل انسان و محیط در خانه ‏های قاجاری تبریز با تأکید بر مؤلفه ‏های روانشناسی محیطی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 466-487]
 • رودهای مرزی تأثیر رودخانه‌ مرزی هریرود بر روابط هیدروپولیتیک ایران و افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 18-33]
 • روستاهای شاخص استان یزد طراحی وتبیین الگوی توسعه کارآفرینی روستایی با ارائه یک راهبرد جدید بر اساس گردشگری کشاورزی:رویکرد داده بنیاد مطالعه موردی(روستاهای شاخص استان یزد) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 356-380]
 • روش ANP فازی اولویت‌بندی عوامل مؤثر در احداث پارکینگ‌های مکانیزه با استفاده از روش ANPF و دیمیتل فازی(نمونه موردی: شهر چالوس) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 298-316]
 • روش دلفی شناسایی راهبردهای بومی محیطی یادگیری خود تنظیمی در آموزش و پرورش استان تهران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 270-281]
 • روش دیمیتل فازی اولویت‌بندی عوامل مؤثر در احداث پارکینگ‌های مکانیزه با استفاده از روش ANPF و دیمیتل فازی(نمونه موردی: شهر چالوس) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 298-316]

ز

 • زرین‌شهر سنجش میزان هماهنگی مدیریتی شهر جدید فولادشهر با سکونتگاه های پیرامون [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 536-551]
 • زنده واری واکاوی مؤلفه های توسعه پایدار در بازارهای شهری با تأکید بر زنده واری نمونه موردی: بازار تاریخی شهر اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 452-463]

س

 • ساختار اقتدارگرایانه مطالعه ساختار اقتدارگرایانه دیکتاتوری قذافی و نقش آن در شکل‌گیری بحران‌های ژئوپلیتیک در لیبی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 212-228]
 • سازمان کارآفرین بومی سازی الگوی مفهومی سازمان کارآفرین برای مناطق جغرافیایی ایران؛ مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 554-574]
 • سبک زندگی شهری مطالعه جامعه شناختی شهرها و روستاها با تحلیل گرایش های فردگرایانه (موردمطالعه : شهروندان شهر تهران) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 406-427]
 • سلیقه‌ی معماری تبیین ارتباط میان برداشت معمارانه و مؤلفه‌های فردی کاربر در کالبد فضاهای عمومی (مورد مطالعه: خیابان زند شیراز) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 656-671]
 • سناریو اولویت‌بندی سناریوهای توسعة گردشگری منطقه ارسباران از منظر جامعه هدف (مطالعه موردی:‌ شهرستان هوراند) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 338-358]
 • سنجش از دور اثرسنجی گردهمایی‌های انسانی بر خزش شهری با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]

ش

 • شهراردبیل ارزیابی تحقق‌پذیری معیارهای نوشهرگرایی در شهرهای سنتی (مطالعه موردی بافت حاشیه‌ای و روستایی شهر‌اردبیل) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 36-53]
 • شهر جدید اندیشه انتخاب بهترین مسیر ویژه دوچرخه در حمل ‌و نقل شهری با استفاده از ‌GIS(نمونه موردی :شهر جدید اندیشه) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 230-247]
 • شهر چالوس اولویت‌بندی عوامل مؤثر در احداث پارکینگ‌های مکانیزه با استفاده از روش ANPF و دیمیتل فازی(نمونه موردی: شهر چالوس) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 298-316]
 • شهر یزد ارزیابی تاب آوری بافت تاریخی شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) (مطالعه موردی: شهر یزد) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 638-654]
 • شهرستان پارس آبادمغان ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر کاهش میزان فقر و توانمندسازی اقتصادی، مطالعه موردی روستاهای شهرستان پارس آباد معان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 194-209]
 • شهرستان دماوند تبیین پیشران های موثر بر توسعه گردشگری شهرستان دماوند با رویکرد آینده پژوهی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 56-72]
 • شهرستان هوراند اولویت‌بندی سناریوهای توسعة گردشگری منطقه ارسباران از منظر جامعه هدف (مطالعه موردی:‌ شهرستان هوراند) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 338-358]
 • شهر سنتی ارزیابی تحقق‌پذیری معیارهای نوشهرگرایی در شهرهای سنتی (مطالعه موردی بافت حاشیه‌ای و روستایی شهر‌اردبیل) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 36-53]
 • شهر کلان شهر تهران نقش و جایگاه قانون در مدیریت شهری شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 250-267]
 • شیوه حل مساله شناسایی راهبردهای بومی محیطی یادگیری خود تنظیمی در آموزش و پرورش استان تهران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 270-281]

ص

 • صنعت توریسم اماکن تاریخی دارای جاذبه گردشگری و تاثیر آن در توسعه اقتصادی دامغان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 594-619]

ط

 • طبیعت مسکن دوستدار کودک با تاکید بر توسعه پایدار نمونه موردی منطقه یک شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 284-296]
 • طبقات اجتماعی تدوین مدل مفهومی مبتنی بر طبقات اجتماعی اثرگذار بر طراحی کالبدی شهر [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 318-336]
 • طراحی شهری تدوین مدل مفهومی مبتنی بر طبقات اجتماعی اثرگذار بر طراحی کالبدی شهر [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 318-336]

ع

 • عام‌گرایی مطالعه جامعه شناختی شهرها و روستاها با تحلیل گرایش های فردگرایانه (موردمطالعه : شهروندان شهر تهران) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 406-427]

ف

 • فرسایش بادی تحلیل تغییرات ژئومرفولوژیک- انسانی منابع ماسه و گردوغبار (مطالعه موردی: ارگ دامغان) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 100-111]
 • فضای شهری واکاوی مؤلفه های توسعه پایدار در بازارهای شهری با تأکید بر زنده واری نمونه موردی: بازار تاریخی شهر اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 452-463]
 • فضاهای همگانی تبیین ارتباط میان برداشت معمارانه و مؤلفه‌های فردی کاربر در کالبد فضاهای عمومی (مورد مطالعه: خیابان زند شیراز) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 656-671]
 • فولادشهر سنجش میزان هماهنگی مدیریتی شهر جدید فولادشهر با سکونتگاه های پیرامون [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 536-551]

ق

 • قانون نقش و جایگاه قانون در مدیریت شهری شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 250-267]

ک

 • کارآفرینی روستایی طراحی وتبیین الگوی توسعه کارآفرینی روستایی با ارائه یک راهبرد جدید بر اساس گردشگری کشاورزی:رویکرد داده بنیاد مطالعه موردی(روستاهای شاخص استان یزد) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 356-380]
 • کالبد الگو شناسی کالبدی و فضایی خانه ایرانی در اقلیم گرم و خشک (مورد مطالعه: خانه عباسیان کاشان) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 136-153]
 • کالبد مسکن دوستدار کودک با تاکید بر توسعه پایدار نمونه موردی منطقه یک شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 284-296]
 • کالبدی شهر تدوین مدل مفهومی مبتنی بر طبقات اجتماعی اثرگذار بر طراحی کالبدی شهر [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 318-336]
 • کلانشهر همدان بررسی وتبیین مؤلفه‌های برندینگ شهری با تأکید بر ابعاد گردشگری (نمونه موردی؛ کلان شهر همدان) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 74-98]

گ

 • گرایش به فردگرایی خودخواهانه مطالعه جامعه شناختی شهرها و روستاها با تحلیل گرایش های فردگرایانه (موردمطالعه : شهروندان شهر تهران) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 406-427]
 • گردشگر طراحی وتبیین الگوی توسعه کارآفرینی روستایی با ارائه یک راهبرد جدید بر اساس گردشگری کشاورزی:رویکرد داده بنیاد مطالعه موردی(روستاهای شاخص استان یزد) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 356-380]
 • گردشگری تبیین پیشران های موثر بر توسعه گردشگری شهرستان دماوند با رویکرد آینده پژوهی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 56-72]
 • گردشگری بررسی وتبیین مؤلفه‌های برندینگ شهری با تأکید بر ابعاد گردشگری (نمونه موردی؛ کلان شهر همدان) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 74-98]
 • گردشگری پیشگیرانه تخمین تقاضای گردشگری سلامت خارجی در مناطق مختلف ایران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 382-404]
 • گردشگری درمانی تخمین تقاضای گردشگری سلامت خارجی در مناطق مختلف ایران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 382-404]
 • گردشگری روستایی ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر کاهش میزان فقر و توانمندسازی اقتصادی، مطالعه موردی روستاهای شهرستان پارس آباد معان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 194-209]
 • گردشگری سلامت تخمین تقاضای گردشگری سلامت خارجی در مناطق مختلف ایران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 382-404]
 • گردشگری کشاورزی طراحی وتبیین الگوی توسعه کارآفرینی روستایی با ارائه یک راهبرد جدید بر اساس گردشگری کشاورزی:رویکرد داده بنیاد مطالعه موردی(روستاهای شاخص استان یزد) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 356-380]
 • گردشگری منطقه‌ای اولویت‌بندی سناریوهای توسعة گردشگری منطقه ارسباران از منظر جامعه هدف (مطالعه موردی:‌ شهرستان هوراند) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 338-358]
 • گردهمایی انسانی اثرسنجی گردهمایی‌های انسانی بر خزش شهری با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • گرگان شاخص‌شناسی معماری همساز با اقلیم در منطقه گرگان در راستای الگوی معماری پایدار [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 622-635]
 • گمرک جمهوری اسلامی ایران بومی سازی الگوی مفهومی سازمان کارآفرین برای مناطق جغرافیایی ایران؛ مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 554-574]

ل

 • لندفرم تحلیل تغییرات ژئومرفولوژیک- انسانی منابع ماسه و گردوغبار (مطالعه موردی: ارگ دامغان) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 100-111]

م

 • مخاطرات طبیعی ارزیابی تاب آوری بافت تاریخی شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) (مطالعه موردی: شهر یزد) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 638-654]
 • مدیران شهری نقش و جایگاه قانون در مدیریت شهری شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 250-267]
 • مدیریت بحران تبیین راهبردهای مدیریت بحران در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه19 شهرداری تهران) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 114-133]
 • مدیریت شهری نقش و جایگاه قانون در مدیریت شهری شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 250-267]
 • مدل همپوشانی وزندار تبیین راهبردهای مدیریت بحران در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه19 شهرداری تهران) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 114-133]
 • مسیر دوچرخه انتخاب بهترین مسیر ویژه دوچرخه در حمل ‌و نقل شهری با استفاده از ‌GIS(نمونه موردی :شهر جدید اندیشه) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 230-247]
 • مسکن پایدار ارزیابی مولفه های کالبدی در خانه های سنتی و مدرن با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه ی موردی شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 172-192]
 • مسکن دوستدار کودک مسکن دوستدار کودک با تاکید بر توسعه پایدار نمونه موردی منطقه یک شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 284-296]
 • مسکونی الگو شناسی کالبدی و فضایی خانه ایرانی در اقلیم گرم و خشک (مورد مطالعه: خانه عباسیان کاشان) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 136-153]
 • مصرف انرژی تأثیر عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان مسکونی با رویکرد توسعه پایدار. مورد مطالعه: اقلیم معتدل و مرطوب [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 674-688]
 • معتدل و مرطوب تأثیر عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان مسکونی با رویکرد توسعه پایدار. مورد مطالعه: اقلیم معتدل و مرطوب [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 674-688]
 • معماری ارزیابی مولفه های کالبدی در خانه های سنتی و مدرن با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه ی موردی شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 172-192]
 • معماری بومی شاخص‌شناسی معماری همساز با اقلیم در منطقه گرگان در راستای الگوی معماری پایدار [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 622-635]
 • معماری پایدار تأثیر عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان مسکونی با رویکرد توسعه پایدار. مورد مطالعه: اقلیم معتدل و مرطوب [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 674-688]
 • معماری سنتی ارزیابی مولفه های کالبدی در خانه های سنتی و مدرن با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه ی موردی شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 172-192]
 • معماری معاصر ارزیابی مولفه های کالبدی در خانه های سنتی و مدرن با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه ی موردی شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 172-192]
 • منابع انسانی ارائه مدل توسعه و توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد خدمت‌رسانی در راستای توسعه منطقه ایی (موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ایلام) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 576-592]
 • مینادشت سنجش میزان هماهنگی مدیریتی شهر جدید فولادشهر با سکونتگاه های پیرامون [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 536-551]
 • مناطق گردشگری تخمین تقاضای گردشگری سلامت خارجی در مناطق مختلف ایران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 382-404]
 • منطقه 19 تهران تبیین راهبردهای مدیریت بحران در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه19 شهرداری تهران) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 114-133]
 • منطقه ارسباران اولویت‌بندی سناریوهای توسعة گردشگری منطقه ارسباران از منظر جامعه هدف (مطالعه موردی:‌ شهرستان هوراند) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 338-358]

ن

 • نجف‌آباد سنجش میزان هماهنگی مدیریتی شهر جدید فولادشهر با سکونتگاه های پیرامون [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 536-551]
 • نوشهرگرایی ارزیابی تحقق‌پذیری معیارهای نوشهرگرایی در شهرهای سنتی (مطالعه موردی بافت حاشیه‌ای و روستایی شهر‌اردبیل) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 36-53]

و

 • واژه‌گان کلیدی: گردشگری ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر کاهش میزان فقر و توانمندسازی اقتصادی، مطالعه موردی روستاهای شهرستان پارس آباد معان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 194-209]

ه

 • هیدروپولیتیک تأثیر رودخانه‌ مرزی هریرود بر روابط هیدروپولیتیک ایران و افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 18-33]
 • هریرود تأثیر رودخانه‌ مرزی هریرود بر روابط هیدروپولیتیک ایران و افغانستان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 18-33]