فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی (GEOGRAPHY) - اصول اخلاقی انتشار مقاله