نگرشهای نو در جغرافیای انسانی (GEOGRAPHY) - فرایند پذیرش مقالات