نگرشهای نو در جغرافیای انسانی (GEOGRAPHY) - واژه نامه اختصاصی