پرسش‌های متداول

***شماره حساب دانشگاه بانک ملی دانشگاه:0105664183006 لطفا مشخصات خودرا کامل روی فیش واریزی اعلام نماییدو ازطریق وب سایت بارگذاری گردد