اعضای هیات تحریریه

 

مدیر اجرایی

مهرداد کنشلو

--- اجرایی فصلنامه

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
garmsarmajalehatgmail.com
0912---1470


اجرایی